DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  

Odwiedzin:

AKTUALNOŚCI Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa


Zmarł prof. dr hab. Krzysztof Dmitruk

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 maja 2020 roku zmarł

Prof. dr hab. Krzysztof Dmitruk.

Profesor Krzysztof Dmitruk pozostanie w naszej pamięci jako wybitny badacz literatury oświeceniowej i znawca problemów kultury, a także jako wychowawca wielu pokoleń polonistów, Człowiek niezwykłej erudycji i imponującej wiedzy, pasjonat różnych kręgów kulturowych. Wraz z jego odejściem społeczność Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego utraciła życzliwego i całym sercem oddanego nauce, literaturze i kulturze Nauczyciela i Przyjaciela.

Prof. dr hab. Krzysztof Maria Dmitruk był wybitnym znawcą literatury i kultury polskiej, znakomitym humanistą, doskonałym nauczycielem akademickim. Urodził się 6 października 1939 roku w Lublinie. Ukończył filologię polską w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 1962 roku. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1969 roku na podstawie rozprawy Twórczość Ludwika Stanisława Licińskiego. Habilitował się w roku 1980 w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w oparciu o rozprawę Literatura – społeczeństwo – przestrzeń. Przemiany układu kultury literackiej (Wrocław 1980). Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał w 1992 r. Jego zainteresowania naukowe obejmowały przede wszystkim problematykę teorii i historii kultury literackiej oraz antropologii literatury.
W latach 1973-1975 kierował Zespołem Naukowym Literatury i Kultury XX wieku i pełnił obowiązki kierownika Zakładu Literatury Współczesnej UMCS. Od 1975 r. do 2002 r. był pracownikiem naukowym Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie: (1975-1980 – adiunkt, 1981-1992 – docent, 1992-1997 – profesor nadzwyczajny, od 1997 r. – prof. zwyczajny). W latach 1981-1987 kierował Pracownią Kultury Literackiej IBL. Do 1979 roku prowadził zajęcia dydaktyczne w UMCS. Z polonistyką rzeszowską związał się po raz pierwszy w latach 1992-1994, gdy podjął pracę w Instytucie Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W latach 1994-1996 pracował również w Instytucie Filologii Polskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W roku 2002 został pracownikiem Uniwersytetu Rzeszowskiego i zamieszkał na stałe w Rzeszowie. Pracował w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury. Zajęcia dydaktyczne prowadził do roku 2014.
Profesor Krzysztof Dmitruk był członkiem wielu gremiów naukowych. W latach 1981-1989 był przewodniczącym Komisji Wiedzy o Kulturze Literackiej Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN. Był również członkiem zespołu Koordynacyjnego Problemu Węzłowego 11.1 i Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.05. Polska kultura narodowa, jej tendencje rozwojowe i percepcja" oraz zastępcą redaktora naczelnego „Encyklopedii Kultury Polskiej XX wieku”. Przez wiele lat był członkiem Komitetu Nauk i Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII. Był autorem ważnych prac naukowych: Przestrzeń w kulturze literackiej (1976), Die Situation der literarischen Kommunikation (1982), Literatura - społeczeństwo - przestrzeń (1980), Współczesne polskie koncepcje kultury (1990), Wprowadzenie do teorii publiczności literackiej (1982), Problemy publiczności literackiej w dawnej Polsce (1985), Kultura popularna - obieg - literatura (1992), Kontrola literacka (1992), Socjografia literacka (1995), Literatura jako instytucja (1994), Mecenat. W kręgu teorii i historii (1999), O sztuce narracji Ignacego Krasickiego (2001), Oświecenie-konteksty zmiany kulturowej (2002).
W roku 2011 współpracownicy z Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego przygotowali monografię zbiorową Obszary kultury. Księgę ofiarowaną Profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin (Rzeszów 2011).Dodano: 2020-05-09 13:04:59Dyżury Sekretariatu Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa

Sekretariat Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa będzie pełnił dyżury od 11 maja 2020 r. do odwołania w godz. 9:00-15:00.

Z wszelkimi sprawami jeżeli jest to możliwe prosimy zwracać się mailowo na adres: ipid@ur.edu.pl lub telefonicznie 17 872 12 30.Dodano: 2020-04-27 10:44:56REALIZACJA ZAJĘĆ W FORMIE ZDALNEJ W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020
- OKRES OD 16.04 DO 14.06.2020


Zarządzenie nr 42/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r.Dodano: 2020-04-17 14:02:44Do wszystkich studentów i prowadzących zajęcia w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa UR

Szanowni Państwo!

W związku z Zarządzeniem nr 30/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Rzeszowskiego (realizacja zajęć dydaktycznych w formie zdalnej) w porozumieniu z Dziekanem Kolegium Nauk Humanistycznych przekazujemy informacje o prowadzeniu zajęć w formie zdalnej z wszystkich przedmiotów na kierunkach: filologia polska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz polonistyka stosowana.

Pracownicy prowadzący poszczególne przedmioty określili formy realizacji zajęć w trybie zdalnym i rozpoczynają ich realizację od 23 marca br. (część już jest prowadzona w tej formie). W zamieszczonych tabelach ujęte zostały wszystkie przedmioty na danym roku wraz z określeniem formy ich prowadzenia. Przy każdym roczniku studiów umieszczony został wspólny adres e-mail całego roku, za którego pomocą nauczyciele będą się kontaktować ze studentami i przesyłać materiały oraz zalecenia.

Gorąco zachęcamy Państwa do podjęcia nowej formy pracy. Dla nas wszystkich jest to dzisiaj nowe wyzwanie, któremu chcielibyśmy sprostać jak najlepiej. Nie wiemy, jak długo potrwa ta trudna sytuacja. Dlatego bardzo prosimy wszystkich Państwa o przystąpienie do realizacji zajęć w formie zdalnej, wypełnianie zaleceń prowadzących zajęcia i utrzymywanie określonych form kontaktu. Od naszego wspólnego zaangażowania będzie zależało powodzenie tych zajęć i przebieg semestru letniego. Będzie to dla większości z nas nowa forma pracy, ale możemy w ten sposób dać wyraz dojrzałości obywatelskiej i humanistycznej wrażliwości.

Życzymy Państwu zdrowia i zapraszamy do e-learningu!

Dyrekcja Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa
Dr hab. Janusz Pasterski prof. UR
Dr hab. Elżbieta Mazur prof. URDodano: 2020-03-20 11:57:25Zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej

ZARZĄDZENIE JM PROF. DRA HAB. SYLWESTRA CZOPKA W SPRAWIE ZDALNEJ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I rok 1. stopnia

II rok 1. stopnia

III rok 1. stopnia

I rok 2. stopnia

II rok 2. stopnia

 

Filologia polska

I rok 1. stopnia

II rok 1. stopnia

III rok 1. stopnia

I rok 2. stopnia

II rok 2. stopnia

 

Polonistyka stosowana

I rok 1. stopnia

II rok 1. stopniaDodano: 2020-03-20 11:47:53O ważności legitymacji studenckich

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów, przedłużające ważność legitymacji studenckich (których ważność została potwierdzona w semestrze zimowym 2019/2020) do dnia 31 maja 2020 r.Dodano: 2020-03-16 18:28:25[ 1 ] [ 2 ] Następne »