DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Wygnanie i mit. Szkice o pisarzach (e)migracyjnych


Jolanta Pasterska

Wygnanie i mit. Szkice o pisarzach (e)migracyjnych


Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rzeszów 2019

ss. 384

Recenzowała: dr hab. Agnieszka Nęcka


 

     Monografia Wygnanie i mit. Szkice o pisarzach (e)migracyjnych szacunek budzi już rozpiętością tematyczną. Pobieżny choćby przegląd spisu treści pokazuje bowiem, jak wielu – należących do różnych generacji – pisarzy i poetów zostało tu opisanych, a w konsekwencji – z jak różnorodnymi modelami (e)migracji, odmiennymi poetykami i z jak wieloma przestrzeniami geograficznymi będziemy mieli szansę obcować. Jolanta Pasterska, wybierając konkretne opowieści o „byciu emigrantem” i „byciu na emigracji”, próbuje nie tylko (od)tworzyć definicję (e)migracji, ale także zrewaloryzować pojęcie lub pokazywać jego nowe znaczenia. Dzięki temu mamy do czynienia zarówno z problematyzowaniem sytuacji, w których przybysze albo akceptują i zakorzeniają się w nowej ojczyźnie, albo przyjmują pasywną postawę i wyobcowują się, (p)oddając się melancholii i tęsknocie za ojczyzną, albo „praktykują” dwukulturowość. Co niebywale ważne, Jolanta Pasterska pisze nie tylko o „oczywistych” nazwiskach, a więc o pisarzach i poetach doskonale zakorzenionych w świadomości czytelniczej (jak na przykład Kazimierz Wierzyński, Leopold Tyrmand, Marian Pankowski, Zbigniew Kruszyński, Janusz Rudnicki czy Edward Redliński), ale także o autorach w ogólnych opracowaniach dotyczących (e)migracji pomijanych, niedocenianych lub jedynie wzmiankowanych (takich, jak choćby: Marek Bartelik, Krzysztof Maria Załuski, Krzysztof Niewrzęda, Jerzy Pietrkiewicz lub Tadeusz Nowakowski). W konsekwencji – co równie istotne – w każdym zamieszczonym w Wygnaniu i micie... szkicu znajduje się krótka notka biograficzna stanowiąca swego rodzaju klucz do zrozumienia twórczości poszczególnych autorów. Dzięki temu Wygnanie i mit... można czytać jako swego rodzaju mapę scalającą i podsumowującą nie tyle lekturowe fascynacje badaczki, ile sytuację, w jakiej znajdowali się (e)migranci przez ostatnie pięćdziesięciolecie. Szeroki materiał przykładowy sprawia, że omawiana tu monografia autorska jest wciągającą, stymulującą i niezwykle pouczającą lekturą. Błyskotliwe, dobrze przemyślane i uargumentowane, a tym samym przekonujące interpretacje połączone zostały z niebywałą wiedzą historycznoliteracką, dzięki czemu najnowszą książkę Jolanty Pasterskiej czyta się nie tylko z dużym pożytkiem poznawczym, ale również z ogromnym zainteresowaniem i przyjemnością.

(z recenzji dr hab. Agnieszki Nęckiej)

 

Spis treści


Wstęp

Przystanek – wygnanie. O niedolach i pożytkach emigracji w Mojej prywatnej Ameryce Kazimierza Wierzyńskiego

Polak na wygnaniu. Nie umiera się w Miami... Tadeusza Nowakowskiego

Mit ziemi utraconej w Pamiętniku poetyckim Andrzeja Chciuka

Wita Tarnawskiego ucieczka w mit huculskiej Arkadii

Adama Tomaszewskiego Kanada – ojczyzna wybrana

Rozczarowanie i walka. Leopolda Tyrmanda burzliwy romans z Ameryką

Tożsamość utkana z wygnania i mitu. O autobiografii Jerzego Pietrkiewicza

Zakorzenienie w pamięci: przypadek Floriana Śmiei

 „Jesteśmy wszędzie i nigdzie”. Miejsca autobiograficzne Andrzeja Buszy

Wobec emigracyjnego mitu polskości. Literackie prowokacje Mariana Pankowskiego

Edwarda Redlińskiego rozprawianie się z mitem Ameryki

Emigrant w globalnym świecie. Studium przypadku w świetle powieści Asystent śmierci Bronisława Świderskiego

Iluzje reemigracji. O Powrocie Aleksandra Zbigniewa Kruszyńskiego

„Życie w szpagacie”, czyli Janusza Rudnickiego symulacje „bycia (e)migrantem”

Uzdrowicielska „Brazylia”. O fantazmacie „bycia emigrantem” (Łagodny deszcz Marka Bartelska)

Aussiedlerskie piekiełko, czyli Krzysztofa Marii Załuskiego studium emigracji (Wypędzeni do raju)

W poszukiwaniu spójności świata (i siebie), czyli rozpad totalny (Krzysztof Niewrzęda, W poszukiwaniu całości)

Socjopata, kolonizator, „wykształciuch”. O bohaterze współczesnej polskiej powieści migracyjnej z mitem „ziemi obiecanej” w tle

Mit Międzynarodu, czyli migracja w starym kostiumie

Migracja, czyli dzieje przypadku (Single Piotra Kępskiego)

W pogoni za codziennością. O marzeniach i tęsknotach migranta (Piotra Czerwińskiego Zespół ojca)

Nota bibliograficzna

Summary

Indeks nazwisk
Dodano: 2019-02-22 12:50:11


« Wstecz