DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Udział z referatem w konferencjach krajowych i zagranicznych


2013

 • G. Filip, udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Μοьа–Cуспільство–Журнaлістика, organizator: Instytut Dziennikarstwa Kijowskiego Państwowego Uniwersytetu, Kijów, 12–13 kwietnia 2013 r.; temat referatu: Sposoby przekonywania czytelnika w recenzjach melodramatów i filmów erotycznych [Способи переконування читача в рецензіях мелодрам та еротичних фільмів].
 • G. Filip, udział w panelu dyskusyjnym Deutsch-polnische Begegnungen in Sprache und Literatur [Niemiecko-polskie spotkania z językiem i literaturą], organizator: Instytut Slawistyki Uniwersytetu Kraju Saary w SaarbrückenSaarbrücken, 7 maja 2013 r.; temat referatu: Obraz sarmatyzmu utrwalony w polskiej leksyce i przestrzeni społecznej na wybranych przykładach [Sarmatismus in polnischen Wortschatz und gesellschaftlichen Raum]. 
 • M. Patro-Kucab, udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Μοьа–Cуспільство–Журнaлістика, organizator: Instytut Dziennikarstwa Kijowskiego Państwowego Uniwersytetu, Kijów, 12–13 kwietnia 2013 r.; temat referatu: Retoryczność mów pogrzebowych i wspomnień pośmiertnych (na przykładzie oracji poświęconych Alojzemu Felińskiemu) [Риторичність похоронних промов і посмертних спогадів (на прикладі панегіриків, присвячених Алоізію Фелінському].
 • M. Patro-Kucab, udział w panelu dyskusyjnym Deutsch-polnische Begegnungen in Sprache und Literatur [Niemiecko-polskie spotkania z językiem i literaturą], organizator: Instytut Slawistyki Uniwersytetu Kraju Saary w SaarbrückenSaarbrücken, 7 maja 2013 r., temat referatu: Sarmatismus früher und heute. Mögliche Zugänge für deutsche Studierende [Sarmatyzm wczoraj i dziś. Przybliżenie zjawiska młodzieży studiującej w Niemczech].
 • M. Patro-Kucab, udział w Seminarium warsztatowym „Nad tekstami Krasickiego”. Pamięci prof. Zbigniewa Golińskiego, organizator: seminarium zorganizowane w ramach zespołowego projektu badawczego NPRH: Czytanie poetów polskiego Oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński. Kierownik projektu: B. Mazurkowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Dubiecko, 20–22 maja 2013 r.; temat referatu: Spoglądanie z „drugiego brzegu”: „Osobność”.
 • R. Słabczyński, udział w konferencji Współczesne media 5. Wartości w mediach – wartości mediów, organizator: Wydział Politologii UMCS, Lublin, 23–24 kwietnia; tytuł referatu: Wartości eksponowane w telewizyjnych programach rozrywkowych z gatunku „talent show” i językowe sposoby ich wyrażania.
 • R. Słabczyński, udział w konferencji Registre jazyka a jazykowedy, organizator: Uniwersytet w Preszowie, Preszów, 16–17 września 2013 r.; tytuł referatu: Co zrobić, aby przeczytali? Językowe i pozajęzykowe sposoby nakłaniania w tematach listów poczty elektronicznej.


2012

 • G. Filip, udział w Międzynarodowej Konferencji Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, organizator: IFP UR, Rzeszów; 15–18 maja 2012 r.; tytuł referatu: „W rozkoszne zamień sady te niezgrabne jary” – językowe kreowanie ogrodu w „Sofijówce” Stanisława Trembeckiego.
 • G. Filip, udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kultura mówienia. Dawniej i dziś, organizator: IFP UR, Rzeszów, 27–29 września 2012 r.; tytuł referatu: Reguły gramatyczne a uzus społeczny, czyli „co żeście osiągnęli w przeciągu półtorej roku dwutysięcznego jedenastego i dwutysięcznego dwunastego?
 • G. Filip, udział w Międzynarodowej Konferencji Integracja wczoraj i dziś, organizator: IFP UR, Rzeszów, 8–9 października 2012 r.; tytuł referatu: Konotacje i symbolika ptaków drapieżnych w „Księdze cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku”.
 • G. Filip, udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Codzienność oświeconych, organizatorUniwersytet Śląski, Katowice, 15–16 listopada 2012 r.; tytuł referatu: Językowe narzędzia edukacji erotycznej w poezji Stanisława Trembeckiego.
 • M. Patro-Kucab, udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, organizator: IFP UR, Rzeszów, 15–17 maja 2012 r.; tytuł referatu: Literacka symbolika roślin wschodniego pogranicza (na przykładzie „Sofijówki” Stanisława Trembeckiego).
 • M. Patro-Kucab, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kultura mówienia dawniej i dziś, organizator: IFP UR, Rzeszów, 27–29 września 2012 r.; tytuł referatu: Ciąg dalszy sporu o „intruza gdańskiego”, czyli Alojzy Feliński ripostuje Janowi Śniadeckiemu („Rozmowa w Zaciszy z powodu listu Pana Szczeropolskiego”).
 • M. Patro-Kucab, udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Codzienność oświeconych, organizator: Uniwersytet Śląski, Katowice, 15–16 listopada 2012 r.; tytuł referatu: Rozkosze małżeńskiej alkowy w poetyckiej relacji Stanisława Trembeckiego.

 
2011

 • G. Filip, udział w XVIII Słowackiej Konferencji Onomastycznej Jednotlivé a všeobecné v onomastike, organizator: Uniwersytet Preszowski w PreszowiePreszów, 12–14 września 2011 r.; tytuł referatu: O nazwach modeli samochodów marki Volkswagen.
 • G. Filip, udział w panelu dyskusyjnym Polonistyka wobec Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich, organizator: Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Filologii Polskiej KUL w Lublinie, 9 listopada 2011 r.
 • M. Patro-Kucab, udział w Drugim Kongresie Badaczy Wieku Osiemnastego w Krakowie. Konferencja Naukowa: Wiek Osiemnasty – uniwersalizm myśli, różnorodność dróg, Kraków, 22 października 2011 r.
 • M. Patro-Kucab, udział w panelu dyskusyjnym Polonistyka wobec Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich, organizator: Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Filologii Polskiej KUL w Lublinie, 9 listopada 2011 r.
 • M. Patro-Kucab, udział w panelu dyskusyjnym nt. Reforma szkolnictwa wyższego z perspektywy dydaktyki uniwersyteckiej, Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich, organizator: IFP UwB, Białystok, 17–18 maja 2011 r., Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

 
2010

 • G. Filip, udział w XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Język. Społeczeństwo. Dziennikarstwo, organizator: Instytut Dziennikarstwa Kijowskiego Państwowego Uniwersytetu, Kijów 24–26 marca 2010; tytuł referatu: Funkcjonowanie derywatów słowotwórczych w recenzjach filmowych.
 • M. Patro-Kucab, udział w Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Czytanie poetów polskiego OświeceniaFranciszek Dionizy Kniaźnin, organizator: IBL w Warszawie oraz UŚ w Katowicach, Katowice, 26–28 kwietnia 2010 r.; tytuł referatu: Okolicznościowy bukiet dla mistrzyni wdzięków i cnoty. „Na urodziny ks[iężny] Izab[eli] Czartoryskiej”.
 • M. Patro-Kucab, udział w Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich, organizator: IFP UR, Rzeszów, 12–13 maja 2010 r.; wystąpienie: Organizacja studiów polonistycznych 1. i 2. stopnia w Instytucie Filologii Polskiej UR.
 • M. Patro-Kucab, udział w Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Między księgami. Badania literackie nad dawną książką, organizator: UŚ w Katowicach, Katowice 13–15 października 2010 r.; tytuł referatu: Echa czarnoleskie w późnej twórczości poetyckiej Kazimierza Brodzińskiego.


2009

 • G. Filip, udział w XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kultura mowy suczasnych masmedia w systemi socjalnych komunikacji, organizator: Instytut Dziennikarstwa Kijowskiego Państwowego Uniwersytetu, Kijów 9–11 kwietnia 2009 r.; tytuł referatu: Semantyczne role nadawcy w krytyce filmowej Zygmunta Kałużyńskiego.
 • M. Patro, udział w Konferencji Naukowej Wincenty Pol. Retoryczna tradycja czy romantyczna swoboda?, organizator: Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UMCS wraz z Muzeum Lubelskim i Lubelskim Oddziałem Towarzystwa Naukowego, Lublin, 20–21 kwietnia 2009 r.; tytuł referatu: Poetycka kronika insurekcji listopadowej – notatki prowadzone na marginesie tekstów Kazimierza Brodzińskiego i Wincentego Pola.


2007

 • G. Filip, udział w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Aktualne problemy mentalingwistyki, organizator: Narodowy Uniwersytet w Czerkasach, Czerkasy 18–20 kwietnia 2007 r.; tytuł referatu: Konceptualizacja filmu w recenzjach Zygmunta Kałużyńskiego.
 • G. Filip, udział w III Konferencji Językoznawczej W świecie słów i znaczeń. Z zagadnień semantyczno-leksykalnych, organizator: Uniwersytet Gdański, Gdańsk 16–17 kwietnia 2007 r.; tytuł referatu: Językowy obraz piękna przyrody w wybranych utworach Stefana Żeromskiego.
 • G. Filip, udział w Konferencji Naukowej Znaczenie i styl, Białystok, 20–21 września 2007 r.; tytuł referatu: Argument z autorytetu w dyskursie Zygmunta Kałużyńskiego na przykładzie zbioru „Kanon królewski”.
 • G. Filip, udział w Konferencji Naukowej Język pisarza jako przedmiot lingwistyki, organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, 22–24 października 2007 r.; tytuł referatu: Sennowładztwo wody i kontrszepty w wielkoszybym oknie, czyli o grach słowotwórczych Stefana Żeromskiego. Rzeczowniki afiksalne [z M. Krauz].


2006

 • G. Filip, udział w XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Tekst jak zasib komunikacij, organizator: Instytut Dziennikarstwa Kijowskiego Państwowego Uniwersytetu, Kijów, 30 marca 2006 r.; tytuł referatu: Emocijnist’ awtora w listach do redakcji.
 • G. Filip, udział w Konferencji Komisji Stylistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN oraz Zakładu Stylistyki Uniwersytetu Opolskiego Czas i styl, Kamień Śląski, 21–22 września 2006 r.; tytuł referatu: Stylistyczna aktualność i aktualizacja życzeń.
 • M. Patro, udział w Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Miejsca wspólne literatury staropolskiej i oświeceniowej, organizator: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, Pobierowo, 6–7 listopada 2006 roku; tytuł referatu: Motyw kobiety patriotki w późnej poezji Kazimierza Brodzińskiego oraz u innych bardów insurekcji listopadowej.


2005

 • G. Filip, udział w Konferencji Naukowej Wyrażanie emocji; organizator: Uniwersytet Łódzki, Łódź, 19–20 kwietnia 2005 r.; tytuł referatu: Wykładniki emocji w „Listach do redakcji” na przykładzie prasy kobiecej.
 • G. Filip, udział w Konferencji Naukowej Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne, organizator: Akademia Podlaska, Siedlce, 2–3 czerwca 2005 r.; tytuł referatu: Językowy obraz miłości w „Dziejach grzechu” Stefana Żeromskiego [z M. Krauz].
 • G. Filip, udział w Konferencji Naukowej Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a odmiany funkcjonalne, organizator: Uniwersytet Śląski, Katowice, 1–2 grudnia 2005 r.; tytuł referatu: „Listy do redakcji” jako gatunek w prasie kobiecej.
 • R. Słabczyński, udział w Konferencji Naukowej Słownictwo – frazeologia –stylistyka, organizator: Katedra Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, 20–21 października; tytuł referatu: Nauczycielskie „proszę” w szkole podstawowej i w gimnazjum.
 • R. Słabczyński, udział w Konferencji Naukowej Kultura, literatura i sztuka w edukacji językowej w świetle badań empirycznych, organizatorzy: Zakład Dydaktyki Językowej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Języków Obcych Tarnopolskiej Akademii Gospodarki Narodowej Ukrainy, Rzeszów, 14–15 czerwca 2005 r.; tytuł referatu: Czasowniki mentalne w dyskursie szkolnym.


2004

 • G. Filip, udział w Konferencji Naukowej Antynomie wartości, organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź, 19–21 maja 2004 r.; tytuł referatu: Manipulacje antynomią wartości w InternecieNa przykładzie tekstów młodzieżowych.
 • G. Filip, udział w Konferencji Naukowej Światy Stefana Żeromskiego, organizator: Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 14–15 października 2004 r.; tytuł referatu: Językowy obraz miłości w powieściach Stefana Żeromskiego [z M. Krauz].

 

2003

 • G. Filip, udział w Konferencji Naukowej Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, organizator: Akademia Podlaska, Siedlce, 16–17 maja 2003 r.; tytuł referatu: Wgląd w cudzą intymność – wyrażanie emocji w dzienniku internetowym.
 • G. Filip, udział w III Konferencji Naukowej Las w kulturze polskiej, organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Orzechowo koło Ustki, 16–18 października 2003 r.; tytuł referatu: Metaforyka lasu w poezji Bolesława Leśmiana.


2002

 • G. Filip, udział w Konferencji Naukowej Tekst a gatunek, organizator: Uniwersytet Śląski, Katowice, 10–11 października 2002 r.; tytuł referatu: Zmiany wzorca gatunkowego życzeń.


Dodano: 2013-12-18 10:52:47


« Wstecz