DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Wytyczne w sprawie praktyk


Wytyczne w sprawie praktyk studentów studiów doktoranckich
na Wydziale Filologicznym UR
odbywających praktyki w Instytucie Filologii Polskiej UR

 1. Studenci studiów doktoranckich studiujący w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym mają obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestnictwa w ich prowadzeniu. Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez uczestników studiów doktoranckich nie może przekraczać  90 godzin dydaktycznych rocznie (podstawa prawna: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 197, p. 3 – Dz.U. Nr 164, poz. 1365).

 2. Opiekunem praktyk może zostać pracownik naukowo-dydaktyczny IFP UR posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy co najmniej doktora habilitowanego, będący promotorem pracy doktorskiej lub kierownikiem zakładu, w którym student odbywa praktykę.

 3. Doktorant nie otrzymuje za praktykę wynagrodzenia.

 4. Podstawową formą uczestniczenia w praktyce jest prowadzenie i hospitowanie zajęć dydaktycznych oraz analiza ich dokumentacji. W miarę możliwości doktorant powinien  brać udział w zebraniach naukowych zakładu, w którym odbywa praktykę, pełnić dyżury dla studentów, brać udział w pracach studenckich kół naukowych. Powinien również aktywnie włączyć się w przygotowanie i organizacje studenckich imprez i przedsięwzięć kulturalnych.

 5. Zadania praktyki przedmiotowo-metodycznej sytuują się wokół następujących zagadnień:

  • Prowadzenie i hospitowanie zajęć zgodnie z ustalonym wymiarem (w ramach hospitacji doktoranci mogą obserwować również zajęcia z przedmiotów pokrewnych).

  • Zaznajomienie się z organizacją pracy na uczelni (dokumentacja, planowanie, sylabusy, Katalog przedmiotów, system ECTS itp.).

  • Planowanie, organizacja i przygotowanie zajęć dydaktycznych oraz konsultacji indywidualnych dla studentów.

  • Zapoznanie się ze stosowanymi przez opiekuna metodami dydaktycznymi, analiza podręczników i publikacji naukowych, rozpoznanie w zakresie dostępnych materiałów dydaktycznych, ewentualnych środków technicznych i materiałów multimedialnych.

  • Częściowe włączenie się w obowiązki nauczyciela (poprawa prac studenckich, poprawa egzaminów pisemnych i uczestnictwo w egzaminach ustnych, przygotowanie materiałów dydaktycznych, np. kolokwiów sprawdzających).

 6. Na początku praktyki student wspólnie z nauczycielem-opiekunem powinien ustalić plan praktyki i sporządzić harmonogram zajęć (sylabus), który winien być przesłany do koordynatora praktyki w Instytucie Filologii Polskiej.

 7. Doktorant jest zobowiązany do prowadzenia dzienniczka praktyk oraz sporządzania notatek hospitacyjnych. Przed prowadzeniem każdej jednostki dydaktycznej powinien przygotować konspekt i przedłożyć go opiekunowi do akceptacji.

 8. Opiekun praktyki ma prawo hospitować zajęcia prowadzone przez doktoranta. Do hospitacji, poza nauczycielem-opiekunem, uprawnieni są również: dyrektor instytutu oraz kierownik studiów doktoranckich.

 9. Doktorant nie jest uprawniony do wpisywania ocen i zaliczeń do indeksów – robi to opiekun praktyki.

 10. Po zakończeniu praktyki opiekun przygotowuje stosowną opinię (arkusz uwag i spostrzeżeń) na temat predyspozycji kandydata do pracy w zawodzie nauczyciela akademickiego.  Dokument ten potwierdza dyrektor Instytutu Filologii Polskiej stosowną pieczęcią i podpisem. Opinia opiekuna razem ze zgromadzoną dokumentacją (dzienniczek praktyki z potwierdzeniem odbycia poszczególnych zajęć, notatki hospitacyjne i komplet konspektów) stanowi podstawę do zaliczenia praktyki przez koordynatora praktyki. Po odbyciu praktyk doktorant otrzymuje stosowne zaświadczenie.

Opracowała dr Agnieszka Myszka

Zatwierdzili:

 1. Dyrektor IFP UR dr hab. Marek Stanisz prof. UR

 2. Kierownik studiów doktoranckich prof. dr hab. Kazimierz PrusDodano: 2009-05-04 08:12:22


« Wstecz