DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Wybrane publikacje


A. Prace zwarte

2016

 • M. Nalepa, Wiesław Setlak, „Syn bogini”. Wincenty „Witek” Różański, wydanie drugie, Rzeszów 2016, 163 s.

2015

 • M. Nalepa, W. Setlak, „Syn bogini”. Wincenty „Witek” Różański, Poznań 2015, 165 s.

2013

 • P. Żbikowski, W monarchii pruskiej. „Gazeta Warszawska” 1796-1806, przygotowała do druku Lucyna Żbikowska, Wydawnictwo Werset, Lublin 2013, 264 s.
 • J. Morelowski, Prawidła wierszopiskie i kaznodziejskie, oprac. i wstępami opatrzyli M. Nalepa i G. Trościński, Wydawnictwo Naukowe Collegium Collumbinum, Kraków 2013, 144 s.

2012

 • P. Żbikowski, Pod rządami Franciszka Habsburga - cesarza Austrii. Gazeta Krakowska 1796 - 1806, Wydawnictwo Werset, Lublin 2012, 243 s.

2011

 •  Antoni Gorecki, Wiersze wybrane, wybór i oprac. J. Kowal,  Wydawnictwo Naukowe Collegium Columbinum, Kraków 2011, 421 s.
 • M. Patro-Kucab, „...jest to głos Ojczyzny z jej serca i ducha wydobyty”. O późnej twórczości poetyckiej Kazimierza Brodzińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, 256 s.
 • P. Żbikowski, Mit Zachodu po rozbiorach, Wydawnictwo Naukowe Collegium Columbinum, Kraków 2011, 218 s.

2010

 • P. Żbikowski, Horyzonty polskiego oświecenia. Wykłady z epoki 1740-1830, wstęp i oprac. J. Kowal, Wydawnictwo Naukowe Collegium Columbinum, Kraków 2010, 317 s.
 • M. Nalepa, Między żarliwością a zdradą. Studia i szkice o literaturze późnego polskiego oświecenia, Wydawnictwo Naukowe Collegium Columbinum, Kraków 2010, 458 s.
 • M. Nalepa, „Płyną godziny pomiędzy nadzieją i bojaźnią czułą”. Polityczne i egzystencjalne rany Polaków epoki porozbiorowej. Studia i szkice, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, 300 s.

2008

 • J. Kowal, Droga na Parnas. O twórczości poetyckiej Antoniego Goreckiego, Wydawnictwo Naukowe Collegium Columbinum, Kraków 2008, 344 s.

2007

 • P. Żbikowski, W pierwszych latach narodowej niewoli. Schyłek polskiego Oświecenia i zwiastuny Romantyzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 631 s.
 • R. Magryś, Bohater literacki powieści stanisławowskiej: poszukiwanie współczesnej interpretacji artystycznego fenotypu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, 496 s.

2005

 • G. Trościński, Wczasy wielkiego człowieka. Studium o poezji Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, Sandomierz 2005.

2003

 • M. Nalepa, Rozpacz i próby jej przezwyciężenia w poezji porozbiorowej (1793 - 1806), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, 423 s.

2002

 • M. Nalepa, „Takie życie dziś nasze, gdy Polska ustaje...” Pisarze stanisławowscy a upadek Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 460 s.

 

 B. Rozprawy i artykuły

2016

 •  J. Kowal, Na balu u gubernatora: „Wiersz do księcia Repnina, gdy się rozchodziła pogłoska o wojnie z Turcją, [w:] Czytanie Trembeckiego, pod red. Jerzego Snopka, Wojciecha Kaliszewskiego i Bożeny Mazurkowej, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2016, Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia, t. 4.
 • J. Kowal, Salony literackie na Litwie w epoce porozbiorowej (1795–1830). Rekonesans, [w:] Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty, pod red. Jolanty Kowal, Marka Nalepy i Romana Magrysia, Rzeszów 2016, s. 233–248.
 •  J. Kowal, Literatura na łamach „Dziennika Wileńskiego” z lat 1805–1806, [w:] Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty, pod red. Jolanty Kowal, Marka Nalepy i Romana Magrysia, Rzeszów 2016, s. 206-232.
 • J. Kowal, Tradycja oświecenia stanisławowskiego na łamach „Dziennika Wileńskiego” z lat 1815–1830, „Prace Polonistyczne” 2016, seria 71, s. 1–19.
 • J. Kowal, Rola wileńskiego typografa Józefa Zawadzkiego w rozwoju czasopiśmiennictwa polskiego na Litwie w epoce porozbiorowej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, nr 4(34), s. 281–289.
 •  R. Magryś, Historia najnowsza w „Tragedyi drugiej z dwunastu osób pryncypalniejszych” Antoniego Bogorii Podleskiego. Rzecz o społecznych i politycznych wyobrażeniach autora dramatu, [w:] Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty, pod red. Jolanty Kowal, Marka Nalepy, Romana Magrysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 71–96.
 • Magryś Roman, Bóg, politycy, wodzowie i żołnierze w liryce czasów konfederacji barskiej, [w:] Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty, pod red. Jolanty Kowal, Marka Nalepy, Romana Magrysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 97–124.
 •  R. Magryś, Bajki Biernata z Lublina i Ignacego Krasickiego – rzecz o przeciwległych biegunach bajkopisarstwa, „Dydaktyka Polonistyczna” , Rzeszów 2015, nr 1(10), pod red. Alicji Jakubowskiej-Ożóg, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 7–23.
 •  R. Magryś, Powiedziane i przemilczane. Rzecz o katolicyzmie Ignacego Krasickiego na podstawie jego twórczości literackiej, „Tematy i Konteksty” 2016, nr 6 (11): Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojskość i uniwersalizm, pod red. Marka Nalepy i Grzegorza Trościńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 330 – 346.
 • M. Nalepa, „O roku ów! kto ciebie widział w naszym kraju!...” Ucieczka jezuitów połockich przed wojskami napoleońskimi w 1812 roku w poetyckiej relacji Jana Mihanowicza SJ, [w:] Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty, pod red. Jolanty Kowal, Marka Nalepy, Romana Magrysia, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2016, s. 146–205.
 •  M. Nalepa, Koncept ogrodowy i poetycki: Powązki. Idylla, Czytanie Trembeckiego, [cz.] 1, pod redakcją Jerzego Snopka, Wojciecha Kaliszewskiego i Bożeny Mazurkowej, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2016, s. 153–191, Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia, t. 4.
 •  M. Nalepa, Poetycka kronika insurekcji kościuszkowskiej 1794 (fragmenty „Stanislaidy” Marcina Molskiego), [w:] Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty, pod red. Jolanty Kowal, Marka Nalepy, Romana Magrysia, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2016, s. 125–145.
 • M. Nalepa, Wyimki z biografii białoruskich jezuitów, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, Łódź 2016, nr 4 (34), s. 103–130.
 • G. Trościński, Okolicznościowa poezja polityczna w obronie króla Stanisława Leszczyńskiego z okresu walki o tron z Augustem III Sasem (1733–1736), [w:] Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty, pod red. Jolanty Kowal, Marka Nalepy, Romana Magrysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 11–37.
 • G. Trościński, W koronie i w kapeluszu. Wizerunek Augusta III Sasa w okolicznościowej poezji politycznej z okresu bezkrólewia i walki o koronę (1733-1736), [w:] Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty, pod red. Jolanty Kowal, Marka Nalepy, Romana Magrysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 38–70.
 • G. Trościński, Swojskość i uniwersalizm – z wybranych zagadnień staropolskiego i oświeceniowego piśmiennictwa religijnego, „Tematy i Konteksty” 2016, nr 6 (11): Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojskość i uniwersalizm, pod red. Marka Nalepy i Grzegorza Trościńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 11–21.
 • G. Trościński, Rękopiśmienne wierszowane litteraria od średniowiecza do końca XVIII wieku w zbiorach benedyktynek sandomierskich. Część druga: winszujące kolędy klasztorne dla ksieni Marianny Siemianowskiej, „Tematy i Konteksty” 2016, nr 6 (11), Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojskość i uniwersalizm, pod red. Marka Nalepy i Grzegorza Trościńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 385–406.
 • G. Trościński, Listy Kazimierza Wyki i Stanisława Pigonia do księdza Jana Wiśniewskiego w sprawie autografów Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida, „Tematy i Konteksty” 2016, nr 6 (11): Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojskość i uniwersalizm, pod red. Marka Nalepy i Grzegorza Trościńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016,  s. 465–474.

2015

 •  J. Kowal, „Ruszaj się młodzi Sarmatów,/ W milionowym stań szeregu…”. Pogłosy powstania listopadowego w twórczości Antoniego Goreckiego, [w:] Powstanie listopadowe 1830–1831. Dzieje – historiografia – pamięć, pod red. T. Skoczka, Warszawa 2015, s. 422–438.
 •  J. Kowal, Obraz Wilna i Wileńszczyzny w „Pamiętnikach” Wincentego Pola, [w:] Świat Wincentego Pola. Romantyzm – realizm – pamięć, pod red. A. Timofiejewa, Lublin 2015, s. 61–71.
 •   J. Kowal, Józefa Ignacego Kraszewskiego rozliczenia z narodową przeszłością w powieści „Dola i niedola”, [w:] Świat Wincentego Pola. Romantyzm – realizm – pamięć, pod red. A. Timofiejewa, Lublin 2015, s. 181–195.
 • J. Kowal, W kręgu refleksji utylitarystycznej: „O powinności człowieka w towarzystwie ludzkim, [w:] Czytanie Naruszewicza pod red. B. Wolskiej, T. Kostkiewiczowej i B. Mazurkowej, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015, Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia, t. 3, cz. 2, s. 53-68.
 • J. Kowal, Fizjonomia wileńskich domów i ich mieszkańców w „Pamiętnikach” Józefa Ignacego Kraszewskiego, [w:] Rzeczpospolita domów. IV Domy miejskie, pod red. K. Krawiec-Złotkowskiej, Słupsk 2015, s. 291-302.
 • G. Trościński, Pieśń o Krzyżu i jej nieznany późnośredniowieczny przekaz. Z zagadnień polskojęzycznego zasobu literackich pozdrowień Krzyża, „Pamiętnik Literacki” 2015, z. 1, s. 23–44.

2014

 • J. Kowal, Polemika z rozpaczającym Katonem: Do… („Szacowny starcze…”), [w:] Czytanie Krasickiego, pod red. T. Kostkiewiczowej, R. Doktóra i B. Mazurkowej, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2014, Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia, t. 2, s. 199–211.
 • J. Kowal, „Talent nie(wyższy) nad mierność” – kilka uwag o zjawisku wierszomanii na Litwie w latach 1815–1830, „Prace Polonistyczne” 2014, seria 49, s. 9–20.
 •  J. Kowal, „Niewygodna dla władzy” twórczość poetycka Antoniego Goreckiego, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2014, nr 1(12), s. 9–30.
 • R. Magryś, Wybrane problemy badań dawnej literatury okolicznościowej w Polsce, [w:] Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730–1830. W kręgu spraw publicznych i narodowych, pod red. M. Nalepy, G. Trościńskiego, R. Magrysia Rzeszów 2014, s. 7–22.
 • R. Magryś, Lutnia i czas ucisku. Poezja okolicznościowa lat 1764–1775 w Polsce z perspektywy badań nad dyskursem postzależnościowym, [w:] Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730-1830. W kręgu spraw publicznych i narodowych, pod red. M. Nalepy, G. Trościńskiego, R. Magrysia,  Rzeszów 2014, s. 237–257.
 • R. Magryś, Topika i społeczeństwo w argumentacji retorycznej Stanisława Orzechowskiego na przykładzie wybranych mów, [w:] Stanisław Orzechowski –  pisarz polityczny, pod red. J. Musiała, Przemyśl – Kraków 2014, s. 101–118.
 •  G. Trościński, Okolicznościowa poezja polityczna czasów konfederacji dzikowskiej, [w:] Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730–1830. W kręgu spraw publicznych i narodowych, pod red. M. Nalepy, G. Trościńskiego, R. Magrysia, Rzeszów 2014, s. 151–180.
 • G. Trościński, Dawne piśmiennictwo religijne - inspirujące i nadal odkrywane dziedzictwo, „Tematy i Konteksty” 2014, nr 4 (9): Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Tematy –konwencje –tradycja, pod red.  M. Nalepy,  G. Trościńskiego, Rzeszów 2014, s. 13–21.
 • G. Trościński, Rękopiśmienne wierszowane litteraria od średniowiecza do końca XVIII wieku w zbiorach benedyktynek sandomierskich. Część pierwsza: pieśni z kancjonału L 1642, „Tematy i Konteksty” 2014, nr 4 (9): Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Tematy –konwencje –tradycja, pod red. M. Nalepy,  G. Trościńskiego, Rzeszów 2014, s. 220–244.

2013

 • J. Kowal, „O tem że dumać na paryskim bruku…” czyli o emigracyjnej jesieni życia Adama Mickiewicza i Antoniego Goreckiego, [w:] Starość – doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury, koncepcja i wstęp Jarosław Ławski, pod red. Anny Janickiej, Elżbiety Wesołowskiej, Łukasza Zabielskiego, seria druga: Zapisy i odczytania, Białystok 2013, s. 197-219.
 • J. Kowal, Portrety kobiet epoki stanisławowskiej w powieści „Dola i niedola” Józefa Ignacego Kraszewskiego, [w:] Codzienność i niecodzienność oświeconych, część 1: Przyjemności, pasje i upodobania, pod red. Bożeny Mazurkowej, z udziałem Magdaleny Marcinkowskiej i Szymona Dąbrowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 285-300.
 • J. Kowal, Późne Oświecenie na Litwie. Rejestr zadań, [w:] Libri Recogniti. Nowe inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Finlandii, pod red. Stanisława Siess-Krzyszkowskiego i Wacława Waleckiego, Wydawnictwo Naukowe Collegium Columbinum, Kraków 2013, s. 397-424.
 • J. Kowal, Spóźnione oświecenie na Litwie. Pierwodruki „Sofijówki” w czasopismach wileńskich, [w:] „Sofijówka” Stanisława Trembeckiego – konteksty i interpretacje, pod red. G. Filip, M. Patro-Kucab, J. Kowal, Rzeszów 2013, s. 82–97.
 • J. Kowal, W kręgu „zadziwień” Sofijówką Stanisława Trembeckiego. Wprowadzenie do lektury, [w:] „Sofijówka” Stanisława Trembeckiego – konteksty i interpretacje, pod red. G. Filip, M. Patro-Kucab, J. Kowal, Rzeszów 2013, s. 7–13. 
 • J. Kowal, Wileńska Haskala wobec głównych idei Oświecenia europejskiego, [w:] Pogranicze, Kresy, Wschód a idee Europy. SERIA II: Wiktor Choriew in memoriam, układ i wstęp J. Ławski, pod red. A. Janickiej, G. Kowalskiego i Ł. Zabielskiego, Colloquia Orientalia Bialostocensia IV, Białystok 2013, s. 351–362.
 • R. Magryś, Polityka w „Dwóch panach Sieciechach” Juliana Ursyna Niemcewicza.( Rzecz o najnowszych tendencjach w nauczaniu historii literatury na studiach polonistycznych), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Dydaktyka 8, pod red. A. Jakubowskiej-Ożóg, Z. Sibigi, Rzeszów 2013, nr 79, s. 27–41.
 • R. Magryś, Libido i kompleks Edypa w wybranych utworach Olgi Tokarczuk, [w:] Światy Olgi Tokarczuk, pod red. M. Rabizo-Birek, M. Pocałuń-Dydycz, Rzeszów 2013, s. 66–84.
 • R. Magryś, Sarmatyzm, sarmatyzm oświecony, oświecenie i wczesny romantyzm w badaniach pracowników Zakładu Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia, [w:]  Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, pod red. G. Filip, J. Pasterskiej, M. Patro-Kucab, Rzeszów 2013, s. 66–79.
 • R. Magryś, Sarmatyzm, sarmatyzm oświecony i oświecenia w epoce stanisławowskiej. Rozważania na marginesie rozprawy Janusza Maciejewskiego „Oświecenie polskie”, [w:]  Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, pod red. G. Filip, J. Pasterskiej, M. Patro-Kucab,  Rzeszów 2013, s. 121–141.
 • M. Patro-Kucab, Echa czarnoleskie w późnej twórczości poetyckiej Kazimierza Brodzińskiego, [w:] Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, pod red. Grażyny Filip,  Jolanty Pasterskiej i Magdaleny Patro-Kucab, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013,  s. 142–161.
 • M. Patro-Kucab, Rozkosze małżeńskiej alkowy w poetyckiej relacji Stanisława Trembeckiego, [w:] Codzienność i niecodzienność oświeconych, część 1: Przyjemności, pasje i upodobania, pod red. Bożeny Mazurkowej, z udziałem Małgorzaty Marcinkowskiej i Szymona Piotra Dąbrowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 219–232. 
 • M. Patro-Kucab, W stronę panegiryku. Jeszcze raz o generale Sowińskim (Juliusz Słowacki, „Sowiński w okopach Woli” oraz Justinus Kerner, „Sowinski”), [w:] Piękno Juliusza Słowackiego, pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Grzegorza Kowalskiego, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, s. 611631.
 • G. Trościński, Icones Mortis – emblematy Georgiusa Aemiliusa i Hansa Holbeina w nieznanym polskim przekazie z XVIII wieku. Z dziejów literackiego toposu Tańca Śmierci w Polsce, [w:] Starość – doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury, koncepcja i wstęp Jarosław Ławski, pod red. A. Janickiej, E. Wesołowskiej, Ł. Zabielskiego, seria druga: Zapisy i odczytania, Białystok 2013, s. 87-144.
 • G. Trościński, Kancjonał radomskich bernardynów ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Z dziejów zasobu pieśni religijnych polskich franciszkanów obserwantów, [w:] Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej, pod red. Magdaleny Kuran, Katarzyny Kaczor-Scheitler i Michała Kuran, przy współpracy Dawida Szymczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 105-128.
 • G. Trościński, Pieśni wielkanocne z kancjonału radomskich bernardynów. Nieznane warianty tekstowe z rękopisu Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, „Slavia Occidentalis” 2013, t. 70/1, s. 135-146.

2012

 • J. Kowal, „Ostatni ze starożytnych, z nowożytnych pierwsi”. Wizerunki literatów stanisławowskich w lwowskich prelekcjach Wincentego Pola, [w:] Świat Wincentego Pola. Retoryczna tradycja czy romantyczna swoboda, pod red. Tadeusza Piersiaka i Artura Timofiejewa, Lublin 2012, s. 61-78.
 • J. Kowal, Okradane, prześladowane i zapomniane dzieła Antoniego Goreckiego, [w:] Sarmackie Teatrum VI. Między tekstami, pod red. Marioli Jarczykowej i Anny Sitkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 174-191.
 • R. Magryś, Oświecenie w dydaktyce szkolnej i akademickiej. Uwagi o specyfice epoki przeznaczone nie tylko dla starszej generacji polonistów. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka” 2012, pod red. Alicji Jakubowskiej-Ożóg i Zbigniewa Sibigi, nr 7. 
 • R. Magryś, Pamiętnikarski charakter „Podróży do Ciemnogrodu” Stanisława Kostki Potockiego. Przyczynek do kwestii fikcyjności memuarów, „Język Polski i Kultura” 2012, t. 2: Między dawnymi a nowymi czasy. Język – Literatura – Kultura – Media, pod red. Gabrieli Olchowej, t. 2, Bańska Bystrzyca 2012, s. 75-90.
 • M. Nalepa, Orszańskie wykłady z poetyki księdza Józefa Morelowskiego, [w:] „Byle w ludziach światło było…” Księga pamiątkowa ku czci Wacława Woźnowskiego w dziesiątą rocznicę jego śmierci, pod red. Grzegorza Zająca, Kraków 2012, s. 193-207.
 • M. Nalepa, Rok 1812 we wspomnieniach Kazimierza Brodzińskiego, Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 2012, z. 23, s. 2-27.
 • M. Nalepa, „Noc mnie w swoje okryła skrzydła ukirzone”. Polityczny niebyt i jego świetlne refleksy w wierszach i poematach porozbiorowych, [w:] Noc. Symbol – temat – metafora, t. 2: Noce polskie, noce niemieckie, pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Marcina Bajki, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2012, s. 783-814.
 • M. Patro-Kucab, Poetycka kronika insurekcji listopadowej – notatki prowadzone na marginesie tekstów Ka­zimierza Brodzińskiego i Wincentego Pola, [w:] Świat Wincentego Pola. Retoryczna tradycja czy romantyczna swoboda, pod red. Tadeusza Piersiaka i Artura Timofiejewa, Lublin 2012, s. 89–117.  
 • M. Patro-Kucab, Natalia Kicka, Emilia Morelowska, Julian Ursyn Niemcewicz... – adresaci polistopado­wych liryków Kazimierza Brodzińskiego, „Język Polski i Kultura” 2012, t. 2: Między dawnymi a nowymi czasy. Język – Literatura – Kultura – Media, pod red. Gabrieli Olchowej, t. 2, Bańska Bystrzyca 2012, s. 129-146.
 • G. Trościński, "Panów na chłopy uskarżanie się". Świadectwo popularności średniowiecznej "Satyry na chytrych kmieciów" odnalezione w rękopisie radomskich bernardynów ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, "Ruch Literacki" 2012, z. 6, s. 699-710.

2011

 • R. Magryś, O swoistości polskiego romansu edukacyjnego doby oświecenia. Poszukiwanie adekwatnej definicji, [w:] Obszary kultury. Księga ofiarowana Profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin, pod red. Jolanty Pasterskiej i Stanisława Uliasza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 176-187.
 • R. Magryś, O zmiennych obliczach Ignacego Krasickiego. Satyry na tle innych utworów pisarza, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 66, pod red. Elżbiety Kozłowskiej i Zygmunta Sibigi, Dydaktyka 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 9-26.
 • R. Magryś, Etos wychodźcy i żołnierza polskiego na obczyźnie w „Arii z kurantem” Jana Lechonia, [w:] Liryka żołnierska. Estetyka i wartości, pod red. Agaty Paliwody i Jana Wolskiego, Rzeszów 2011, s. 359-371.
 • M. Nalepa, Porozbiorowa „archeologia grobów” i początki narodowej nekrofilli, [w:] Obszary kultury. Księga ofiarowana Profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin, pod red. Jolanty Pasterskiej i Stanisława Uliasza, Rzeszów 2011, s. 210-233.
 • M. Nalepa, Pszczoły wergiliańskie – pszczoły napoleońskie – pszczoły „złajdaczone”, [w:] Rok 1809 w literaturze i sztuce, pod red. Barbary Czwórnóg-Jadczak i Małgorzaty Chachaj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s.31-48.
 • M. Patro-Kucab, „Pochwała naturalnym początkiem cnoty …” – Franciszek Dionizy Kniaźnin jako pane­girysta księżnej Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej, [w:] Obszary kultury. Księga ofiarowana Profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin, pod red. Jolanty Pasterskiej i Stanisława Uliasza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 188-209.
 • G. Trościński, Skarga umierającego w bernardyńskim rękopisie Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, „Pamiętnik Literacki” 2011, z. 4.
 • G. Trościński, Literackie echa pojedynków Adama Tarły z Kazimierzem Poniatowskim, [w:] Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej, pod red. Wiesława Pawlaka i Magdaleny Piskały, Warszawa 2011, s. 272-293, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Studia Staropolskie Series Nova.

2010

 • J. Kowal, Pośród Muz zamilkłych. Do Tadeusza Matuszewica, [w:] Czytanie Kniaźnina, pod red. Bożeny Mazurkowej i Tomasza Chachulskiego, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2010, s. 327-339. 
 • R. Magryś, Retoryczny kształt rozprawy Franciszka Karpińskiego „O wymowie w prozie albo wierszu”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 65, pod red. Marka Nalepy, Historia Literatury 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 96-110.
 • M. Nalepa, Oto mój dom ubogi” – powroty Polaków na prowincję po 1793 roku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 65, Historia Literatury 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
 • M. Patro-Kucab, Okolicznościowy bukiet dla mistrzyni wdzięków i cnoty. „Na urodziny ks[iężny] Izab[eli] Czartoryskiej”, [w:] Czytanie Kniaźnina, pod red. Bożeny Mazurkowej i Tomasza Chachulskiego, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2010 s. 403-423.
 • G. Trościński, Arkadyjskie miejsca szczęśliwe w liryce Wespazjana Kochowskiego, [w:] Staropolskie Arkadie, pod red. J. Dąbkowskiej-Kujko i J. Krauze-Karpińskiej, Warszawa 2010.
 • G. Trościński, Mord rytualny w poetyckiej relacji Stefana Żuchowskiego, "Napis. Pismo poświęcone Literaturze Okolicznościowej i Użytkowej", S. XVI: Literatura i rytuały, Warszawa 2010.
 • G. Trościński, Rękopiśmienne litteraria Wacława Potockiego w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, [w:] Miscellanea literackie i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka) Profesorowi Janowi Okoniowi od przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane, pod red. K. Płachcińskiej i M. Kurana, Łódź 2010, t. II.

2009

 • M. Nalepa, Wyimki z porozbiorowych biografii rozbitków, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2009, nr 64: Biografia, twórca, postać.
 • J. Kowal, „W sercu Polaka, żyj nadziejo święta!”. O kategorii nadziei w polskiej poezji porozbiorowej lat 1793-1806, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Sanoku” 2009, nr 6, s. 87-108.
 • J. Kowal, Echa kampanii napoleońskiej 1812 roku w twórczości Marcina Molskiego i Antoniego Goreckiego. Próba porównania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2009, Seria Filologiczna. Historia Literatury, nr 59, s. 72-88.
 • R. Magryś, „Zyszczy nam, spuści nam”. Ciąg dalszy kontrowersji interpretacyjnych wokół Bogurodzicy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Seria Filologiczna, Historia Literatury 4, nr 59, Rzeszów 2009, s. 7-18.
 • M. Patro, „Już czas wam wstać! Już czas wam wstać i bić, i truć oręże”...   Kazimierz Brodziński jako Tyrteusz zrywu listopadowego, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Sanoku” 2009, nr 5, s. 121-133.
 • M. Patro,  „Z miodu się pierwszy Piast, książę, wylęga ...” –  o motywach bachicznych w wybranych utworach polskiego Oświecenia. Rekonesans, „Zeszyty Naukowe UR” 2009. Seria Filologiczna. Historia Literatury 4, nr 59, s. 58-71.

2008

 • J. Kowal, M. Patro, Postać Stanisława Augusta Poniatowskiego w polskiej poezji porozbiorowej lat 1793-1806, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2008, Seria Filologiczna. Historia Literatury, nr 52, s. 80-96.
 • J. Kowal, M. Patro, Obraz epoki kluczem do odczytania utworu. Kultura średniowiecza na podstawie fragmentów „Kroniki polskiej” Anonima tzw. Galla, „Język Polski w Liceum. Zeszyty Kieleckie” 2008/2009, nr 1, s. 53-67.
 • R. Magryś, Elity polskiego oświecenia. Księża w „Przewrocie umysłowym w Polsce…”  Władysława Smoleńskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Seria Filologiczna, Historia Literatury 3, nr 52, Rzeszów 2008.
 • R. Magryś, Biblijne korzenie „Legendy o św. Aleksym”. Propozycja interpretacji dla nauczycieli, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Seria Filologiczna, Dydaktyka 5, nr 50, Rzeszów 2008. 
 • M. Patro, J. Kowal, W hołdzie bohaterom insurekcji listopadowej – refleksje wokół „Rocznicy” Kazimierza Brodzińskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2008, Seria Filologiczna. Historia Literatury, nr 52.

2007

 • M. Nalepa, Motyw pielgrzyma i wygnańca w poezji porozbiorowej l. 1793-1806, [w:] Światło w dolinie. Prace ofiarowane Prof. Halinie Kurkowskiej, pod red. K. Korotkicha, J. Ławskiego i D. Zawadzkiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.
 • M. Nalepa, „Żyć bez ojczyzny, w obcym panowaniu”: motywy „przychodnia” i tułacza w poezji l. 1793-1806, [w:] Emigranci, wygnańcy, wychodźcy…, pod red. I. Węgrzyn i G. Zająca, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • R. Magryś, „Czterdzieści i cztery”. Reinterpretacja „Widzenia księdza Piotra” albo refleksje na marginesach monografii Juliusza Kleinera „Mickiewicz”, [w:] Adam Mickiewicz: dwa wieki kultury polskiej. Studia, pod red. K. Maciąga i M. Stanisza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 • R. Magryś, Ukraina a sprawa polska: kilka refleksji o eseistyce historycznej Pawła Jasienicy, [w:] Zbirnik prac, t. 3: Ukrains’ko-pol’s’ki vidnosini: včora i s’ogodni/Ternopil’s’kij mis’kij oseredok. naukovogo tovaristva imeni ševčenka (TMO NTš), Ternopil’ 2007.
 • M. Patro, J. Kowal, Pośród literatury okolicznościowej Kazimierza Brodzińskiego. Próba interpretacji elegii „Rok 1830”, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Sanoku” 2007, nr 4.

2006

 • P. Żbikowski, Wstęp [do:] Między rozpaczą i nadzieją. Antologia poezji porozbiorowej lat 1793-1806. Zebrał i opracował M. Nalepa, Kraków 2006. 
 • P. Żbikowski, Przełom, który się do końca nie spełnił, „Prace Humanistyczne Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie” 2006, z.7/34. 
 • P. Żbikowski, Księdza podkanclerzego Hugona Kołłątaja żywot i sprawy, [w:] Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej- Paluchowskiej. Red. M. Łukaszuk i M. Maciejewski, Lublin 2006. 
 • P. Żbikowski, Jeszcze raz o dziejach Alfa Waltera i o przesłaniu Mickiewiczowskiego poematu, [w:] W cieniu Mickiewicza, pod red. J. Lyszczyny i M. Bąk, Katowice 2006.
 •  M. Nalepa, Symbolika liturgiczna i apokaliptyczna w oświeceniowych cyklach mszalnych, [w:] Apokalipsa – symbolika, tradycja, egzegeza, pod red. K. Korotkicha i J. Ławskiego, t. 1, Białystok 2006.
 • J. Kowal, W świecie bajek politycznych Antoniego Goreckiego, „Prace Humanistyczne Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie” 2006, nr 32.
 • R. Magryś, Kształt historiograficzny „Stanu oświecenia w Polsce” Hugona Kołłątaja, „Prace Humanistyczne Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie” 2006, nr 32. 
 • M. Patro, Żarliwy apostoł mowy ojczystej („Żal za polskim językiem” Kazimierza Brodzińskiego), „Prace Humanistyczne Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie” 2006, nr 32.
 • G. Trościński, Treści przypisywane pojęciu Boga w staropolskiej poezji ziemiańskiej, [w:] Bóg w językach, tekstach artystycznych i narracjach, pod red. A. Różyło, Sandomierz 2006.
 • G. Trościński, „Wiek naprawdę stracony”. Poezja Sebastiana Petrycego jako świadectwo klęski wyprawy moskiewskiej, „Napis”, XII, Warszawa 2006.
 • G. Trościński, „Zbawiciel mój – Apollo, krzyż mój – Parnas będzie” - sacrum w „Poezjach Postu świętego” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, [w:] Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku i kulturze, pod red. D. Sarzyńskiej i R. Tokarskiego, Sandomierz 2006.

2005

 • P. Żbikowski, Tragizm Młodzieńca w „Bardzie polskim” A. J. Czartoryskiego, [w:] Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, pod red. H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Białystok 2005.
 • P. Żbikowski, Stanisław Frycie – współtwórca i organizator rzeszowskiej polonistyki, [w:] W kręgu kultury i języka, pod red. S. Grochulskiej, Piotrków Trybunalski 2005.
 • M. Nalepa, Problem zdrady w literaturze porozbiorowej, „Studia Philologica” Drogobickij Dierżawnyj Piedagogicznyj Uniwiersitet Imieni I. Franka, pod red. E. Pszenicznego, R. Mnicha, J. Pasterskiej, Drohobycz 2005.
 • R. Magryś, Epistemologiczny status „Rękopisu znalezionego w Saragossie” Jana Potockiego, „Studia Philologica”. Drogobickij Dierżawnyj Piedagogicznyj Uniwiersitet Imieni Iwana Franka 2005.
 • G. Trościński, Mikołaj Rej. W 500 – lecie urodzin, „Na Krakowskiej. Tygodnik Nadwiślański” 2005, nr 28.

2004

 • P. Żbikowski, Sytuacja startowa polskiej powieści, czyli o strukturze genologicznej „Pana Podstolego”, [w:] Cykl i powieść, pod red. K. Jakowskiej, D. Kuleszy i K. Sokołowskiej, Białystok 2004. 
 • P. Żbikowski, O tragedii i tragizmie raz jeszcze, „Prace Humanistyczne Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie” 2004, z. 31/6. 
 • P. Żbikowski, Hugo Kołłątaj – współtwórca Gimnazjum Wołyńskiego w Krzemieńcu, [w:] Krzemieniec. Ateny Juliusza Słowackiego, pod red. S. Makowskiego, Warszawa 2004. 
 • P. Żbikowski, Irena Sławińska – w oddali i z bliska, „Fraza” 2004, nr 2. 
 • M. Nalepa, Julian Ursyn Niemcewicz w opiniach pisarzy i pamiętnikarzy początku dziewiętnastego stulecia, „Prace Humanistyczne Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie” 2004, z. 31/6.
 • J. Kowal, „Pierwiosnki polskiego romantyzmu” – „Uwagi nad romansami”, „Prace Humanistyczne Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie” 2004, nr 31. 
 • J. Kowal, Na fali narodowych wydarzeń. Nurt patriotyczny w twórczości Antoniego Goreckiego, „Zeszyty Naukowe UR” 2004. Seria Filologiczna. Historia Literatury, nr 21.
 • R. Magryś, Opowiadanie a wielogłosowość w powieści. Na przykładzie romansów Ignacego Krasickiego i „Lalki” Bolesława Prusa, [w:] Cykl i powieść, pod red. K. Jakowskiej, D. Kuleszy i K. Sokołowskiej, Białystok 2004. 
 • R. Magryś, Filary osobowości twórcy o Janusowych obliczach. Refleksje nad „Wierszami z prozą” Ignacego Krasickiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2004. Seria Filologiczna, Historia Literatury, nr 21. 
 • R. Magryś, Krasicki, Trembecki i Mickiewicz. Rzecz o rozwoju polskiej poezji menippejskiej, czyli glosa do „Pana Tadeusza” K. Wyki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2004. Seria Filologiczna. Historia Literatury, nr 21.
 • R. Magryś, Narracja i tożsamość. O pamiętnikach Franciszka Karpińskiego, „Prace Humanistyczne Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie” 2004, nr 31. 
 • M. Patro, Kazimierz Brodziński w poszukiwaniu drogi twórczej, „Prace Humanistyczne Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie” 2004, nr 31. 
 • M. Patro, Twórczość Kazimierza Brodzińskiego w badaniach historycznoliterackich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2004. Seria Filologiczna. Historia Literatury”, nr 21.
 • G. Trościński, „W umyśle królem jesteś”. Problem godności człowieka w „Adverbia moralia” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, „Studia filologiczne”, z. 3, Sandomierz 2004.
 • G. Trościński, Romansowość i parenetyka w „Tobiaszu wyzwolonym” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, [w:] Literatura i pamięć kultury. Studia ofiarowane Profesorowi Stefanowi Nieznanowskiemu w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, pod red. D. Chemperka i S. Baczewskiego, Lublin 2004.
 • G. Trościński, Początki polskiej kolędy, „Na Krakowskiej. Tygodnik Nadwiślański” 2004, nr 17.

2003

 • G. Trościński, Łzy filozofa w „Adverbia moralia” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, [w:] Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej, pod red. A. Karpińskiego, E. Lasocińskiej i M. Hanusiewicz, Warszawa 2003.

2002

 • P. Żbikowski, Czesław Zgorzelski jako badacz polskiego Oświecenia, [w:] Czesław Zgorzelski, uczony i wychowawca, pod red. D. Paluchowskiej i M. Maciejewskiego, Lublin 2002. 
 • P. Żbikowski, Adam Jerzy Czartoryski jako krytyk literacki, „Annales” UMCS 2002/2003, vol. 20/21. 
 • P. Żbikowski, Opisy przyrody w poezji Niemcewicza z początków XIX wieku jako zwiastuny literackiego przełomu, [w:] Julian Ursyn Niemcewicz – pisarz, historyk, świadek epoki, pod red. J. Wójcickiego, Warszawa 2002. 
 • M. Nalepa, Literacki plon pobytów Juliana Ursyna Niemcewicza w Ameryce, [w:] Julian Ursyn Niemcewicz - pisarz, historyk, świadek epoki, pod red. J. Wójcickiego, Warszawa 2002. 
 • M. Nalepa, Ciemna strona życia. Szkic o samobójstwie w oświeceniu, „Prace Polonistyczne” 2002, seria 57. 
 • J. Kowal, Motyw zemsty i mściciela w polskiej liryce porozbiorowej, „Zeszyty Naukowe UR” 2002. Seria Filologiczna. Historia Literatury”, nr 4. 
 • M. Patro, „Złoży ofiarę Bogu swojemu lud czekający, podeptany i rozszarpany ...” – o posłannictwie polskiego narodu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2002. Seria Filologiczna. Historia Literatury, nr 4.

2001

 • G. Trościński, Barokowe wiersze o porach roku, „Studia Filologiczne”, z. 2, Sandomierz 2001.
 • G. Trościński, Rękopiśmienne litteraria Stanisława Herakliusza Lubomirskiego w zbiorach Biblioteki Seminarium Duchownego w Sandomierzu, „Ruch Literacki” 2001, z. 3.

2000

 • P. Żbikowski, Stanisław Konarski w trzechsetlecie urodzin, „Ruch Literacki” 2000, z. 2.
 • P. Żbikowski, Romantyczne kreacje bohatera we wczesnej twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza, „Prace Polonistyczne” 2000, seria 4.
 • G. Trościński, Pokutna muza w „Niepróżnującym próżnowaniu” Wespazjana Kochowskiego, „Kieleckie Studia Filologiczne”, z. 14, Kielce 2000.
 • G. Trościński , W kręgu staropolskiego malarstwa portretowego, „Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego” 2000, nr 3 – 4.

 

C. Prace edytorskie i redakcyjne

2016

 • Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty, pod red. Jolanty Kowal, Marka Nalepy, Romana Magrysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, 350 s.
 • „Tematy i Konteksty” 2016, nr 6 (11): Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojskość i uniwersalizm, pod red. Marka Nalepy i Grzegorza Trościńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, 514 s.

2014

 • Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730–1830. W kręgu spraw publicznych i narodowych, pod red. M. Nalepy, G. Trościńskiego, R. Magrysia, Rzeszów 2014, 356 s.
 • Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730–1830. W kręgu spraw prywatnych i środowiskowych, pod red. M. Nalepy,  G. Trościńskiego, R. Magrysia, Rzeszów 2014, 507 s.
 • „Tematy i Konteksty” 2014, nr 4 (9), pod red. M. Nalepy i G. Trościńskiego Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Tematy – Konwencje – Tradycja, Rzeszów 2014,  510 s.

2013

 • „Sofijówka” Stanisława Trembeckiego. Konteksty i interpretacje, pod red. G. Filip, M. Patro-Kucab, J. Kowal, Rzeszów 2013, 252 s.
 • J. Morelowski, Prawidła wierszopiskie i kaznodziejskie, oprac. i wstępami opatrzyli M. Nalepa i G. Trościński, Kraków 2013, 144 s.

2010

 • A. Gorecki, Wiersze wybrane, wstęp i oprac. J. Kowal, Wydawnictwo Naukowe Collegium Columbinum (przewidywany termin ukazania się publikacji na rynku wydawniczym: grudzień 2010). 
 • M. Nalepa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego", nr 65, Historia Literatury 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, 290 s.
 • P. Żbikowski, Horyzonty polskiego Oświecenia. Wykłady z epoki (1740-1830), oprac. J. Kowal, Wydawnictwo Naukowe Collegium Columbinum, Kraków 2010.

2007

 • H. Kołłątaj, Nad snami, czyli nad marzeniami nocnymi moje uwagi, w Jozefstadzie, dnia 8 i 9 sierpnia 1796, przygotowało druku, opracował i zaopatrzył posłowiem M. Nalepa, Wydawnictwo Naukowe Collegium Columbinum, Kraków 2007,  62 s.

2006

 • M. Nalepa, Między rozpaczą i nadzieją. Antologia poezji porozbiorowej lat 1793-1806, Wydawnictwo Naukowe Collegium Columbinum, Kraków 2006, 453 s.
 • „Prace Humanistyczne Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie” 2006. Seria I. Zeszyt Naukowy 7(32), pod red. P. Żbikowskiego i M. Nalepy.

2004

 • „Prace Humanistyczne Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie” 2004. Seria I. Zeszyt Naukowy 6(31), pod red. P. Żbikowskiego i M. Nalepy.

2000

 • Kajetan Koźmian, Ziemiaństwo polskie. Rękopiśmienna wersja poematu w pięciu pieśniach.Tekst odnalazł, opracował, uwagami wstępnymi oraz komentarzem historycznoliterackim opatrzył P. Żbikowski. Skolacjonowanie tekstu, objaśnienia rzeczowe, filologiczne i historyczne M. Nalepa, Kraków 2000.  

·         G. Trościński, Icones Mortis – emblematy Georgiusa Aemiliusa i Hansa Holbeina w nieznanym polskim przekazie z XVIII wieku. Z dziejów literackiego toposu Tańca Śmierci w Polsce, [w:] Starość – doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury, koncepcja i wstęp Jarosław Ławski, pod red. A. Janickiej, E. Wesołowskiej, Ł. Zabielskiego, seria druga: Zapisy i odczytania, Białystok 2013, s. 87-144.

·         G. Trościński, Kancjonał radomskich bernardynów ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Z dziejów zasobu pieśni religijnych polskich franciszkanów obserwantów, [w:] Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej, pod red. Magdaleny Kuran, Katarzyny Kaczor-Scheitler i Michała Kuran, przy współpracy Dawida Szymczaka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013, s. 105-128.Dodano: 2010-12-01 12:00:49


« Wstecz