DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Regulamin konkursu multimedialnego „Internetowy Mistrz Kultury Języka”.


1. Cele konkursu
2. Organizatorzy
3. Uczestnicy
4. Wymagania konkursowe
5. Przebieg konkursu
6. Inne ważne ustalenia konkursu
7. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród

1. Cele konkursu:

 • popularyzacja kultury języka polskiego w Internecie,
 • poszerzanie wiedzy na temat tradycji i kultury regionu,
 • kształtowanie systemu wartości, a przede wszystkim odpowiedzialności za słowo, uczciwości, życzliwości oraz szacunku dla innych,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej,
 • ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji,
 • kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
 • rozwijanie uzdolnień literackich,
 • promowanie młodzieży o zdolnościach literackich,
 • propagowanie czytelnictwa,
 • zachęcanie młodzieży do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.

2. Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział Rzeszowski

3. Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych województwa podkarpackiego.

4. Wymagania konkursowe:

Uczestnicy wybierają jedną z poniższych kategorii tematycznych:

I Książki, które warto przeczytać – recenzja.

II Filmy i sztuki teatralne, które warto zobaczyć – recenzja, relacja.

III Spacery szlakami kultury – reportaż.

IV Kultura na pograniczu – opowiadanie.

V Wydarzenie etnograficzne w moim regionie - felieton.

W założonych przez siebie blogach uczniowie piszą tekst na wybrany temat
i przedstawiają go nauczycielom. Tekst powinien zawierać od 2 000 do 10 000 znaków ze spacjami.

Jeżeli nadesłany tekst nie będzie jedynym wpisem na blogu, a częścią realnie istniejącego pamiętnika internetowego, uczestnik otrzyma dodatkowe punkty.

W tekstach oceniane będą:

 • poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,
 • poprawność zastosowania wybranej formy,
 • oryginalność,
 • bogactwo języka,
 • wybór tytułu,
 • estetyka pracy.

5. Przebieg konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych. Informacja o konkursie jest wysłana do szkół oraz ogłoszona w Internecie. Uczniowie w swoich blogach zamieszczają recenzje, opowiadania, reportaże, felietony według określonych powyżej kryteriów. Nauczyciele oceniają prace, najlepsze przesyłają
do organizatorów na wskazany poniżej adres. Spośród nadesłanych prac czteroosobowe jury wybierze najlepsze prace. Zwycięzcy otrzymają nagrody
i wyróżnienia. Nagrodzone prace opublikowane zostaną w zakładce znajdującej się na stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Termin nadsyłania prac zostanie ogłoszony w Internecie na stronie Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakładce TMJP oraz w informacjach zamieszczonych na stronie www.wrota.podkarpackie.pl

Prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną na adres tmjp@univ.rzeszow.pl

lub tradycyjną pocztą (w dwóch egzemplarzach) na adres:

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział Rzeszowski al. Tadeusza Rejtana 16 c 35 – 959 Rzeszów z dopiskiem " Internetowy Mistrz Kultury Języka "

Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie. W przypadku nadesłania prac tradycyjną pocztą decyduje data stempla pocztowego.

6. Inne ważne ustalenia:

1. Nauczyciele wypełniają dołączoną do regulaminu kartę zgłoszeniową.

2. W przypadku, gdy zgłaszającym nie jest nauczyciel, należy podać dane opiekuna.

3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

4. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe i wyróżnienia.

5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o terminie odbioru nagród telefonicznie.

6. Laureaci zostaną zaproszeni do osobistego odbioru nagród podczas uroczystego zakończenia konkursu. (W szczególnych przypadkach nagrody prześlemy pocztą).

7. Ustalenia jury są ostateczne.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji danych osobowych i prac uczestników.

7. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w terminie określonym w ogłoszeniu.

Zadanie dofinansowano ze środków finansowych budżetu Województwa PodkarpackiegoDodano: 2011-03-28 12:00:23


« Wstecz