DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  

Egzamin certyfikatowy
z języka polskiego jako obcego


Aktualności
Nowy termin egzaminu - 25-26.01.2020 r. - INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Termin egzaminu:

25-26.01.2020

Miejsce egzaminu:

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
ul. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie:

ważny paszport lub karta pobytu

Poziomy egzaminów w sesji 25-26.01.2020:

B1 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

Cena egzaminu:

Opłaty egzaminacyjne pobieramy w złotych polskich:
- poziom B1 (dorośli) - 648,54 zł
(równowartość 150 euro)

Wydanie certyfikatu - 20 euro (płatne dopiero po otrzymaniu informacji o zdanym egzaminie); wtedy podamy przeliczoną równowartość w złotówkach 

Według Art. 11g pkt.8 Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o języku polskim oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przy wnoszeniu opłaty za egzamin wydanie certyfikatu równowartość podanej kwoty w euro oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opłata jest uiszczana.

Kurs euro wg NBP na dzień 29.11.2019 r.: 4,3236 zł

Rejestracja kandydatów:

od 3.12.2019 roku do 13.12.2019 lub do wyczerpania limitu miejsc

Sposób rejestracji:

1. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online od 3.12.2019 od godziny 9.00.
Do wypełnienia formularza będą potrzebne następujące informacje:

  • imię i nazwisko (zapisane tak, jak w paszporcie),
  • data, miejsce urodzenia, narodowość,
  • seria, numer i data ważności dokumentu tożsamości (paszport lub karta pobytu),
  • numer telefonu,
  • adres zamieszkania (korespondencyjny),
  • adres e-mail (uwaga poniżej).

UWAGA!
Każda z osób rejestrujących się musi podać własny adres e-mail. Rejestracja dwóch i więcej osób posługujących się tym samym adresem poczty elektronicznej nie będzie możliwa.

2. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola, za prawidłowość podawanych danych odpowiada Zdający.

3. Należy uiścić opłatę w złotych polskich za wybrany poziom egzaminu  (w ciągu 3 dni od złożenia formularza) i przysłać skan lub pdf dowodu wpłaty na adres certyfikat.polski@ur.edu.pl
Numer rachunku i dane do wpłaty każdy zarejestrowany otrzyma w wiadomości potwierdzającej zgłoszenie przyjęte przez system rejestracji.
Księgowanie po wpłacie odbywa się w ciągu 5 dni roboczych - prosimy o cierpliwość.

4. Przyjęcie na egzamin następuje po zaksięgowaniu opłaty na naszym koncie. Brak opłaty w wymaganym terminie oznacza rezygnację ze zdawania egzaminu.

5. Opłatę 20 euro (równowartość w złotych) za wydanie certyfikatu należy uiścić po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu.
Równowartość opłaty za certyfikat w złotych podamy po egzaminie.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o egzaminie (zakładka: FAQ).

Rezygnacja z egzaminu:

W przypadku rezygnacji prosimy o wypełnienie formularza rezygnacji (wersja: doc, pdf ) i niezwłoczne wysłanie skanu na adres e-mail: certyfikat.polski@ur.edu.pl .

Konto bankowe i tytuł wpłaty:

Numer rachunku i dane do wpłaty znajdują się w indywidualnym powiadomieniu wysłanym po udanej rejestracji lub w zakładce sprawdz status rejestracji.

Ważne! Z względu na to, że w transakcjach dokonywanych za granicą, banki pośredniczące pobierają dodatkowe opłaty, prosimy o wybór opcji, w której koszty przelewu i przewalutowania w całości pokrywa wpłacający – opcja OUR.

Adres e-mail, telefon kontaktowy: 

Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa
ul. Rejtana 16c, pok. 135
35-959 Rzeszów
tel. (+48) 17 872 12 30
fax: (+48)  17 872 12 91 

certyfikat.polski@ur.edu.pl

Po zamknięciu listy zdających zamieścimy kolejne informacje. Wyślemy je też zarejestrowanym kandydatom za pośrednictwem poczty e-mail.Dodano: 2019-12-02 20:03:19Egzamin 23-24 XI 2019 r.

      Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w Uniwersytecie Rzeszowskim w tegorocznej listopadowej sesji egzaminacyjnej (23-24 XI 2019 r.) odbędzie się w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa: I piętrze budynku A1 (położonego przy al. Tadeusza Rejtana 16c):

Dokładna mapa dostępna pod adresem internetowym: http://www2.univ.rzeszow.pl/mapa/


Informacje dla zdających egzamin na poziomie B1 dla dorosłych:

Część pierwsza egzaminu (pisemna) rozpocznie się w sobotę 23 listopada o godzinie 10:00 w salach nr 110 i 137. Pisemna część egzaminu składa się z czterech, przedzielonych przerwami modułów, sprawdzających kolejno:

Moduł Czas trwania
Rozumienie ze słuchu 25 minut
Rozumienie tekstu pisanego 45 minut
Poprawność gramatyczna 45 minut
Pisanie 75 minut

Całość pisemnej części egzaminu zakończy się zatem około godziny 14:00.

UWAGA: Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są swoją obecność potwierdzić osobiście 45 minut przed rozpoczęciem egzaminu (rozpoczęcie rejestracji o godzinie 9:15) w punkcie rejestracyjnym (sali nr 110), okazać stosowny dokument tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz zdeponować na czas trwania egzaminu telefony komórkowe (tablety, laptopy itp.).

Część druga egzaminu (ustna) rozpocznie się w niedzielę 24 listopada o godzinie 10:00 w salach nr 110, 120, 124.

Lista zdających wraz z informacją o godzinie egzaminu (w przybliżeniu) zostanie wywieszona w sobotę 24 listopada. Osoby zdające drugą część egzaminu w sobotę (fakt ten należało wcześniej zgłosić i otrzymać potwierdzenie z ośrodka egzaminacyjnego), przystąpią do niego bezpośrednio po zakończeniu części pisemnej.

 

Informacje dla zdających egzamin na poziomie B2 dla dorosłych:

Część pierwsza egzaminu (pisemna) rozpocznie się w sobotę 23 listopada o godzinie 10:00 w sali nr 124. Pisemna część egzaminu składa się z czterech, przedzielonych przerwami modułów, sprawdzających kolejno:

Moduł Czas trwania
Rozumienie ze słuchu 30 minut
Rozumienie tekstu pisanego 60 minut
Poprawność gramatyczna 60 minut
Pisanie 90 minut

Całość pisemnej części egzaminu zakończy się zatem około godziny 15:00.

Część druga egzaminu (ustna) rozpocznie się w niedzielę 24 listopada o godzinie 10:00 w salach 110,120, 124.

Lista zdających wraz z informacją o godzinie egzaminu (w przybliżeniu) zostanie wywieszona w sobotę 24 listopada.Osoby zdające drugą część egzaminu w sobotę (fakt ten należało wcześniej zgłosić i otrzymać potwierdzenie z ośrodka egzaminacyjnego), przystąpią do niego bezpośrednio po zakończeniu części pisemnej.

UWAGA: Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są swoją obecność potwierdzić osobiście 45 minut przed rozpoczęciem egzaminu (rozpoczęcie rejestracji o godzinie 9:15) w punkcie rejestracyjnym (sali nr 110), okazać stosowny dokument tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz zdeponować na czas trwania egzaminu telefony komórkowe (tablety, laptopy itp.)

 

Informacje dla zdających egzamin na poziomie C1 dla dorosłych:

Część pierwsza egzaminu (pisemna) rozpocznie się w sobotę 23 listopada o godzinie 10:00 w sali nr 120. Pisemna część egzaminu składa się z czterech, przedzielonych przerwami modułów, sprawdzających kolejno:

Moduł Czas trwania
Rozumienie ze słuchu 30 minut
Rozumienie tekstu pisanego 60 minut
Poprawność gramatyczna 60 minut
Pisanie 90 minut

Całość pisemnej części egzaminu zakończy się zatem około godziny 15:00.

Część druga egzaminu (ustna) rozpocznie się w niedzielę 24 listopada o godzinie 10:00 w salach 110,120, 124.

Lista zdających wraz z informacją o godzinie egzaminu (w przybliżeniu) zostanie wywieszona w sobotę 23 listopada.Osoby zdające drugą część egzaminu w sobotę (fakt ten należało wcześniej zgłosić i otrzymać potwierdzenie z ośrodka egzaminacyjnego), przystąpią do niego bezpośrednio po zakończeniu części pisemnej.

UWAGA: Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są swoją obecność potwierdzić osobiście
45 minut przed rozpoczęciem egzaminu (rozpoczęcie rejestracji o godzinie 9:15) w punkcie rejestracyjnym (sali nr 110), okazać stosowny dokument tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz zdeponować na czas trwania egzaminu telefony komórkowe (tablety, laptopy itp.)

 

Informacje dla zdających egzamin na poziomie C2 dla dorosłych:

Część pierwsza egzaminu (pisemna) rozpocznie się w sobotę 23 listopada o godzinie 10:00 w sali nr 101. Pisemna część egzaminu składa się z czterech, przedzielonych przerwami modułów, sprawdzających kolejno:

Moduł Czas trwania
Rozumienie ze słuchu 30 minut
Rozumienie tekstu pisanego 90 minut
Poprawność gramatyczna 60 minut
Pisanie 90 minut

Całość pisemnej części egzaminu zakończy się zatem około godziny 15:30.

Część druga egzaminu (ustna) rozpocznie się w niedzielę 24 listopada o godzinie 10:00 w salach 110,120, 124.

Lista zdających wraz z informacją o godzinie egzaminu (w przybliżeniu) zostanie wywieszona
w sobotę 23 listopada. Osoby zdające drugą część egzaminu w sobotę (fakt ten należało wcześniej zgłosić i otrzymać potwierdzenie z ośrodka egzaminacyjnego), przystąpią do niego bezpośrednio po zakończeniu części pisemnej.

UWAGA: Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są swoją obecność potwierdzić osobiście 45 minut przed rozpoczęciem egzaminu (rozpoczęcie rejestracji o godzinie 9:15) w punkcie rejestracyjnym (sali nr 110), okazać stosowny dokument tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz zdeponować na czas trwania egzaminu telefony komórkowe (tablety, laptopy itp.).

 

Informacje dla zdających egzamin na poziomie B1 dla dorosłych, które ze względów religijnych zdają cały egzamin w niedzielę:

Część pierwsza egzaminu (pisemna) rozpocznie się w niedzielę 24 listopada o godzinie 10:00 w sali nr 101. Pisemna część egzaminu składa się z czterech, przedzielonych przerwami modułów, sprawdzających kolejno:

Moduł Czas trwania
Rozumienie ze słuchu 25 minut
Rozumienie tekstu pisanego 45 minut
Poprawność gramatyczna 45 minut
Pisanie 75 minut

Całość pisemnej części egzaminu zakończy się zatem około godziny 14:00.

UWAGA: Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są swoją obecność potwierdzić osobiście 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu (o godzinie 9:45) w punkcie rejestracyjnym (sali nr 101), okazać stosowny dokument tożsamości (dowód osobisty / paszport) oraz zdeponować na czas trwania egzaminu telefony komórkowe (tablety, laptopy itp.).

Część druga egzaminu (ustna) rozpocznie się po zakończeniu części pisemnej w sali 110.

 

Pobierz wersję PDFDodano: 2019-11-08 13:08:27Harmonogram sesji egzaminacyjnych w roku 2020

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2020 roku.
Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 25-26 stycznia 2020 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 7-8 marca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 6-7 czerwca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 17-18 października 2020 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Egzamin dla kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty, odbędzie się w trakcie sesji w dniu 18 października 2020 r.Dodano: 2019-10-15 08:13:15

18 października 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Uniwersytetowi Rzeszowskiem uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomach A1, A2, B1, B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Egzaminy – oparte na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy – odbywać się będą według harmonogramu ustalanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu w dalszym ciągu będzie jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania językowego. Do egzaminów będą mogli przystępować cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.Dodano: 2017-01-11 09:46:44