Nabór na XI edycję podyplomowych studiów LOGOPEDIA


ZASADY REKRUTACJI na studia podyplomowe LOGOPEDIA

1.1. Wymagania wstępne od kandydatów na studia

Słuchaczem studiów podyplomowych może być dowolna osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów magisterskich (jednolitych lub drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia. Uczestnikiem Studiów mogą być także studenci ostatniego roku studiów drugiego stopnia. Studia są kierowane przede wszystkim do absolwentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych (filologii polskiej, nauczania początkowego, pedagogiki, psychologii) oraz do wszystkich, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do pracy w zawodzie logopedy. Kandydaci na studia powinni być absolwentami kierunków dających uprawnienia do pracy z dziećmi. Absolwenci pozostałych kierunków mogą podjąć studia, ale powinni mieć świadomość, że będą mogli prowadzić terapię mowy tylko u osób dorosłych.

Kandydaci na studia powinni mieć nienaganną wymowę, słuch i budowę aparatu artykulacyjnego. Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i wadami anatomicznymi aparatu artykulacyjnego (np. nieprawidłowym zgryzem).

1.2. Zasady rekrutacji

Dokumenty od kandydatów na studia przyjmuje Sekretariat Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa UR (al. Rejtana 16c, p. 135). Komplet wymaganych dokumentów można składać osobiście lub przesłać pocztą. Zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych UR, od kandydatów nie pobiera się opłaty rekrutacyjnej.

Rekrutacja jest prowadzona do wyczerpania limitu miejsc. Limit ten wynosi 80 osób. Na stronie internetowej logopedii są umieszczane informacje o zamknięciu rekrutacji. Po wyczerpaniu limitu miejsc przyjmowane są jeszcze podania na listę rezerwową – kandydaci z tej listy są przyjmowani w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej.

Komplet dokumentów winien zawierać:

- Podanie,
- Dwa zdjęcia (do indeksu i do teczek osobowych),
- Kserokopię dowodu osobistego,
- Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
- Zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do pracy w tym zawodzie.

Osoby zakwalifikowane wstępnie na podstawie kompletu dokumentów otrzymają listownie zaproszenie na pierwszy zjazd, na którym odbywa się rozmowa kwalifikacyjna, spotkanie organizacyjne oraz wykład inauguracyjny. Rozmowa ma na celu sprawdzenie wymowy kandydata i jego warunków anatomicznych, bowiem osoby z wadami wymowy i wadami budowy aparatu artykulacyjnego nie mogą podjąć studiów logopedycznych. Rozmowa jest przeprowadzana równocześnie przez kilka komisji, a o jej wynikach kandydaci są informowani na bieżąco. W przypadku, gdyby kandydat nie zgadzał się z decyzją komisji, jego wymowę sprawdzi komisja o poszerzonym składzie (minimum 4 logopedów). Po rozmowie sporządzany jest protokół, który jest przekazywany do akceptacji Dziekanowi Wydziału Filologicznego.

Zgodnie z § 3 Załącznika do zarządzenia nr  2/2015 Rektora  Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia  12 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych i Kursów Dokształcających:

punkt 5: Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podyplomowe lub kurs podejmuje dziekan, na podstawie listy zakwalifikowanych osób przygotowanej przez kierownika studiów lub kursu.

Punkt 6: Od decyzji Dziekana przysługuje kandydatowi prawo odwołania do Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia UR, w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Punkt 7: Decyzja Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia UR jest ostateczna.


Dodano: 2019-05-13 08:35:09


« Wstecz