Rekrutacja na dwusemestralne studia podyplomowe NEUROLOGOPEDIA


Obligatoryjnie:

  • Podanie (wydrukowane z systemu),
  • Dwa zdjęcia (do indeksu i do teczek osobowych),
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów logopedycznych.

Dokumenty dodatkowe (nieobowiązkowe):

  • CV z uwzględnieniem pracy w zawodzie logopedy,
  • Zaświadczenie od pracodawcy o pracy w zawodzie logopedy,
  • Zaświadczenia o ukończonych kursach specjalistycznych, studiach, warsztatach doskonalących itp.
  • Wykaz publikacji.

Jeśli wpłynie więcej podań, niż wynosi limit miejsc (45), o przyjęciu kandydatów na studia zdecyduje komisja, w skład której wchodzi kierownik studiów, zastępca kierownika i dwóch neurologopedów. Ocenią oni kandydatów na podstawie złożonych dokumentów i przyznają punkty:

Lp. Kryterium Liczba punktów
1 Dyplom ukończenia studiów logopedycznych obejmujących min. 600 godzin dydaktycznych 10 p.
2 Dyplom ukończenia studiów logopedycznych obejmujących mniej niż 600 godzin dydaktycznych 5 p.
3 Każdy poświadczony rok pracy w zawodzie logopedy   1 p.
4 Ukończone kursy, warsztaty, studia 1-3 p. za każde zdarzenie*
5 Publikacje logopedyczne (artykuły, scenariusze zajęć, materiały terapeutyczne itp.) 1-5 p. za każdą publikację*
6 Publikacja zwarta z zakresu logopedii (książka autorska)   10 p.
7 Inne (np. prowadzenie szkoleń dla logopedów, działalność w organizacjach logopedycznych itp.) 1-5 p. za każde zdarzenie*

* O liczbie punktów decyduje komisja, w zależności od wagi zdarzenia

Komisja stworzy listę rankingową kandydatów, którzy przyjmowani będą na studia w kolejności miejsc zajętych na tej liście. Osoby przyjęte na studia zostaną o tym poinformowane listownie w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu terminu składania dokumentów. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymują oni informację o pierwszym zjeździe. Osoby, które nie zostały przyjęte, również otrzymują informację w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu terminu składania dokumentów; będą przy tym informowane, ile punktów otrzymały i które miejsce zajmują na liście rezerwowej.


Dodano: 2019-11-22 13:51:29


« Wstecz