Praca dla logopedy


Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zajęć logopedycznych w 9 Świetlicach Profilaktyczno-Wychowawczych dla 40 dzieci uczęszczających na świetlice dzienne w miejscowości: Jasionka, Wólka Podleśna, Trzebownisko, Nowa Wieś, Stobierna I i II, Zaczernie, Łąka i Łukawiec. Świetlice Profilaktyczno-Wychowawcze funkcjonują przy szkołach w wyżej wymienionych miejscowościach.

Zakres usługi: zamówienie obejmuje 40 wychowanków świetlic x 12 godzin/spotkań.

 

Zakres czynności logopedy:

a)     przeprowadzenie wstępnych badań dzieci uczęszczających na świetlicę w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej i pisma – wytypowanie  dzieci  do  pomocy logopedycznej;

b)    diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio  do  jego  wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;

c)     prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub w grupach;

d)    utrzymywanie  stałego  kontaktu  z  rodzicami  ucznia  wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców;

e)     udzielanie  instruktażu  nauczycielom,  dotyczących  prowadzenia  prostych ćwiczeń  logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;

f)     prowadzenie pomocy psychologiczno–pedagogicznej;

g)    organizowanie  i  prowadzenie  pogadanek  dla  nauczycieli  i  rodziców dotyczących rozwoju mowy;

h)    podejmowanie  działań  profilaktycznych  zapobiegających  powstawaniu zaburzeń  komunikacji  językowej,  w  tym  współpraca  z najbliższym środowiskiem ucznia;

i)      prowadzenie  odpowiedniej  dokumentacji  pracy,  zgodnie  z  odrębnymi przepisami.

 

Miejsce realizacji zamówienia:

 1. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza przy Zespole Szkół w Jasionce
 2. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza przy Zespole Szkół w Wólce Podleśnej
 3. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza przy Szkole Podstawowej w Trzebownisku
 4. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza przy Zespole Szkół w Nowej Wsi
 5. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza przy Zespole Szkół w Stobiernej I
 6. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza przy Zespole Szkół w Stobiernej II
 7. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza przy Zespole Szkół w Zaczerniu
 8. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza przy Zespole Szkół w Łące
 9. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza przy Zespole Szkół w Łukawcu

 

 

 1. 1.     ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

Wykonawca – logopeda, świadczący usługi logopedyczne w świetlicach dziennych będzie zatrudniony w oparciu o umowę cywilno-prawną na czas określony, od dnia rozpoczęcia realizacji zlecenia do dnia 31.12.2018 roku.  

Wykonawca przystępując do podpisania umowy cywilno-prawnej deklaruje swoją dyspozycyjność do wykonywania zlecenia. Realizacja zajęć rozliczna będzie godzinowo, przy czym pod pojęciem „godzina” należy rozumieć godzinę zegarową (60 minut).

W ramach wykonywanej pracy Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji godzin i zadań na koniec każdego miesiąca, w ramach którego realizowane będą zadania w projekcie. Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego wykonywania zadań objętych zamówieniem. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Wykonawca nie może powierzyć zadań objętych zamówieniem podwykonawcom. Wykonawcę bezwzględnie obowiązuje należyta staranność oraz dyskrecja w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca za zgodą zamawiającego może wyznaczyć inna osobę do realizacji przedmiotu umowy w zastępstwie tylko w przypadku długotrwałej choroby osoby wymienionej do prowadzenia zajęć lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających wykonanie tej usługi. Osoba taka powinna posiadać niezbędne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy oraz doświadczenie co najmniej równoważne do osoby wymienionej w zapytaniu ofertowym. W przypadku nagłej nieobecności wykonawca ma obowiązek powiadomienia o zmianach w harmonogramie zajęć zamawiającego i dyrektora danej palcówki.

Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia zlecenia bez podania przyczyny. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego informowania o rezygnacji ze świadczenia usług logopedycznych w terminie nie krótszym niż na trzy dni przed planowaną rezygnacją.

Realizację zajęć poprzedzi sporządzenie przez Wykonawcę diagnozy logopedycznej (z uwzględnieniem liczby dzieci i liczby grup), przygotowanie programu zajęć logopedycznych wraz z listą dzieci zakwalifikowanych do zajęć.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji: lata 2017/2018 począwszy od ….03.2017r. do 31.12.2018r.

Łącznie, w tym okresie, zajęcia prowadzone będą dla 40 wychowanków z 9 świetlic
po 12 godzin/spotkań.

Łącznie logopeda musi przepracować 480 h (od marca 2017 do grudnia 2017  - 240 h oraz od stycznia 2018 do grudnia 2018 – 240 h). Harmonogram pracy z dziećmi będzie ustalany indywidualnie, przy założeniu że praca z dziećmi odbywać się będzie w godzinach 12.00-17.00


Dodano: 2017-04-05 23:15:36


« Wstecz