DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Oferta edukacyjna
Filologia polska


Filologia polska - II stopień - specjalność asystent kadr zarządzających i elit politycznych

Specjalność asystent kadr zarządzających i elit politycznych - opis administracyjny

 

Specjalność asystent kadr zarządzających i elit politycznych przygotowuje absolwenta/kę: 

 • do wykonywania zawodu asystenta/ki w biurach administracji publicznej lub różnego typu firmach (współuczestnik spotkań służbowych kontrolujący przepływ informacji; zarządca kalendarzem dyrektorów firmy, organizator spotkań biznesowych, osoba przygotowująca prezentacje i materiały na różnego typu spotkania, osoba o szerokich kompetencjach biznesowo-kulturowych);
 • do prowadzenia sekretariatu w firmach, w korporacjach, w urzędach, w szkołach i w wielu innych miejscach;
 • do umiejętności organizowania dnia pracy swojego przełożonego, do czego zalicza się m.in. dostarczanie mu korespondencji i ważnych dokumentów, umawianie spotkań, zebrań i konferencji;
 • do profesjonalnego prowadzenia oficjalnej korespondencji oraz dokumentacji firmy (biegła umiejętność formułowania pism i wypowiedzi ustnych, także w języku angielskim; biegłe posługiwanie się edytorami tekstu i programami zarządzającymi);
 • do pośredniczenia w rozmowach telefonicznych zgodnie z obowiązującymi konwencjami prowadzenia konwersacji;
 • do pełnienia funkcji asystenta/ki swojego szefa, w związku z czym może sprawować funkcje reprezentacyjne podczas jego nieobecności;
 • do wykonywania zawodu rzecznika prasowego różnych instytucji życia publicznego.


Proponowane przedmioty z zakresu specjalności to m.in.:

 • wstęp do nauki o polityce,
 • socjologia,
 • pragmatyka językowa,
 • etykieta biznesu (savoir vivre),
 • komputerowe programy specjalistyczne oraz sprzęt biurowy,
 • redakcja tekstów użytkowych.


Perspektywy zawodowe:

Absolwenci studiów zyskują uprawnienia do pracy w PR oraz w urzędach i instytucjach zorientowanych na budowanie własnego wizerunku oraz charakteryzujących się częstym i różnorodnym kontaktem z klientami zewnętrznymi. Zostają przygotowani do pracy w różnego typu biurach administracji publicznej lub różnego typu firmach.

Specjalność nie daje uprawnień pedagogicznych.Dodano: 2019-03-25 13:22:10Filologia polska - II stopień - specjalność edytorska

Specjalność edytorska - opis administracyjny

 

Dwuletnie studia magisterskie w zakresie edytorstwa: 

 • kształcą przyszłych redaktorów, przygotowując studentów do kompleksowej realizacji zadań edytorskich w ramach przyszłej pracy zawodowej i zakładają zapoznanie ich ze strukturą, specyfiką, trendami i perspektywami wydawniczymi w szeroko pojętym edytorstwie;
 • studia mają na celu zapoznanie studentów ze specyfiką wszystkich etapów procesu wydawniczego i uwzględniają najnowsze techniki publikacji;
 • akcent położono także na kształcenie w zakresie programów służących do składu tekstu oraz programów graficznych i ich zastosowania w firmach wydawniczych;
 • student/ka uzyska praktyczną umiejętność obsługi programów (m. in. Adobe InDesign, Adobe Photoshop), a także pozna sposoby pracy z dokumentami w obiegu internetowym i nauczy się korzystać z podstawowych narzędzi internetowych do publikowania treści w Internecie (zajęcia są prowadzone przez profesjonalnych edytorów);
 • program studiów obejmuje także treści z zakresu prawa autorskiego przydatne w działalności wydawniczej ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich;
 • student/ka nabędzie praktyczną wiedzę o koncepcji, stworzeniu i wypromowaniu publikacji różnego typu, dzięki czemu będzie mógł/a podjąć pracę w wydawnictwie, założyć własne wydawnictwo lub też założyć firmę świadczącą usługi dla wydawnictw w zakresie projektowania książek, ich składu, redakcji czy korekty, jak również dowolnych publikacji internetowych.

 
Proponowane przedmioty z zakresu specjalności to m.in.
:

 • podstawy edytorstwa,
 • komputerowa edycja tekstu,
 • problemy poprawności językowej,
 • tekstologia,
 • kompozycja i estetyka tekstu.


Perspektywy zawodowe:

Absolwenci studiów edytorskich mogą się starać o pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, instytucjach naukowych prowadzących prace dokumentacyjno-bibliograficzne. Uzyskują też kwalifikacje do pracy w zakresie edytorstwa krytycznego oraz opracowywania tekstów literackich. Specjalność nie daje uprawnień pedagogicznych.


Dodatkowe możliwości:

Specjalność edytorską można dowolnie łączyć na ustalonych warunkach z innymi specjalnościami dostępnymi w ramach magisterskiego poziomu studiów. Łączona ze specjalizacją nauczycielską lub specjalnością asystent kadr zarządzających i elit politycznych  rozwija zdolność świadomego budowania relacji interpersonalnych. Poza tym daje uprawnienia, o których mowa w dokładnym opisie właściwej specjalności.Dodano: 2019-03-25 13:18:00Filologia polska - II stopień - Specjalizacja nauczycielska

Specjalizacja nauczycielska - opis administracyjny

 

Kształcenie przyszłych nauczycieli języka polskiego: 

 • pozwala zdobyć kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego w szkole ponadpodstawowej;
 • w trakcie zajęć wykładowych, ćwiczeniowych i praktyk nauczycielskich studenci przygotowywani zostają do pracy w szkolnictwie na właściwym poziomie edukacyjnym, w placówkach oświaty, szkolno-wychowawczych i ośrodkach kultury;
 • program nauczania optymalnie łączy zagadnienia literacko-kulturowe, językowe z metodyką nauczania, co czyni z naszych absolwentów w pełni wykształconych humanistów i kompetentnych pedagogów;
 • w procesie edukacji szczególny nacisk kładziemy na zagadnienia z zakresu: metodyki nauczania języka polskiego, pedagogiki, psychologii, organizacji i podstaw prawnych nauczania.

 
Proponowane przedmioty z zakresu specjalizacji to m.in.
:

 • metodyka nauczania literatury i języka polskiego,
 • podstawy dydaktyki,
 • psychologia,
 • pedagogika.


Perspektywy zawodowe:

Dwuletnie studia drugiego stopnia przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku filologia polska, specjalizacja nauczycielska, posiadających dyplom licencjata. Kształcą polonistów, głównie przyszłych nauczycieli języka polskiego. Absolwent/ka nabywa uprawnienia do nauczania języka polskiego i szkołach ponadpodstawowych.


Dodatkowe możliwości:

Specjalizację nauczycielską można łączyć na ustalonych warunkach z innymi specjalnościami dostępnymi w ramach magisterskiego poziomu studiów. Łączona ze specjalnością asystent kadr zarządzających i elit politycznych oraz z edytorstwem rozwija zdolność świadomego budowania interpersonalnych relacji. Nauczyciel może również realizować współczesne tendencje do integracji i interferencji dziedzin nauki. Poza tym daje uprawnienia, o których mowa w dokładnym opisie właściwej specjalności.Dodano: 2019-03-25 13:10:01Filologia polska - I stopień - Specjalność edytorska

Specjalizacja edytorska - opis administracyjny


Specjalność edytorska:

 • przygotowuje absolwenta/kę do podjęcia pracy w różnego typu wydawnictwach, sektorze administracyjnym lub w firmach;
 • kształci specjalistów do spraw wydawniczych, dysponujących wszelką konieczną wiedzą o kulturze języka;
 • umożliwia zapoznanie się z pracą redaktora w wydawnictwie;
 • daje możliwość nabycia wiedzy z podstaw poligrafii współczesnej oraz zagadnień językowej poprawności.


Proponowane przedmioty wspólne

 • Z modułu przedmiotów literaturoznawczych: literatura poszczególnych epok, arcydzieła literatury powszechnej, poetyka, teoria literatury, analiza dzieła literackiego,
 • Z modułu przedmiotów językoznawczych: gramatyka opisowa i historyczna języka polskiego, stylistyka praktyczna, leksykologia i leksykografia, lingwistyka tekstu,
 • Z modułu przedmiotów podstawowych: wiedza o kulturze, historia filozofii
 • Z modułu przedmiotów ogólnouniwersyteckich: wybrany język obcy nowożytny, technologia informacyjna, ochrona własności intelektualnej.

Ponadto student/ka wybiera przedmioty z zakresu własnych zainteresowań: podstawy prawa prasowego, nauka o komunikowaniu, ruch wydawniczy i prawo autorskie w Polsce, literatura pośród sztuk, kultura audiowizualna, krytyka literacka, europejskie dziedzictwo kultury polskiej, kultura mniejszości narodowych i etnicznych, regionalizm i lokalizm w Unii Europejskiej, komunikacja językowa a media.


Proponowane przedmioty z zakresu specjalności to m.in.:

 • krytyczna analiza tekstu w praktyce redakcyjnej,
 • projektowanie publikacji, 
 • podstawy poligrafii współczesnej,
 • komputerowe przygotowanie publikacji,
 • językowe przygotowanie publikacji.


Perspektywy zawodowe:

Student/ka uzyskuje tytuł licencjata filologii polskiej (specjalność: edytorstwo) oraz zostaje przygotowany/a do podjęcia pracy w różnego typu wydawnictwach (naukowych, komercyjnych), zakładach poligraficznych, redakcjach (na stanowiskach technicznych). Specjalność nie daje uprawnień pedagogicznych.


Dodatkowe możliwości:

Specjalność edytorską można łączyć na ustalonych warunkach ze specjalizacją nauczycielską. Takie połączenie wzbogaca wykształcenie o wiedzę z zakresu psychologii oraz ułatwia budowanie więzi i przekazywanie umiejętności w grupie pracowniczej.Dodano: 2019-03-25 12:59:28Filologia polska - I stopień - Specjalizacja nauczycielska

Specjalizacja nauczycielska - opis administracyjny


Kształcenie przyszłych nauczycieli języka polskiego:

 • pozwala zdobyć kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego w szkole podstawowej;
 • w trakcie zajęć wykładowych, ćwiczeniowych i praktyk nauczycielskich studenci przygotowani zostają do pracy w szkolnictwie na właściwym poziomie edukacyjnym w placówkach oświaty, szkolno-wychowawczych i ośrodkach kultury;
 • program nauczania optymalnie łączy zagadnienia literacko-kulturowe oraz językowe z metodyką nauczania, co czyni z naszych absolwentów w pełni wykształconych humanistów i kompetentnych pedagogów;
 • w procesie edukacji szczególny nacisk kładziemy na zagadnienia z zakresu: metodyki nauczania języka polskiego, pedagogiki, psychologii, organizacji i podstaw prawnych nauczania.

 
Proponowane przedmioty wspólne

 • Z modułu przedmiotów literaturoznawczych: literatura poszczególnych epok, arcydzieła literatury powszechnej, poetyka, teoria literatury, analiza dzieła literackiego,
 • Z modułu przedmiotów językoznawczych: gramatyka opisowa i historyczna języka polskiego, stylistyka praktyczna, leksykologia i leksykografia, lingwistyka tekstu,
 • Z modułu przedmiotów podstawowych: wiedza o kulturze, historia filozofii
 • Z modułu przedmiotów ogólnouniwersyteckich: wybrany język obcy nowożytny, technologia informacyjna, ochrona własności intelektualnej.

Ponadto student/ka wybiera przedmioty z zakresu własnych zainteresowań: drama w kulturze i edukacji, podstawy prawa prasowego, nauka o komunikowaniu, ruch wydawniczy i prawo autorskie w Polsce, literatura pośród sztuk, kultura audiowizualna, warsztaty reżyserskie, gatunki wypowiedzi w praktyce szkolnej, krytyka literacka, europejskie dziedzictwo kultury polskiej, kultura mniejszości narodowych i etnicznych, specyfika językowa regionu, regionalizm i lokalizm w Unii Europejskiej, komunikacja językowa a media.


Proponowane przedmioty z zakresu specjalizacji
:

 • metodyka nauczania literatury i języka polskiego,
 • podstawy dydaktyki,
 • psychologia społeczna i wychowawcza,
 • teoria kształcenia i wychowania,
 • dykcja i emisja głosu,
 • literatura dla dzieci i młodzieży.


Perspektywy zawodowe:

Ukończenie studiów zawodowych uprawnia do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej (absolwent/ka uzyskuje tytuł licencjata filologii polskiej). Poza tym student/ka jest przygotowany/a do podjęcia różnych form pracy pozalekcyjnej.


Dodatkowe możliwości:

Specjalizację nauczycielską można łączyć na ustalonych warunkach ze specjalnością edytorską. Odpowiada to potrzebom współczesnego rynku pracy, zgodnie z którymi absolwent/ka studiów powinien/na posiadać szerokie kompetencje zawodowe i wykazywać gotowość do wykonywania różnych zadań w ramach danej profesji. Łączenie nauczycielstwa ze specjalnością edytorską otwiera szersze perspektywy zawodowe. Ponadto nauczyciel może realizować współczesne tendencje do integracji i interferencji dziedzin nauki.Dodano: 2019-03-25 12:53:16Filologia polska - II stopień

Filologia polska
Studia stacjonarne II stopnia

      W trackie dwuletnich studiów magisterskich student będzie poszerzał swoją wiedzę na temat literatury i języka polskiego, przygotowywał się do samodzielnego prowadzenia badań naukowych, będzie poszerzał wiedzę na temat teorii kultury, a także doskonalił umiejętności językowe (w zakresie wybranego języka obcego nowożytnego). Ponadto student będzie rozwijał swoje zainteresowania na przedmiotach do wyboru – ich tematyka obejmuje zarówno zagadnienia z zakresu literatury, jak i kultury współczesnej, a także najnowszej polszczyzny, krytyki literackiej, retoryki oraz związków literatury z historią, filozofią, sztuką.

      Student filologii polskiej II stopnia może wybrać jedną z trzech opcji:

      Student będzie mógł rozwijać swoją twórczą aktywność w kołach naukowych, będzie mógł prezentować wyniki swoich badań naukowych na konferencjach i w studenckich monografiach naukowych, będzie mógł brać udział w spotkaniach literackich, współorganizować wydarzenia kulturalne. Może też – w ramach programu Erasmus+ – studiować przez jeden semestr w którejś z naszych zagranicznych uczelni partnerskich.

      Absolwent studiów na kierunku filologia polska zyskuje tytuł magistra filologii polskiej i jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktorskich) lub do rozpoczęcia kariery zawodowej (zgodnie z wybraną specjalnością)Dodano: 2019-03-25 11:50:24Filologia polska - I stopień

Filologia polska
Studia stacjonarne I stopnia

      W trackie trzyletnich studiów licencjackich na kierunku filologia polska student/ka zdobywa wiedzę na temat literatury, języka i kultury polskiej, w tym zagadnień z przeszłości języka polskiego i z zakresu najnowszej polszczyzny. Doskonali umiejętności badania tekstu literackiego, posługiwania się różnymi formami wypowiedzi ustnej i pisemnej, analizy krytycznej różnych tekstów literatury i kultury. Ponadto student/ka utrwala świadomość konieczności czerpania z dorobku różnych dziedzin humanistyki, ukazującego świat całościowo, jest przygotowany/a do aktywnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

      Student filologii polskiej I stopnia może wybrać jedną z dwóch opcji:

      W trakcie studiów studenci filologii polskiej wszystkich specjalności i specjalizacji mogą rozwijać swoje pasje, brać udział w spotkaniach literackich, redagować czasopisma, uczestniczyć w pracach różnych sekcji kół naukowych. Może też – w ramach programu Erasmus+ – studiować przez jeden semestr w którejś z naszych zagranicznych uczelni partnerskich.

      Absolwent studiów na kierunku filologia polska zyskuje tytuł licencjata filologii polskiej i jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) lub do rozpoczęcia kariery zawodowej (zgodnie z wybraną specjalnością).Dodano: 2019-03-25 11:45:31