DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Oferta edukacyjna - Studia stacjonarne II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia

      Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek sytuujący się przede wszystkim w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Zaprojektowane studia mają więc charakter interdyscyplinarny – odpowiadający współczesnym trendom uniwersyteckim – łączą wiedzę z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, komunikacji i literaturoznawstwa, co umożliwi studentom uzyskanie szerokich możliwości zatrudnienia.

      W programie studiów zwrócono szczególną uwagę na zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności związanych z różnymi gatunkami wypowiedzi dziennikarskiej (telewizyjnymi, radiowymi i prasowymi), mechanizmami produkcji medialnej, pracą z kamerą, zasadami montażu filmowego oraz na kształcenie kompetencji językowych (pisanie tekstów, przygotowywanie scenariuszy telewizyjnych spotów, reklam dla różnorodnych środków masowego przekazu, broszur reklamowych, ulotek itp.; tworzenie form o funkcji użytkowej; znajomość strategii komunikacyjnych itd.).

      Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa UR proponuje z jednej strony kształcenie w zakresie tradycyjnej specjalności, jaką jest specjalność redaktorska, wzbogaconej jednak o unikatowe w skali kraju, ale też odpowiadające nowoczesnym mediom kształcenie w zakresie między innymi warsztatów form filmowych i telewizyjnych; współczesnych form dziennikarstwa radiowego i formatów medialnych czy alternatywnych metod komunikacji (podstawy języka migowego dla dziennikarzy). Z drugiej zaś strony – proponuje kształcenie w zakresie właściwie nieobecnej na podkarpackim rynku edukacyjnym, a zdobywającej coraz większe zainteresowanie w kraju i Europie – specjalności copywriting oraz community manager.

      Przedmioty specjalności redaktorskiej: produkcja medialna; warsztat biograficzno-dokumentacyjny prasoznawcy; wystąpienia publiczne i redakcja tekstów medialnych; korekta, redakcja i skład tekstu; emisja, estetyka i higiena głosu; poprawność językowa; warsztaty form filmowych i telewizyjnych; współczesne formy dziennikarstwa radiowego i formaty medialne, podstawy języka migowego dla dziennikarzy.

      Przedmioty specjalności copywriting oraz community manager: media cyfrowe w kulturze i komunikacji; multimedia i grafika; zarządzanie informacją; copywriting ; jezyk jego zastosowanie w kulturze medialnej; twórcze pisanie tekstu; warsztaty z autoprezentacji; zarzadzanie kampania reklamową.

      Przedmioty wspólne dla obu specjalności: społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów; genologia dziennikarska; montaż zaawansowany; tworzenie stron internetowych;  fotografia prasowa i reklamowa; zarządzanie mediami;  pragmatyka językowa; teorie komunikowania masowego; metodologie badań medioznawczych; metodologie badań językowo-kulturowych; główne nurty literatury światowej i polskiej XX i XXI wieku, język obcy nowożytny. 

      Należy podkreślić, że studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzone w Instytucie Polonistyki Dziennikarstwa UR oparte są na założeniach programowych, które (poza spełnieniem polskich standardów kształcenia) wykazują pewną kompatybilność z programem media studies (realizowanym na większości uczelni brytyjskich i amerykańskich).     

      Potencjalne obszary zatrudnienia absolwentów to: prasa, radio, telewizja i portale internetowe, a także organy użyteczności publicznej, organizacje samorządowe i pozarządowe, agencje reklamowe, promocyjne i public relations, instytucje prowadzące edukację medialną, działalność informacyjną, a także badania nad mediami.

      Absolwent/ka jest przygotowany/a do wykonywania zawodu dziennikarza, a także innych profesji związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji  społecznej.

      Może samodzielnie podejmować działania w takich zawodach jak: dziennikarz, redaktor, menadżer public relations, specjalista ds. komunikacji zewnętrznej, rzecznik prasowy, doradca ds. stosunków międzynarodowych, copywriter.

      Oferta studiów jest skierowana do absolwentów szkół wyższych z tytułem licencjata, którzy chcieliby zdobyć wszechstronne wykształcenie w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.   Studia magisterskie przygotowują do podjęcia studiów III stopnia.

      Przy ustalaniu listy rankingowej dla absolwentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna brana jest pod uwagę średnia ocen z toku studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz ocena z dyplomu ukończenia tychże studiów. 
Dla kandydatów, którzy ukończyli inny niż dziennikarstwo i komunikacja społeczna kierunek studiów, podstawą przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej. Jest to sprawdzenie efektów kształcenia kandydata po studiach pierwszego stopnia w zakresie określonych (podanych do publicznej wiadomości) umiejętności oraz kompetencji ustalonych w ramach KRK.Dodano: 2018-05-23 10:49:15