DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Dr hab. Jolanta Kowal

Stanowisko:

adiunkt

 Miejsce pracy:

Instytut Filologii Polskiej
Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia, pok. nr 122
ul. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów
Tel.: 17 872 12 32
E-mail: konkret73@wp.pl

Wykształcenie:

 • mgr filologii polskiej (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, 1998),
 • dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Rzeszowski, 2005),

Zainteresowania naukowe:

 • polska poezja porozbiorowa lat 1793-1806,
 • późne Oświecenie na Litwie, ze szczególnym uwzględnieniem Parnasu wileńskiego,
 • czasopiśmiennictwo doby porozbiorowej lat 1795-1830,
 • Józef Ignacy Kraszewski wobec wieku XVIII.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • wykłady (literatura staropolska i literatura oświeceniowa),
 • ćwiczenia (literatura oświeceniowa, kultura i literatura sarmacka),
 • konwersatoria (analiza dzieła literackiego),
 • seminarium licencjackie.


Publikacje:

   a) Monografie naukowe:

 • Droga na Parnas. O twórczości poetyckiej Antoniego Goreckiego, Wydawnictwo Naukowe Collegium Columbinum, Kraków 2008, ss. 344.
  [rec. M. Kędzierski, Literatura narodu bez państwa,  www.kresy.pl; A. Jończyk, „Ruch Literacki” 2009, z. 1, s. 57-60].

   b) Prace edytorskie:

 • P. Żbikowski, Horyzonty polskiego Oświecenia. Wykłady z epoki (1740-1830), oprac. J. Kowal, Wydawnictwo Naukowe Collegium Columbinum, Kraków 2010.

 • A. Gorecki, Wiersze wybrane, wstęp i oprac. J. Kowal, Wydawnictwo Naukowe Collegium Columbinum, Kraków 2011, ss. 421.

   c) Redakcje monografii

 • „Sofijówka” Stanisława Trembeckiego. Konteksty i interpretacje, pod red. G. Filip, M. Patro-Kucab, J. Kowal, Rzeszów 2013, ss. 252.
 • Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty, pod red. J. Kowal, M. Nalepy i R. Magrysia, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ss. 350.

   d) Rozprawy i artykuły (wybór):

 • „Pierwiosnki polskiego romantyzmu” – Uwagi nad romansami, „Prace Humanistyczne Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie” 2004, nr 31/6, s. 104-119.
 • Na fali narodowych wydarzeń. Nurt patriotyczny w twórczości Antoniego Goreckiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2004, Seria Filologiczna. Historia Literatury, nr 21, s. 30-49.
 • W świecie bajek politycznych Antoniego Goreckiego, „Prace Humanistyczne Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie” 2006, nr 32/7, s. 91-119.
 • Pośród literatury okolicznościowej Kazimierza Brodzińskiego. Próba interpretacji elegii „Rok 1830”, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Sanoku” 2007, nr 4, s. 115-131.
 • Postać Stanisława Augusta Poniatowskiego w polskiej poezji porozbiorowej lat 1793-1806, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2008, Seria Filologiczna. Historia Literatury, nr 52, s. 80-96.
 • W hołdzie bohaterom insurekcji listopadowej – refleksje wokół „Rocznicy” Kazimierza Brodzińskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2008, Seria Filologiczna. Historia Literatury, nr 52, s. 80-96.
 • Obraz epoki kluczem do odczytania utworu. Kultura średniowiecza na podstawie fragmentów „Kroniki polskiej” Anonima tzw. Galla, „Język Polski w Liceum. Zeszyty Kieleckie” 2008/2009, nr 1, s. 53-67.
 • „W sercu Polaka, żyj nadziejo święta!”. O kategorii nadziei w polskiej poezji porozbiorowej lat 1793-1806, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Sanoku” 2009, nr 6, s. 87-108.
 • Echa kampanii napoleońskiej 1812 roku w twórczości Marcina Molskiego i Antoniego Goreckiego. Próba porównania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2009, Seria Filologiczna. Historia Literatury, nr 59, s. 72-88.

 • Pośród Muz zamilkłych. Do Tadeusza Matuszewica”, w: Czytanie poetów polskiego Oświecenia - Franciszek Dionizy Kniaźnin, pod red. B. Mazurkowej i T. Chachulskiego, Warszawa 2010, s. 327-339.

 • „Ostatni ze starożytnych, z nowożytnych pierwsi”. Wizerunki literatów stanisławowskich w lwowskich prelekcjach Wincentego Pola, w: Świat Wincentego Pola. Retoryczna tradycja czy romantyczna swoboda, pod red. T. Piersiaka i A. Timofiejewa, Lublin 2012, s. 61-78. 

 • Okradane, prześladowane i zapomniane dzieła Antoniego Goreckiego, w: Sarmackie Theatrum VI. Między tekstami, pod red. M. Tarczykowej i A. Sitkowej, Katowice 2012, s. 175-192.

 • Spóźnione oświecenie na Litwie. Pierwodruki „Sofijówki” w czasopismach wileńskich, [w:] „Sofijówka” Stanisława Trembeckiego – konteksty i interpretacje, pod red. G. Filip, M. Patro-Kucab, J. Kowal, Rzeszów 2013, s. 82-97.

 • W kręgu „zadziwień” Sofijówką Stanisława Trembeckiego. Wprowadzenie do lektury, [w:] „Sofijówka” Stanisława Trembeckiego – konteksty i interpretacje, pod red. G. Filip, M. Patro-Kucab, J. Kowal, Rzeszów 2013, s. 7-13.

 • Wileńska Haskala wobec głównych idei Oświecenia europejskiego, [w:] Pogranicze, Kresy, Wschód a idee Europy. SERIA II: Wiktor Choriew in memoriam, układ i wstęp J. Ławski, pod red. A. Janickiej, G. Kowalskiego i Ł. Zabielskiego, Colloquia Orientalia Bialostocensia IV, Białystok 2013, s. 351-362.

 • Późne Oświecenie na Litwie. Rejestr zadań, [w:] Libri Recogniti. Nowe inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Finlandii, pod red. S. Siess-Krzyszkowskiego i W. Waleckiego, Wydawnictwo Naukowe Collegium Columbinum, Kraków 2013, s. 397-424.

 • „O tem że dumać na paryskim bruku…” czyli o emigracyjnej jesieni życia Adama Mickiewicza i Antoniego Goreckiego, [w:] Starość. Doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury. Seria II. Zapisy i odczytania, koncepcja i wstęp J. Ławski, red. nauk. A. Janicka, E. Wesołowska, Ł. Zabielski, Białystok 2013, s. 197-219. 

 • Portrety kobiet epoki stanisławowskiej w powieści „Dola i niedola” Józefa Ignacego Kraszewskiego, [w:] Codzienność i niecodzienność oświeconych. 1. Przyjemności, pasje i upodobania, pod red. B. Mazurkowej, z udziałem M. Marcinkowskiej i Sz. Piotra Dąbrowskiego, Katowice 2013, s. 285-299. 

 • Polemika z rozpaczającym Katonem: Do… („Szacowny starcze…”), [w:] Czytanie Krasickiego, pod red. T. Kostkiewiczowej, R. Doktóra i B. Mazurkowej, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2014, Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia, t. 2, s. 199-211.

 • „Niewygodna dla władzy” twórczość poetycka Antoniego Goreckiego, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2014, nr 1(12), s. 9-30.

 • „Talent nie(wyższy) nad mierność” – kilka uwag o zjawisku wierszomanii na Litwie w latach 1815-1830, „Prace Polonistyczne” 2014, ser. LXIX, s. 9-20.

 • „Ruszaj się młodzi Sarmatów,/ W milionowym stań szeregu…”. Pogłosy powstania listopadowego w twórczości Antoniego Goreckiego, [w:] Powstanie listopadowe 1830–1831. Dzieje – historiografia – pamięć, pod red. T. Skoczka, Warszawa 2015, s. 422-438. 

 • Obraz Wilna i Wileńszczyzny w „Pamiętnikach” Wincentego Pola, [w:] Świat Wincentego Pola. Romantyzm – realizm – pamięć, pod red. A. Timofiejewa, Lublin 2015, s. 61-71.

 • Józefa Ignacego Kraszewskiego rozliczenia z narodową przeszłością w powieści „Dola i niedola”, [w:] Świat Wincentego Pola. Romantyzm – realizm – pamięć, pod red. A. Timofiejewa, Lublin 2015, s. 181-195.

 • W kręgu refleksji utylitarystycznej: „O powinności człowieka w towarzystwie ludzkim, [w:] Czytanie Naruszewicza pod red. Barbary Wolskiej, Teresy Kostkiewiczowej i Bożeny Mazurkowej, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015, Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia, t. 3, cz. 2, s. 53-68.

 • Fizjonomia wileńskich domów i ich mieszkańców w „Pamiętnikach” Józefa Ignacego Kraszewskiego, [w:] Rzeczpospolita domów IV. Domy miejskie, pod red. Krystyny Krawiec-Złotkowskiej, Słupsk 2015, s. 291-302.
 • Tradycja oświecenia stanisławowskiego na łamach „Dziennika Wileńskiego” z lat 1815-1830, „Prace Polonistyczne” 2016, ser. LXXI, s. 1-19.

 • Rola wileńskiego typografa Józefa Zawadzkiego w rozwoju czasopiśmiennictwa polskiego na Litwie w epoce porozbiorowej, „Acta Univesitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, nr 4(34), s. 281-289.

 • Literatura na łamach „Dziennika Wileńskiego” z lat 1805-1806, [w:] Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty, pod red. J. Kowal, M. Nalepy i R. Magrysia, Rzeszów 2016, s. 206-232.

 • Salony literackie na Litwie w epoce porozbiorowej (1795-1830). Rekonesans, [w:] Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty, pod red. J. Kowal, M. Nalepy i R. Magrysia, Rzeszów 2016, s. 233-248.

   e) Inne publikacje:
 • Piotr Żbikowski (1 sierpnia 1935 - 20 stycznia 2011), „Pamiętnik Literacki” 2011, z. 2, s. 250-257.


Uczestnictwo w konferencjach naukowych (wybór):

 • Konferencja Naukowa: Polskie Biblie jako sztuka słowa w Toruniu (UMK, 15-17 kwietnia 1999 r.).
  Tytuł wygłoszonego referatu: Przekłady biblijne Jacka Przybylskiego (artykuł przeznaczony do druku w księdze posesyjnej).
 • Konferencja Naukowa: Julian Ursyn Niemcewicz – człowiek i dzieło w Warszawie-Ursynowie (15-18 października 1999 r. – uczestnictwo w charakterze słuchacza).
 • Konferencja Naukowa: Powieść – cykl narracyjny – opowiadanie w Białymstoku – Tykocinie (25-27 października 2002 r. – uczestnictwo w charakterze słuchacza).
 • Konferencja Naukowa: Miejsca wspólne literatury staropolskiej i oświeceniowej w Szczecinie-Pobierowie (6-7 listopada 2006 r.).
  Tytuł wygłoszonego referatu: Topos zdrady ojczyzny na wybranych przykładach z literatury staropolskiej i oświeceniowej (artykuł przeznaczony do druku w księdze posesyjnej).
 • Konferencja Naukowa: Wincenty Pol. Retoryczna tradycja czy romantyczna swoboda? w Lublinie (20-21 kwietnia 2009 r.).
  Tytuł wygłoszonego referatu: „Ostatni ze starożytnych, z nowożytnych pierwsi”. Wizerunki literatów stanisławowskich w lwowskich prelekcjach Wincentego Pola (artykuł przeznaczony do druku w księdze posesyjnej).
 • Konferencja Naukowa: Wincenty Pol – romantyzm i realizm w Lublinie (20-21 kwietnia 2010 r.).
  Tytuł wygłoszonego referatu: Obraz Wilna i Wileńszczyzny w „Pamiętnikach” Wincentego Pola (artykuł przeznaczony do druku w księdze posesyjnej).
 • Konferencja Naukowa: Czytanie poetów polskiego oświecenia – Franciszek Dionizy Kniaźnin w Zakopanem (26-28 kwietnia 2010 r.).
  Tytuł wygłoszonego referatu: Pośród Muz zamilkłych: „Do Tadeusza Matuszewica” (artykuł przeznaczony do druku w księdze posesyjnej).
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Libri Recogniti”. Starodruki polskie w państwowych bibliotekach Rosji, Ukrainy, Białorusi i Litwy w Kraków-Nowy Wiśnicz (11-15 października 2010 r.).
  Tytuł wygłoszonego referatu: Późne Oświecenie na Litwie. Rejestr zadań (artykuł złożony do druku w księdze posesyjnej).
 • Konferencja Naukowa: Między księgami. Badania literackie nad dawną książką w Katowicach (13-15 października 2010).
  Tytuł wygłoszonego referatu: Prześladowane, okradane i zapomniane dzieła Antoniego Goreckiego (artykuł przeznaczony do druku w księdze posesyjnej).

 • Konferencja Naukowa: Przemijanie i trwanie w dziełach Wincentego Pola i Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie - Rymanowie (13-14 kwietnia 2011 r.).
  Tytuł wygłoszonego referatu: Rozliczenia z narodową przeszłością w powieści Dola i niedola” Józefa Ignacego Kraszewskiego (artykuł złożony do druku w księdze posesyjnej).

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy w Białymstoku (12-14 maja 2011 r.).
  Tytuł wygłoszonego referatu: Wileńska Haskala wobec głównych idei Oświecenia europejskiego (artykuł złożony do druku w księdze posesyjnej).

 • Konferencja Naukowa: Powstanie listopadowe 1830-1831 roku. Historia - tradycja - media w Warszawie (19-20 października 2011 r.).
  Tytuł wygłoszonego referatu:  Ruszaj się młodzi Sarmatów,| W milionowym stań szeregu...”. Pogłosy powstania listopadowego w twórczości Antoniego Goreckiego  (artykuł złożony do druku w księdze posesyjnej).

 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Rzeczpospolita domów. Domus urbanus w Słupsku (16-17 kwietnia 2012 r.).
  Tytuł wygłoszonego referatu: Fizjonomia wileńskich domów i ich mieszkańców w „Pamiętnikach” Józefa Ignacego Kraszewskiego.

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Rzeszowie: Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju (14-17 maja 2012 r.).
  Tytuł wygłoszonego referatu: „Sofiówka” Stanisława Trembeckiego na łamach czasopism wileńskich.

 • Konferencja naukowa: Codzienność oświeconych (Katowice, 15-16 listopada 2012 r.).
  Organizator: Koło Oświeconych Uniwersytetu Śląskiego.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Fascynacje i doświadczenia kobiet epoki stanisławowskiej w świetle powieści „Dola i niedola” Józefa Ignacego Kraszewskiego.
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych (Toruń, 8-9 listopada 2012 r.).
  Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Cenzura prewencyjna na Litwie w epoce porozbiorowej (1794–1830) oraz jej wpływ na życie umysłowe i kulturalne kraju.
 • Seminarium warsztatowe: Czytanie poetów polskiego oświecenia. Nad tekstami Krasickiego (Dubiecko, 20-22 maja 2013 r.).
  Organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Badań Literackich PAN (w ramach projektu NPRH Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński. Kierownik projektu: dr hab. prof. UŚ Bożena Mazurkowa; nr grantu: 0091/NPRH2/H11/81/2013).
  Tytuł wygłoszonego referatu: Ignacego Krasickiego polemika z rozpaczającym Katonem: Do… [„Szacowny starcze…”].

 • Seminarium warsztatowe: Czytanie poetów polskiego oświecenia. Nad tekstami Naruszewicza (Janów Podlaski, 19-23 maja 2014 r.).
  Organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Badań Literackich PAN (w ramach projektu NPRH Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński. Kierownik projektu: dr hab. prof. UŚ Bożena Mazurkowa; nr grantu: 0091/NPRH2/H11/81/2013)
  Tytuł wygłoszonego referatu: W kręgu refleksji utylitarystycznej. „O powinności człowieka w towarzystwie ludzkim [z Thomasa]”.

 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa w cyklu Rzeczpospolita domów pod hasłem Karczmy, zajazdy, gospody… (Słupsk – Swołowo, 28-29 kwietnia 2014 r.).
  Organizatorzy: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Wileńskie kawiarnie i traktiernie we wspomnieniach Józefa Ignacego Kraszewskiego.

 • Seminarium warsztatowe: Czytanie poetów polskiego oświecenia. Nad tekstami Trembeckiego (Sandomierz, 18-22 maja 2015 r.)
  Organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Badań Literackich PAN (w ramach projektu NPRH Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński. Kierownik projektu: dr hab. prof. UŚ Bożena Mazurkowa; nr grantu: 0091/NPRH2/H11/81/2013).
  Tytuł wygłoszonego referatu: Na balu u gubernatora. „Wiersz do księcia Repnina, gdy się rozchodziła pogłoska o wojnie z Turcją”.

 • VII Ogólnopolska Konferencja Polowska pod hasłem ZIEMIA (Lublin, 14-15 kwietnia 2015 r.).
  Organizatorzy: Muzeum Lubelskie w Lublinie – Oddział Dworek Wincentego Pola, Instytut Filologii Polskiej UMCS, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział Lubelski oraz Pracownia Wincentego Pola.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Stan oświaty na Litwie porozbiorowej w perspektywie „Pamiętnika Wincentego Pola do literatury polskiej XIX w.”.

 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Być w mniejszości, być mniejszością (Łódź, 2-4 marca 2016 r.)
  Organizatorzy: Katedra Filologii Romańskiej, Katedra Oświecenia i Literatury Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego.
  Tytuł wygłoszonego referatu: Polacy i cudzoziemcy, czyli „swoi” i „obcy” w środowisku naukowym Uniwersytetu Wileńskiego lat 1803-1825.

 • Seminarium warsztatowe: Czytanie poetów polskiego oświecenia. Nad tekstami Karpińskiego (Klewinowo, 16-21 maja 2016 r.)
  Organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Badań Literackich PAN (w ramach projektu NPRH Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński. Kierownik projektu: dr hab. prof. UŚ Bożena Mazurkowa; nr grantu: 0091/NPRH2/H11/81/2013).
  Tytuł wygłoszonego referatu: Ku czci „ojca narodów”. Pieśń do Najjaśniejszego Imperatora Aleksandra, przez dwanaście panien ubogich, z powodu przybycia jego do Grodna, wyposażonych przez obywatelów, śpiewana
  .

 • III Kongres Badaczy XVIII Wieku: Wiek osiemnasty jako zmiana: Rzeczpospolita i oświecenie (Poznań, 16-18 września 2016 r.)
  Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Tytuł wygłoszonego referatu: W obronie estetyki klasycznej. Tadeusza Eliaszewicza „Ogólne uwagi nad klasycznością i romantycznością”.


Projekty badawcze:

 • Udział (w charakterze wykonawcy) w grancie pt. Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński (2013-2018).
  Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego numer 0091/NPRH2/H11/81/2012
  Kierownik grantu: dr hab. Bożena Mazurek (Uniwersytet Śląski).


D
ziałalność organizacyjna i społeczna (wybór):

 • członek Rady Wydziału Filologicznego UR,

 • członek Komisji IFP ds. opracowania programów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji,

 • koordynator z Zakładu Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia ds. opracowania sylabusów do poszczególnych przedmiotów wg nowych wzorów ministerialnych,

 • członek Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII,

 • członek Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie,

 • członek Komisji Rekrutacyjnej Instytutu Filologii Polskiej UR (2009/2010),

 • współopracowanie, na potrzeby Rektoratu UR, sprawozdania z działalności Instytutu Filologii Polskiej UR za lata 2001-2008,

 • opieka nad rocznikiem studentów Filologii Polskiej UR (2004-2009),

 • członek Komisji Programowej IFP UR (rok akad. 2014/2015),
 • organizator wykładu gościnnego (z okazji jubileuszu 50-lecia polonistyki rzeszowskiej) prof. dra hab. Tomasza Chachulskiego, pt. Oświeceni i doświadczenie poetyckie czasów saskich, w dn. 11.04.2014 r.,
 • współprzygotowanie tekstu dyktanda na VIII Jarosławskie Potyczki Ortograficzne (Jarosław, 23 kwiecień 2015 r.),
 • koordynowanie w ZLSiPO pracami nad przygotowaniem nowych wersji sylabusów (rok akad. 2015/2016),

 • sekretarz Zakładu Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia IFP (prace nad gromadzeniem dokumentacji zakładowej na potrzeby akredytacji),
 • kierownik studenckich praktyk zawodowych (II i III Rok FP, specjalność: promocja miasta i regionu).

 

·         „Niewygodna dla władzy” twórczość poetycka Antoniego Goreckiego, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2014, nr 1(12), s. 9-30.

·         „Talent nie(wyższy) nad mierność” – kilka uwag o zjawisku wierszomanii na Litwie w latach 1815-1830, „Prace Polonistyczne” 2014, Ser. LXIX, s. 9-20.

·         Tradycja oświecenia stanisławowskiego na łamach „Dziennika Wileńskiego” z lat 1815-1830, „Prace Polonistyczne” 2016, ser. LXXI, s. 1-19.

·         Rola wileńskiego typografa Józefa Zawadzkiego w rozwoju czasopiśmiennictwa polskiego na Litwie w epoce porozbiorowej, „Acta Univesitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, nr 4(34), s. 281-289.

·         Literatura na łamach „Dziennika Wileńskiego” z lat 1805-1806, [w:] Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty, pod red. J. Kowal, M. Nalepy i R. Magrysia, Rzeszów 2016, s. 206-232.

·         Salony literackie na Litwie w epoce porozbiorowej (1795-1830). Próba rekonesansu, [w:] Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty, pod red. J. Kowal, M. Nalepy i R. Magrysia, Rzeszów 2016, s. 233-248.