DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA


Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Dr Magdalena Patro-Kucab

Stanowisko:

adiunkt
zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UR 
(ds. dydaktycznych)

Miejsce pracy:

Instytut Filologii Polskiej
w latach 2001–2013 – Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia,
od roku 2013 – Zakład Retoryki i Pragmatyki Komunikacyjnej,
pok. nr 138, 134
ul. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów
Tel.: 17 872 12 29
Fax: 17 872 12 91
e-mail: mpatro@ur.edu.pl

Wykształcenie:

dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (Uniwersytet Rzeszowski, 2006)

Realizowane problemy badawcze:

 • Poezja okolicznościowa (cykl panegiryczny): 
  1.  Insurekcja listopadowa w polsko- i niemieckojęzycznej poezji dziewiętnasto­wiecznej; 
  2.  Wierszowane podarunki imieninoweurodzinowe i ślubne; 
  3.  Postać Izabeli Czartoryskiej w poezji oświeceniowej;
 • Alojzy Feliński – człowiek i dzieło;
 • Czasopiśmiennictwo okresu Królestwa Polskiego.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • seminaria licencjackie,
 • wykłady: retoryka i erystyka,
 • ćwiczenia: retoryka i erystyka, retoryka i retoryczność tekstów literackich, historia literatury polskiej (XV–XVIII w.), dramat staropolski i oświeceniowy, kultura i literatura sarmacka, nauki pomocnicze historii literatury polskiej, analiza i interpretacja dzieła literackiego,


Publikacje:

   Monografie naukowe:

 • „...jest to głos Ojczyzny z jej serca i ducha wydobyty”. O późnej twórczości poetyckiej Kazimierza Brodzińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, 256 s.

   Prace redakcyjne:

 • Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, pod red. Grażyny Filip, Jolanty Pasterskiej i Magdaleny Patro-Kucab, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, 500 ss.
 • „Sofijówka” Stanisława Trembeckiego – interpretacje i konteksty, pod red. Grażyny Filip, Jolanty Kowal i Magdaleny Patro-Kucab, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014. [w publikacji]

   Rozprawy i artykuły naukowe (wybór):

 • Rozkosze małżeńskiej alkowy w poetyckiej relacji Stanisława Trembeckiego, w: Codzienność i niecodzienność oświeconych, cz. 1: Przyjemności, pasje i upodobania, pod red. Bożeny Mazurkowej, z udziałem Małgorzaty Marcinkowskiej i Szymona Piotra Dąbrowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 219–232.
 • Echa czarnoleskie w późnej twórczości poetyckiej Kazimierza Brodzińskiego, w: Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, pod red. Grażyny Filip, Jolanty Pasterskiej i Magdaleny Patro-Kucab, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 142–161.
 • „Wiersze późne” Kazimierza Brodzińskiego, w: Starość – doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury, koncepcja i wstęp Jarosław Ławski, pod red. Anny Janickiej, Elżbiety Wesołowskiej, Łukasza Zabielskiego, seria druga: Zapisy i odczytania, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s. 175–196, seria „Czarny romantyzm”.
 • W stronę panegiryku. Jeszcze raz o generale Sowińskim (Juliusz Słowacki, „Sowiński w okopach Woli” oraz Justinus Kerner, „Sowinski”), w: Piękno Juliusza Słowackiego, pod red. Jarosława Ławskiego, Krzysztofa Korotkicha, Grzegorza Kowalskiego, t.1, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, s. 611631, seria „Przełomy/ Pogranicza”. Studia literackie 2.
 • Natalia Kicka, Emilia Morelowska, Julian Ursyn Niemcewicz... – adresaci polistopadowych liryków Kazimierza Brodzińskiego, „Język Polski i Kultura” 2012, t. 2: Między dawnymi a nowymi czasy: język – literatura – kultura – media, Bańska Bystrzyca: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta humanitných vied, s. 129–146.
 • Poetycka kronika insurekcji listopadowej – notatki prowadzone na marginesie tekstów Kazimierza Brodzińskiego i Wincentego Pola, w: Świat Wincentego Pola. Retoryczna tradycja czy romantyczna swoboda, pod red. Tadeusza Piersiaka i Artura Timofiejewa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 89–117. 
 •  „Pochwała naturalnym początkiem cnoty …” – Franciszek Dionizy Kniaźnin jako panegirysta księżnej Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej, w: Obszary kultury. Księga ofiarowana Profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin, pod red. Jolanty Pasterskiej i Stanisława Uliasza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 188–209.
 • Okolicznościowy bukiet dla mistrzyni wdzięków i cnoty. „Na urodziny ks[iężny] Izab[eli] Czartoryskiej”, w: Czytanie Kniaźnina, pod red. Bożeny Mazurkowej i Tomasza Chachulskiego, Fundacja Akademia Humanistyczna, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2010, s. 405–424.
 • „Już czas wam wstać! Już czas wam wstać i bić, i truć oręże”... Kazimierz Bro­dziński jako Tyrteusz zrywu listopadowego, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Sanoku” 2009, nr 5, s. 121–133.
 • „Z miodu się pierwszy Piast, książę, wylęga ...” – o motywach bachicznych w wybranych utworach polskiego Oświecenia. Rekonesans, „Zeszyty Naukowe UR” 2009. Seria Filologiczna. Historia Literatury 4, nr 59, s. 58–71.
 • Postać Stanisława Augusta Poniatowskiego w polskiej poezji porozbiorowej lat 1793–1806, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury” 2008, nr 52, s. 67–79 [z J. Kowal].
 • Obraz epoki kluczem do odczytania utworu. Kultura średniowiecza na podstawie fragmentów „Kroniki polskiej” Anonima tzw. Galla, „Język Polski w Liceum. Zeszyty Kieleckie” 2008/2009, nr 1, s. 53–67 [z J. Kowal].
 • W hołdzie bohaterom insurekcji listopadowej – refleksje wokół „Rocznicy” Kazimierza Brodzińskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury” 2008, nr 52, s. 80–96 [z J. Kowal].
 • Pośród literatury okolicznościowej Kazimierza Brodzińskiego. Próba interpretacji elegii „Rok 1830”, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Sanoku” 2007, nr 4, s. 115–132. [z J. Kowal]
 • Żarliwy apostoł mowy ojczystej („Żal za polskim językiem” Kazimierza Brodzińskiego), „Prace Humanistyczne Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie” 2006, nr 32, s. 179–190.
 • Kazimierz Brodziński w poszukiwaniu drogi twórczej, „Prace Humanistyczne Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie” 2004, nr 31, s. 175–179. 
 • Twórczość Kazimierza Brodzińskiego w badaniach historycznoliterackich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury” 2004, nr 21, s. 50–72.

   Rozprawy i artykuły naukowe (złożone do druku):

 • Ludwik Osiński – profesor-esteta. Próba waloryzacji wykładów literatury porównawczej,
 • Literacka symbolika roślin południowo-wschodniego pogranicza (na przykładzie „Sofijówki” Stanisława Trembeckiego,  
 • Retoryczność mów pogrzebowych i wspomnień pośmiertnych (na przykładzie oracji poświęconych Alojzemu Felińskiemu),
 • Ciąg dalszy sporu o „intruza gdańskiego”, czyli Alojzy Feliński ripostuje Janowi Śniadeckiemu („Rozmowa w Zaciszy z powodu listu Pana Szczeropolskiego”),
 • Sarmatismus früher und heute. Mögliche Zugänge für deutsche Studierende,
 • Spoglądanie z „drugiego brzegu”: „Osobność” Ignacego Krasickiego,
 • Obraz sarmatyzmu utrwalony w polskiej leksyce i przestrzeni społecznej – wybrane zagadnienia i przykłady [z G. Filip].

   Inne publikacje (wybór):

 • „Język nasz jest to skarb nieprzebrany”. Habilitacja dr Grażyny Filip na Wydziale Filologicznym, „Gazeta Uniwersytecka” 2013, nr 3, s. 3537.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, „Tematy i Konteksty. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury” 2012, nr 2, pod red. Marka Stanisza i Zenona Ożoga, s. 455461.
 • Wspomnienie prof. dra hab. Piotra Żbikowskiego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII” 2011, nr 15, s. 3–5.
 • Piotr Żbikowski – wytrawny uczony, „Kwartalnik Edukacyjny” 2011, nr 64, s. 93–97.
 • Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich w Instytucie Filologii Polskiej UR, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2010, nr 65, s. 286–290 [z J. Pasterską i M. Staniszem].


Organizacja konferencji naukowych:

 • współorganizatorka Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, organizator: IFP UR, Rzeszów, 15–17 maja 2012 r.,
 • współorganizatorka Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich w Instytucie Filologii Polskiej UR, organizator: IFP UR, Rzeszów, 12–13 maja 2010 r.


Projekty badawcze:

 • wykonawczyni grantu: Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński (2012–2017). Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego numer 0091/NPRH2/H11/81/2012.


Staże i stypendia zagraniczne:

 • Instytut Slawistyki Uniwersytetu Kraju Saary w Saarbrücken, 05–10.05.2013 r.


Uczestnictwo w konferencjach naukowych (wybór):

 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Μοьа–Cуспільство–Журнaлістика, organizator: Instytut Dziennikarstwa Kijowskiego Państwowego Uniwersytetu, Kijów, 12–13 kwietnia 2013 r.; temat referatu: Retoryczność mów pogrzebowych i wspomnień pośmiertnych (na przykładzie oracji poświęconych Alojzemu Felińskiemu) [j. ukr.: Риторичність похоронних промов і посмертних спогадів (на прикладі панегіриків, присвячених Алоізію Фелінському].
 • udział w panelu dyskusyjnym Deutsch-polnische Begegnungen in Sprache und Literatur [Niemiecko-polskie spotkania z językiem i literaturą], organizator: Instytut Slawistyki Uniwersytetu Kraju Saary w SaarbrückenSaarbrücken, 7 maja 2013 r., temat referatu: Sarmatismus früher und heute. Mögliche Zugänge für deutsche Studierende [Sarmatyzm wczoraj i dziś. Przybliżenie zjawiska młodzieży studiującej w Niemczech].
 • udział w Seminarium warsztatowym „Nad tekstami Krasickiego”. Pamięci prof. Zbigniewa Golińskiego, organizator: seminarium zorganizowane w ramach zespołowego projektu badawczego NPRH: Czytanie poetów polskiego Oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński. Kierownik projektu: Bożena Mazurkowa (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Dubiecko, 20–22 maja 2013 r.; temat referatu: Spoglądanie z „drugiego brzegu”: „Osobność”.
 • udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju, organizator: IFP UR, Rzeszów, 15–17 maja 2012 r.; tytuł referatu: Literacka symbolika roślin wschodniego pogranicza (na przykładzie „Sofijówki” Stanisława Trembeckiego).
 • udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Kultura mówienia dawniej i dziś, organizator: IFP UR, Rzeszów, 27–29 września 2012 r.; tytuł referatu: Ciąg dalszy sporu o „intruza gdańskiego”, czyli Alojzy Feliński ripostuje Janowi Śniadeckiemu („Rozmowa w Zaciszy z powodu listu Pana Szczeropolskiego”).
 • udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Codzienność oświeconych, organizator: Uniwersytet Śląski, Katowice, 15–16 listopada 2012 r.; tytuł referatu: Rozkosze małżeńskiej alkowy w poetyckiej relacji Stanisława Trembeckiego.
 • udział w Drugim Kongresie Badaczy Wieku Osiemnastego w Krakowie. Konferencja Naukowa: Wiek Osiemnasty – uniwersalizm myśli, różnorodność dróg, Kraków, 22 października 2011 r., uczestnictwo w charakterze słuchacza.
 • udział w panelu dyskusyjnym Polonistyka wobec Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich, organizator: Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Filologii Polskiej KUL w Lublinie, 9 listopada 2011 r.
 • udział w panelu dyskusyjnym nt. Reforma szkolnictwa wyższego z perspektywy dydaktyki uniwersyteckiej, Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich, organizator: IFP UwB, Białystok, 17–18 maja 2011 r., Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku.
 • udział w Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Czytanie poetów polskiego OświeceniaFranciszek Dionizy Kniaźnin, organizator: IBL w Warszawie oraz UŚ, Katowice, 26–28 kwietnia 2010 r.; tytuł referatu: Okolicznościowy bukiet dla mistrzyni wdzięków i cnoty. „Na urodziny ks[iężny] Izab[eli] Czartoryskiej”.
 • udział w Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich, organizator: IFP UR, Rzeszów, 12–13 maja 2010 r.; wystąpienie: Organizacja studiów polonistycznych 1. i 2. stopnia w Instytucie Filologii Polskiej UR.
 • udział w Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Między księgami. Badania literackie nad dawną książką, organizator: UŚ w Katowicach, Katowice 13–15 października 2010 r.; tytuł referatu: Echa czarnoleskie w późnej twórczości poetyckiej Kazimierza Brodzińskiego.
 • udział w Konferencji Naukowej Wincenty Pol. Retoryczna tradycja czy romantyczna swoboda?, organizator: Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UMCS wraz z Muzeum Lubelskim i Lubelskim Oddziałem Towarzystwa Naukowego, Lublin, 20–21 kwietnia 2009 r.; tytuł referatu: Poetycka kronika insurekcji listopadowej – notatki prowadzone na marginesie tekstów Kazimierza Brodzińskiego i Wincentego Pola.
 • udział w Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Miejsca wspólne literatury staropolskiej i oświeceniowej, organizator: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, Pobierowo, 6–7 listopada 2006 roku; tytuł referatu: Motyw kobiety patriotki w późnej poezji Kazimierza Brodzińskiego oraz u innych bardów insurekcji listopadowej.
 • udział w Konferencji Naukowej: Powieść – cykl narracyjny – opowiadanie, organizator: Uniwersytet w Białymstoku, Białystok-Tykocin, 25–27 października 2002 r., uczestnictwo w charakterze słuchacza.
 • udział w Konferencji Naukowej: Polskie Biblie jako sztuka słowa, organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 15–17 kwietnia 1999 r.), tytuł referatu: Trawestacja biblijna we „Fragmencie Biblii Targowickiej” Juliana Ursyna Niemcewicza.


Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem XVIII,
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.


Aktywność organizacyjno-administracyjna

 • zastępca Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UR od 2009 r.,
 • członkini Rady IFP UR, 2009–2012; 2012–2016 r.,
 • członkini Komisji Senackiej ds. Dydaktyki 2011/2012 r.,
 • koordynatorka instytutowej komisji programowej ds. wdrożenia KRK 2011/2012 r.,
 • członkini wydziałowej komisji programowej od 2012 r.,
 • członkini Rady Wydziału Filologicznego UR 2012–2016 r.


Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie dydaktyki i administracji szkoły wyższej

 • udział w szkoleniu: Umiejętności interpersonalne, organizator: Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii UR, Rzeszów, 16–17 lutego 2013 r., 23–24 lutego 2013 r. [szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu].
 • udział w szkoleniu seminarium bolońskiego: Internacjonalizacja kształcenia w uczelni i jej narzędzia, organizator: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, 19 kwietnia 2013 r.
 • udział w szkoleniu: Nowa perspektywa finansowania szkolnictwa wyższego 2014–2020, organizator: Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii UR, Rzeszów, 30 października 2013 r. [szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu].
 • udział w szkoleniu: Wprowadzenie do funduszy strukturalnych dla szkół wyższych w l. 2014–2020, organizator: Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii UR, Rzeszów, 27 listopada 2013 r. [szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu].
 • udział w szkoleniu: Warunki prowadzenia studiów w świetle nowej oceny programowej i instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nowe wzory raportów samooceny, organizator: Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr, UR Rzeszów, 13 grudnia 2013 r. [szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu].
 • udział w szkoleniu: Projektowanie i doskonalenie programów kształcenia oraz wewnętrznego systemu zapewniania jakości, organizator: Sekcja Jakości Kształcenia UR, Rzeszów, 18 grudnia 2012 r.
 • udział w szkoleniu: Przygotowanie opisów modułów/przedmiotów i weryfikacja z efektami kształcenia zapisanymi dla programu kształcenia, organizator: Wydział Biologiczno-Rolniczy UR, Rzeszów, 19 marca 2012 r.
 • udział w szkoleniu: Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów kształcenia i programów zajęć, organizator: Optima Centrum Rozwoju Kształcenia Kadr, 16 grudnia 2011 r. [szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu].
 • udział w szkoleniu: Podnoszenie kwalifikacji kadr akademickich w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, organizator: Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii UR , Horyniec Zdrój, 28 marca–01 kwietnia 2011 r.