DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA


Na skróty

Nowości wydawnicze


  


Organizacja roku


Rok akademicki 2017/2018 - ZARZĄDZENIA

ZARZĄDZENIE NR 43/2017 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2017/2018Dodano: 2017-06-29 13:07:44Problematyka seminariów licencjackich i magisterskich w roku akad. 2017/2018

FILOLOGIA POLSKA, STUDIA LICENCJACKIE

Osoby zainteresowane seminariami z zakresu językoznawstwa mogą dokonać wyboru pośród seminariów zaproponowanych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

 

FILOLOGIA POLSKA, STUDIA MAGISTERSKIE

 • prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

 • prof. dr hab. Stanisław Uliasz

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, STUDIA LICENCJACKIE

Osoby zainteresowane seminariami z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa mogą dokonać wyboru pośród seminariów zaproponowanych dla kierunku filologia polska.Dodano: 2017-06-14 14:11:37ZAPISY NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE

Szanowni Państwo!
Studenci II roku studiów 2. stopnia (filologia polska), studia stacjonarne i niestacjonarne oraz Studenci II roku studiów 1. stopnia (dziennikarstwo i komunikacja społeczna)

DYREKCJA INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UR PRZYPOMINA O ZAPISACH NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE (NIEWIĄZANE Z PODSTAWOWYM KIERUNKIEM STUDIÓW) W SEMESTRZE ZIMOWYM, W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-rekrutacji-i-toku-studiow/aktualnosci/przedmioty-ogolnouczelniane/rok-akademicki-2016-2017Dodano: 2016-09-22 09:14:33Dokumenty dydaktyczne

Dokumenty dydaktyczne (programy studiów – sylabusy) dla kierunku filologia polska znajdują się w zakładce Studia / Filologia polska / Jakość kształcenia.

Dokumenty dydaktyczne dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna znajdują się w zakładce Studia / Dziennikarstwo i komunikacja społeczna / Jakość kształcenia.Dodano: 2016-09-22 09:13:08Ważne informacje (opłaty, indeks, legitymacja, rachunki itp.)

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 01.07.2016 r.
w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie na studiach wyższych od roku akademickiego 2016/2017


Więcej na: http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologicznyDodano: 2016-09-22 08:57:35Wykaz przedmiotów do wyboru, semestr zimowy 2016/2017

Wykaz przedmiotów do wyboru (zapisy do grup podczas spotkania inauguracyjnego, 4 października br.)Dodano: 2016-09-21 13:23:05Wykaz przedmiotów (praca roczna), rok akademicki 2016/2017

KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA

   Studenci pierwszego roku piszą pracę roczną z jednego spośród następujących przedmiotów:

 • literatura staropolska;
 • literatura oświeceniowa;
 • poetyka;
 • analiza dzieła literackiego;
 • gramatyka opisowa języka polskiego;
 • wiedza o kulturze;
 • regionalizm  i lokalizm w Unii Europejskiej;
 • komunikacja językowa a media;
 • podstawy dydaktyki (tylko studenci specjalizacji nauczycielskiej);
 • historia książki (tylko studenci specjalności edytorsko-medialnej);
 • podstawy tekstologii (tylko studenci specjalności edytorsko-medialnej);


   Studenci drugiego roku
 piszą pracę roczną z jednego spośród następujących przedmiotów:

 • literatura romantyzmu;
 • literatura pozytywizmu;
 • gramatyka opisowa języka polskiego;
 • gramatyka historyczna języka polskiego;
 • stylistyka praktyczna;
 • leksykologia i leksykografia;
 • analiza dzieła literackiego;
 • metodyka nauczania literatury i języka polskiego (tylko studenci specjalizacji nauczycielskiej);
 • dydaktyka postępowania logopedycznego (tylko studenci specjalności logopedycznej);
 • zaburzenia komunikacji językowej – dysleksja (tylko studenci specjalności logopedycznej);
 • warsztaty edukacji twórczej (tylko studenci specjalności logopedycznej);
 • warsztaty dramy (tylko studenci specjalności logopedycznej);
 • literaturoterapia (tylko studenci specjalności logopedycznej);
 • media w pracy z dzieckiem (tylko studenci specjalności logopedycznej);
 • język promocji i reklamy (tylko studenci specjalności edytorsko-medialnej);


Dodano: 2016-09-21 13:10:04Opiekunowie lat, rok akademicki 2016/2017

Studia stacjonarne (filologia polska):

I FP – dr Wojciech Maryjka
II FP – dr Jolanta Kowal
III FP – dr Anna Jamrozek-Sowa
I/2. st. FP – dr hab. Ewa Oronowicz-Kida
II/2. st. FP – dr Elżbieta Mazur


Studia stacjonarne (dziennikarstwo i komunikacja społeczna):

I DZiKS – dr Magdalena Patro-Kucab
II DZiKS – dr Robert Słabczyński

 

Studia niestacjonarne:

II FP/2. st. FP – dr Elżbieta Kozłowska  Dodano: 2016-09-21 12:55:57Zawieszenie zajęć

Szanowni Państwo!
W związku ze szkoleniem BHP w dn. 6.10.2016 r. i 7.10. 2016 r., w godz. od 1300 do 1600 zostają zawieszone zajęcia dla następujących lat studiów:

 1. 6.10.2016 r.; zajęcia dla I roku/1.st. DZiKS (dotyczy całego roku);
 2. 7.10.2016 r.; zajęcia dla I roku/1.st. FP oraz I roku/2.st. FP (dotyczy całego roku).

Zawiesza się także zajęcia, które w tym czasie odbywają się w auli 33, bud. A3Dodano: 2016-09-21 12:44:15Problematyka seminariów licencjackich i magisterskich w roku akad. 2016/2017

Studia stacjonarne

III FP/1.st.

Zakład Teorii i Antropologii Literatury (dr hab. prof. UR Jolanta Pasterska)

Problematyka seminarium dr hab. prof. UR Jolanty Pasterskiej  na lata  2016/2018
Seminarium z literatury i kultury  współczesnej

Przestrzenie literatury – przestrzenie kultury
W roku akademickim 2016/2017 tematyka seminarium będzie oscylowała wokół polskiej literatury współczesnej, w tym nowej i najnowszej. Problemem wiodącym będzie kategoria przestrzeni, która wiąże się bezpośrednio zarówno  z  doświadczeniem historii  jak i wpisaną  weń biografią. Przedmiotem badań będą zatem prozy z kręgu literatury „małych ojczyzn” (np. Podkarpacie w literaturze współczesnej, narracje pogranicza, miejskie przestrzenie), literatura autobiograficzna i biografie, literatura emigracyjna i migracyjna, reportaże historyczne lub podróżnicze, dzienniki z wypraw, wreszcie  przestrzeń jako miejsce budowania własnej tożsamości (w tym również proza kobieca/feministyczna). Interesować nas będzie także przestrzeń jako miejsce  sacrumprofanum (rytuały i obrzędy w kulturze/ literaturze, powieści kryminalne, powieści przygodowe, teatr i film).
Zapraszam na rozmowy podczas dyżurów konsultacyjnych (wtorek, godz. 10.00 – 11.30 i czwartek, 13.00 – 14.00, p. 132.


Z
akład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia (dr Jolanta Kowal)
 


Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu (
dr Mariusz Chrostek)
 


Zakład Języka Polskiego (
dr Urszula Gajewska, dr Agnieszka Myszka)

    PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM LICENCJACKIEGO
    (dr Urszula Gajewska)

 1. Leksyka i frazeologia współczesnego języka polskiego – języki specjalistyczne i środowiskowe, np. język mody, język komputerowy, język biznesu, język prawa, język budowlany, język medyczny.
 2. Obraz świata zawarty w polskiej frazeologii (człowiek, zwyczaje, kultura).
 3. Językowy obraz świata kreowany w różnych odmianach funkcjonalnych polszczyzny.
 4. Językowy obraz wybranych postaci literackich.
 5. Dyskurs prasowy (czasopisma dla kobiet, dla dzieci i młodzieży, czasopisma katolickie, antyklerykalne i społeczno polityczne) : kreowanie świata, metaforyka, wartościowanie, słownictwo, kreatywność językowa, mechanizmy perswazji i manipulacji.
 6. Charakterystyka genologiczna wybranych typów tekstu (np. modlitwy, kazania, homilie listy pasterskie Jana Pawła II).


Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego (dr Dorota Karkut)

Tematyka seminarium licencjackiego dla 3 roku studiów I stopnia filologii polskiej w roku akademickim 2016/2017

Na seminarium zapraszam osoby, które interesują się problemami edukacji polonistycznej. W pracy licencjackiej seminarzysta będzie miał możliwość wykazania się znajomością najważniejszych opracowań naukowych z dydaktyki literatury oraz umiejętnościami pogłębionego czytania tekstów kultury, projektowania sytuacji lekcyjnych i badania odbioru, przygotowując się w ten sposób do zawodowej roli nauczyciela polonisty w nowoczesnej szkole.

Przykładowa problematyka prac:

 • Dydaktyka literatury jako nauka interdyscyplinarna
 • Nowoczesne metody i techniki pracy na lekcjach języka polskiego
 • Formy pracy z uczniem o specyficznych potrzebach na lekcjach języka polskiego
 • Dydaktyka wiedzy o kulturze w kształceniu polonistycznym
 • Płaszczyzny dialogu nauczyciela i ucznia na lekcjach języka polskiego
 • Kreatywny uczeń i kreatywny nauczyciel–o sposobach rozwijania twórczości dzieci
 • Integracja wewnątrz- i międzyprzedmiotowa na lekcjach języka polskiego
 • Kształcenie komunikacyjne, świadomość językowa–jak uczyć funkcjonalnie o języku
 • Kompetencje tekstotwórcze uczniów –jak uczyć tworzenia tekstów
 • Budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych – sposoby motywowania do lektury
 • Poezja, epika i dramat – strategie pracy w szkole podstawowej
 • Recepcja pisarzy objętych kanonem nauczania we współczesnej rzeczywistości szkolnej
 • Baśń i mit w literaturze i dydaktyce szkolnej
 • Polonistyka szkolna wobec wartości
 • Filozoficzne konteksty edukacji polonistycznej
 • Historia, pamięć i tożsamość we współczesnej rzeczywistości szkolnej
 • Multimedia w kształceniu polonistycznym
 • Film i teatr w pracy polonisty
 • Muzea w kształceniu polonistycznym
 • Regionalizm w nauczaniu języka polskiego

Proponowane zagadnienia są jedynie wstępnym zakreśleniem pola tematycznego przyszłych prac. Możliwe jest także podjęcie innego problemu badawczego, związanego z indywidualnymi zainteresowaniami Studentów.

Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby napisać ciekawe prace w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i dydaktyki. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium, proszę o kontakt mailowy, bądź w godzinach konsultacji.

Zapisy na seminarium:

dokarkut@interia.pl

lub osobiście : pokój 109: czwartek 13.00-14.00


Zakład Literatury Polskiej XX Wieku (dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR)

 


I FP/2.st.
 

Zakład Teorii i Antropologii Literatury (prof. dr hab. Stanisław Uliasz)


Zakład Retoryki i Pragmatyki Komunikacyjne
j (dr hab. prof. UR Grażyna Filip)

PROBLEMATYKA OGÓLNA
Podstawa materiałowa i szczegółowy zakres tematyczny ustalane są z poszczególnymi seminarzystami na zajęciach. W przygotowaniu rozpraw magisterskich są wykorzystywane różne metodologie językoznawcze, które studenci/ki mieli/ły możliwość poznać na zajęciach językowych (stylistyka, tekstologia, leksykologia, semantyka, kultura języka itd.). Zgodnie ze standardami współczesnej humanistyki prace magisterskie mogą mieć charakter z pogranicza językoznawstwa oraz literaturoznawstwa lub/i kulturoznawstwa.
Tematy z zakresu badań nad językowym obrazem świata zawartym w utworach literackich (poezja, proza) i tekstach publicystycznych, a także w potocznej odmianie języka – językowy obraz uczuć, wartości, pojęć itp.
Językowe sposoby kreowania świata w wybranych tekstach perswazyjnych.
Analiza stylistyczno-strukturalna gatunków użytkowych i publicystycznych (publicystyka telewizyjna, radiowa, prasowa).
Mechanizmy ironii i dowcipu językowego we współczesnych wypowiedziach satyrycznych, kabaretowych i komediowych.
Formy krytyki filmowej, teatralnej i literackiej – analiza pragmatyczno-językowa (sposoby przekonywania odbiorców oraz kształt językowy).
Stylistyczna analiza tekstów wspomnieniowych.


Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia (dr hab. Marek Nalepa, prof. UR)

   Proponowana tematyka seminarium magisterskiego na studiach drugiego stopnia w l. akademickich 2016–2018

   Wykład monograficzny
   Melancholia, żałoba, nostalgia, rozpacz, acedia – skala znaczeń, zakres problematyki

 • Edytorstwo: przygotowanie filologiczne (ew. także historycznoliterackie) materiałów rękopiśmiennych (korespondencji, pamiętników, utworów literackich, sylw – archiwalnych, bibliotecznych, rodzinnych etc.), przygotowanie krytyczne utworów XVIII i XIX wieku, poetyka wierszy nagrobkowych ze wskazaniem obszaru badawczego.
 • Historia literatury: kategoria tragizmu i jej literackie aspekty, zdrada i zdrajcy, liryka religijna (najpiękniejsze modlitwy i cykle modlitewne, bluźnierstwo religijne, milczenie i modlitwa, obszary spotkań międzykulturowych, konwersje, grzech i jego literackie amplifikacje etc.), estetyka melancholii, estetyka ruin, Szkocja i Szkoci w literaturze polskiej, ojcowie i synowie w literaturze polskiej, matki i synowie w literaturze polskiej, literackie echa kampanii moskiewskiej 1812, najważniejsze motywy i wątki w poezji lat 1793-1806 (więzień, pielgrzym, wygnaniec, bezdomność, rozpacz, nadzieja, samobójstwo, naród, państwo, misja etc.), literatura okolicznościowa.
 • Zawartość literacka polskojęzycznych czasopism doby porozbiorowej: piśmiennictwo artystyczne – poezja, proza, dramat; dokumenty świadomości estetyczno-literackiej – krytyka literacka, recenzje teatralne, listy polemiczne; ogłoszenia wydawnicze i księgarskie; reklama piśmiennictwa w prasie („Pamiętnik Warszawski”, „Astrea”, „Tygodnik Polski i Zagraniczny”, „Tygodnik Polski”, „Wanda”, „Momus”, „Gazeta Literacka Wileńska”, „Tygodnik Wileński”, „Dziennik Wileński”, „Wiadomości Brukowe”).
 • Literatura polska a mniejszości narodowe i grupy etniczne: Podkarpacie w literaturze polskiej, literatura polskich Żydów – polscy Żydzi w literaturze, literatura a mitologie pogańskie i narodowe, obrzędy przejścia w literaturze ludowej, heterodoksje żydowskie w literaturze polskiej (J.U. Niemcewicz, Z. Krasiński, E. Orzeszkowa, J. Stryjkowski, O. Tokarczuk etc.).


Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu (dr hab. Marek Stanisz, prof. UR)

Tematyka ogólna: Literatura romantyzmu: interpretacje kulturowe.
Nasza refleksja będzie się koncentrować na kulturowych interpretacjach literatury romantyzmu (ujmowanej przez pryzmat antropologii literackiej, poetyki doświadczenia, geopoetyki, teorii postkolonialnej, poetyki kognitywnej oraz komparatystyki). Proponowane tematy prac magisterskich będą dotyczyć takich zagadnień, jak:

 • literackie reprezentacje doświadczeń życiowych: miłości, śmierci, cierpienia, traumy, kobiecości/męskości, swojskości i obcości, podróży, emigracji, wygnania, bycia u siebie, tożsamości lub wykorzenienia, pamięci o przeszłości itp.;
 • kreacje romantycznych bohaterów: obrazy Polaków, Rosjan, Niemców, Ukraińców, Żydów itp.; obrazy swoich, innych i obcych, przyjaciół i wrogów, patriotów i zdrajców; kreacje postaci kobiecych i męskich;
 • literackie obrazy przestrzeni: natury i cywilizacji, miasta i wsi, kraju i zagranicy, państw i krain geograficznych (w Polce, Europie i na świecie);
 • artystyczne reprezentacje romantycznych idei wspólnotowych, takich jak: ojczyzna i patriotyzm, cudzoziemszczyzna i zagranica, etniczność i kosmopolityzm, europejskość i uniwersalizm.

Przy ustalaniu tematów prac magisterskich uwzględniam indywidualne zainteresowania Studentek/ów. Zapraszam osoby zainteresowane literaturą romantyzmu oraz nowymi nurtami we współczesnej humanistyce. Będzie ciekawie!


Zakład Języka Polskiego (prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, dr hab. Ewa Oronowicz-Kida)


Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego (dr hab. Urszula Kopeć,  prof. UR)

    Proponowane kręgi tematyczne:

 1. Integracja literatury ze sztuką. Teksty kultury wybierane są spośród wskazanych w podstawie programowej. Dopuszcza się propozycję integracji także innych wartościowych tekstów kultury.
 2. Obrazy wartości i uczuć (np. wolność, miłość, nienawiść) w tekstach literackich oraz wypowiedziach uczniów.
 3. Eksperyment pedagogiczny, np. nauczanie ortografii w sposób tradycyjny oraz poprzez zastosowanie technik aktywizujących.
 4. Wprowadzanie wybranych form gatunkowych na lekcjach języka polskiego, np. opisu, sprawozdania, recenzji w powiązaniu z kształceniem literackim.
 5. Kształcenie umiejętności tworzenia tekstu spójnego na lekcjach polskiego.


Zakład Literatury Polskiej XX Wieku (dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR)Dodano: 2016-09-12 14:11:21Rok akademicki 2016/2017 - ZARZĄDZENIA

ZARZĄDZENIE NR 28/2016 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 21 czerwca 2016 roku
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2016/2017Dodano: 2016-07-11 08:58:56