DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Studia


Praktyczne rady

     Pod koniec semestru należy uzyskać od prowadzących zajęcia wpis w indeksie. Jest on potwierdzeniem otrzymanego zaliczenia z danego przedmiotu. Warunki zaliczenia ćwiczeń (konwersatoriów, laboratoriów) podawane są przez prowadzących zajęcia i wiążą się na ogół z koniecznością uczestniczenia w nich oraz opanowania materiału objętego programem, co zazwyczaj sprawdza się za pomocą kolokwiów. Powyższe zajęcia podlegają zaliczeniu z oceną.
     Obecność na ćwiczeniach, konwersatoriach i laboratoriach jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (konwersatoriach, laboratoriach) mogą stać się powodem niezaliczenia semestru, dlatego też należy w przypadku choroby przedstawić prowadzącemu zwolnienie lekarskie i ustalić terminy zaliczenia zajęć, w których student nie uczestniczył.

Indeks wypełniamy, wpisując w odpowiednich rubrykach:

 • inicjał imienia i nazwisko prowadzącego poprzedzone jego stopniem (tytułem) naukowym. Stosowane w tym wypadku skróty, to: prof. dr hab. (profesor doktor habilitowany), dr hab. (doktor habilitowany), dr (doktor), mgr (magister);
 • nazwę przedmiotu;
 • liczbę godzin tygodniowo (odpowiednio: wykłady, ćwiczenia).

Zachowujemy porządek wpisów określony "tokiem studiów", ogłaszany corocznie przez sekretariat IFP.

     Również pod koniec każdego semestru należy pobrać z Dziekanatu kartę zaliczeniowo-egzaminacyjną. Kartę i indeks należy mieć przy sobie w trakcie zaliczenia danego przedmiotu oraz na egzaminie. Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i zdaniu egzaminów należy indeks wraz z kartą złożyć w dziekanacie, gdzie po sprawdzeniu otrzymuje się pieczątkę stwierdzającą zaliczenie semestru i roku. W przypadku niepowodzenia na egzaminie student ma prawo do egzaminu poprawkowego. W wyznaczonym przez egzaminatora terminie stawia się na egzamin poprawkowy wraz z kartą egzaminu poprawkowego otrzymaną w Dziekanacie.

     Dyrektor Instytutu przyjmuje studentów w wyznaczonych dniach i godzinach w sprawach ich dotyczących. Występując w sprawie indywidualnego planu bądź programu studiów, należy złożyć podanie, w którym przedstawia się prośbę wraz z motywacją i, jeśli rzecz tego wymaga, z odpowiednią dokumentacją. Należy też mieć przy sobie indeks.
Sprawy socjalne, wpisy warunkowe, poświadczenia faktu studiowania, prośby o egzaminy komisyjne, przesunięcia terminów praktyk itp. należy załatwiać w Dziekanacie.

     Wszelkie podania składane w Instytucie lub Dziekanacie powinny być napisane na papierze formatu A4, zgodnie z zasadami określającymi formę tego rodzaju pisma użytkowego. Tak więc w lewym górnym rogu pisze się własne imię, nazwisko i rok studiów. W prawym górnym rogu miejsce (Rzeszów) i datę. Poniżej, z prawej strony, umieszcza się adresata podania. Dopiero potem następuje właściwy tekst, w którym należy krótko przedstawić sprawę, z którą się występuje. Wszelkie prośby należy umotywować. Ostatnim elementem podania jest własnoręczny podpis.


Zasady studiowania

 • Student ma prawo po zaliczeniu I roku za zgodą właściwych dziekanów (oraz po spełnieniu określonych wymagań) studiować poza swoim kierunkiem podstawowym inne kierunki lub przedmioty zarówno w macierzystym Uniwersytecie, jak i w innych szkołach. Studenci podejmujący za zgodą Uczelni studia zagraniczne jedno - lub dwusemestralne na kierunku filologia polska lub na kierunku pokrewnym, po powrocie do kraju podejmą studia na kolejnym semestrze.
 • Student ma prawo studiować według indywidualnego planu lub według indywidualnego planu i programu studiów (szczegółowe warunki i zasady określa uchwała Rady Wydziału Filologicznego). W przypadku studiowania według indywidualnego programu studiów dziekan na wniosek dyrektora instytutu powołuje opiekuna naukowego dla studenta spośród pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień doktora. Indywidualny plan studiów upoważnia studenta do zaliczania przedmiotów w terminach innych niż sesyjne i w trybie określonym przez Dziekana za zgodą prowadzącego przedmiot.
 • Studenta obowiązuje czynny udział w zajęciach dydaktycznych oraz terminowe składanie egzaminów i zaliczeń. Szczegółowy zakres wymagań z poszczególnych przedmiotów ustala nauczyciel akademicki prowadzący dane zajęcia. Określa on także sposób i termin wyrównywania zaległości spowodowanych nieobecnością studenta. Zaliczenie roku akademickiego powinno nastąpić nie później niż do 30 września, a semestru zimowego nie później niż do 31 marca. Warunkiem zaliczenia semestru lub roku jest uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk objętych planem studiów. Egzamin przeprowadza wykładający dany przedmiot w terminach sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej. Harmonogram egzaminów jest podany do wiadomości studentów nie później niż dwa tygodnie przed początkiem sesji egzaminacyjnej. Niezgłoszenie się na egzamin w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia powoduje wpisanie w indeksie przez dziekana oceny niedostatecznej. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo składania egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu. Dziekan na wniosek studenta lub nauczyciela akademickiego lub z urzędu może wyznaczyć komisyjne sprawdzenie wiedzy i umiejętności studenta, który nie uzyskał wymaganych zaliczeń zajęć dydaktycznych lub otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu poprawkowego. Student, który nie uzyskał zaliczenia lub nie zdał egzaminu z jednego tylko przedmiotu, może uzyskać zgodę dziekana na powtórzenie niezaliczonego przedmiotu w następnym roku akademickim z jednoczesnym wpisem na kolejny semestr. Student, który powtarza rok, nie posiada uprawnień do otrzymywania ze strony Uniwersytetu pomocy materialnej.
 • Student ma prawo do krótkoterminowego lub rocznego urlopu udzielanego przez dziekana. Przyczyną urlopu nie mogą być niezadowalające wyniki w nauce.
 • Pracę licencjacką i magisterską student opracowuje pod kierunkiem uprawnionego nauczyciela akademickiego, wybranego spośród prowadzących w danym roku seminaria dyplomowe. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów objętych programem studiów oraz wypełnienie limitu pensum godzin (na studiach stacjonarnych I stopnia - 1800 godzin, na studiach niestacjonarnych I stopnia - 1080 godzin), a także uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej.
 • Stosowana jest sześciostopniowa skala ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny.
 • Dodatkową, poza zajęciami, formą kontaktu studenta z nauczycielami akademickimi są konsultacje. Terminy dyżurów konsultacyjnych ogłaszają prowadzący zajęcia w każdym semestrze.
 • Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata.
 • Dyplom dokumentuje fakt ukończenia studiów na jednym z prowadzonych przez Instytut typów studiów. Na dyplomie zostaje wpisana wybrana przez studenta specjalność i/lub specjalizacja. Przebieg studiów dokumentuje suplement, który stanowi załącznik do dyplomu.

     Szczegółowe zasady studiowania reguluje Regulamin studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim, Rzeszów 2002, dostępny u starostów i opiekunów lat oraz w Sekretariacie Instytutu lub w Dziekanacie Wydziału Filologicznego.Dodano: 2009-05-08 09:30:18