WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Oferta edukacyjna:
Internetowa Rejestracja Kandydatów
IRK

Informacje dodatkowe


REKRUTACJA NA ROK AKAD. 2018/2019 - II TURA (wrzesień)

Internetowa Rejestracja Kandydatów 2018/2019 na studia
II TURA UZUPEŁNIAJĄCA (wrzesień)
(rejestracja kandydatów od 3.09 do 16.09.2018 r.)

Kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną Wydziału FilologicznegoDodano: 2018-07-27 15:04:40II TURA (wrześniowa) DOTYCZY REKRUTACJI NA KIERUNKI:

studia stacjonarne

 1. dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia II stopnia
 2. filologia germańska – studia I stopnia
 3. filologia germańska – studia II stopnia
 4. filologia rosyjska – studia I stopnia
 5. filologia rosyjska – studia II stopnia
 6. filologia polska – studia I stopnia
 7. filologia polska – studia II stopnia
 8. polonistyka stosowana – studia I stopnia

studia niestacjonarne

 1. filologia angielska – studia I i II stopnia.


Dodano: 2018-07-27 15:04:11CUDZOZIEMCY

UWAGA!!!
CUDZOZIEMCY PODEJMUJĄCY STUDIA NA ZASADACH INNYCH NIŻ OBOWIĄZUJĄCE OBYWATELA POLSKIEGO NIE REJESTRUJĄ SIĘ W UCZELNIANYM SYSTEMIE REKRUTACYJNYM

Cudzoziemcem jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie obywatelstwo polskie i obywatelstwo innego państwa lub kilku innych krajów, są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

Szczegóły rekrutacji pod adresem: http://www.ur.edu.pl/rekrutacja/cudzoziemcyDodano: 2018-06-11 11:34:38HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 - II TURA (WRZESIEŃ)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie rekrutacyjnym Ostatni dzień rejestracji
w systemie oraz wnoszenia opłaty rekrutacyjnej
Terminy egzaminów wstępnych Wyniki kwalifikacji na rekrutacyjnym koncie kandydata Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia Ostateczny wykaz osób przyjętych na studia

3 września 

16 września

20 września 2018 (czwartek) godz. 11:00
w przypadku prowadzenia naboru uzupełniającego na dany kierunek
 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia – rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia; - sala 127, bud. A1, al. Rejtana 16c;

dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia – rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów będących absolwentami innych kierunków niż dziennikarstwo i komunikacja społeczna; - sala 127, bud. A1, al. Rejtana 16c;

filologia angielska I stopnia - egzamin dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (część pisemna i ustna w tym samym dniu) oraz kandydatów, którzy w ramach „nowej matury” nie zdawali egzaminu z języka angielskiego; - sala 114, bud. A3, al. mjr. W. Kopisto 2b;

filologa germańska I stopnia – rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, sprawdzająca opanowanie języka niemieckiego; - sala 207, bud. A3, al. mjr. W. Kopisto 2b;

filologa germańska II stopnia – rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim dla absolwentów innych kierunków niż filologia germańska, dotycząca tłumaczenia tekstów z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki, sprawdzająca kompetencje kandydata do podjęcia w/w studiów; - sala 207, bud. A3, al. mjr. W. Kopisto 2b;

filologia rosyjska I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe; - sala 315, bud. A3, al. mjr. W. Kopisto 2b;

filologia rosyjska II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów będących absolwentami innych kierunków niż filologia rosyjska; - sala 315, bud. A3, al. mjr. W. Kopisto 2b;

filologia polska I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe; - sala 127, bud. A1, al. Rejtana 16c;

filologia polska II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów będących absolwentami innych kierunków niż filologia polska; - sala 127, bud. A1, al. Rejtana 16c;

polonistyka stosowana I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. - sala 127, bud. A1, al. Rejtana 16c;

 I termin:
21 września
godz. 19.00

 

 

I termin:
24-25 września

 

28 września

 II termin:
25 września
po godz. 16.00

 

 

II termin:
26-27 września

 Dodano: 2018-06-06 12:40:23Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów

Kandydaci składają komplet dokumentów w opisanej białej teczce (imię, nazwisko, PESEL, adres, numer telefonu, adres mailowy, kierunek, forma studiów: stacjonarne lub niestacjonarne;  forma kształcenia: studia I lub II stopnia, np. FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne I stopnia) – rok akad. 2018/2019.


W przypadku kandydatów na studia I stopnia „komplet dokumentów” obejmuje:

 1. Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową (wydrukowane wraz z danymi z systemu rekrutacyjnego - wydruk jest możliwy gdy kandydat ma status "zakwalifikowany" lub "rejestracja kompletna");
 2. Świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (oryginał + czytelna kserokopia do poświadczenia przez Uniwersytet Rzeszowski).
 3. Obustronne ksero dowodu osobistego (do poświadczenia przez Uniwersytet Rzeszowski);
 4. 2 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane na odwrocie – nazwisko, imię) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgrywana przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym);
 5. W przypadku dostarczenia dokumentów przez osoby trzecie:
 6. Kandydaci na kierunek Lingwistyka stosowana, którzy wprowadzili do systemu informację o Certyfikacie lub innym uprawniającym dokumencie wg zasad rekrutacji (np. świadectwo ukończenia szkoły średniej), zobowiązani są do przedłożenia tego dokumentu w oryginale i czytelnej kserokopii.

W przypadku kandydatów na studia II stopnia „komplet dokumentów” obejmuje:

 1. Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową (wydrukowane wraz z danymi z systemu rekrutacyjnego - wydruk jest możliwy gdy kandydat ma status "zakwalifikowany" lub "rejestracja kompletna");
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał + czytelna kserokopia do poświadczenia przez Uniwersytet Rzeszowski) oraz suplement do dyplomu (oryginał + czytelna kserokopia do poświadczenia przez Uniwersytet Rzeszowski). W przypadku braku tych dokumentów należy złożyć zaświadczenie z dziekanatu o zdaniu egzaminu dyplomowego;
 3. Zaświadczenie z dziekanatu o średniej z toku studiów (zaświadczenie jest wymagane w przypadku gdy brak zapisu o średniej w suplemencie do dyplomu);
 4. Obustronne ksero dowodu osobistego (do poświadczenia przez Uniwersytet Rzeszowski);
 5. 2 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane na odwrocie – nazwisko, imię) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgrywana przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym);
 6. W przypadku dostarczenia dokumentów przez osoby trzecie:


UWAGA

 • Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów będzie jednoznaczne z decyzją kandydata o rezygnacji z podjęcia studiów.
 • Przyjmowany będzie tylko komplet dokumentów.
 • Dokumentów prosimy nie wkładać do foliowych koszulek.


Dodano: 2018-06-06 12:35:44[ 1 ] [ 2 ] Następne »