WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Oferta edukacyjna:
Internetowa Rejestracja Kandydatów
IRK

Informacje dodatkowe


REKRUTACJA NA ROK AKAD. 2018/2019 - I TURA (czerwiec-lipiec)

Internetowa Rejestracja Kandydatów 2018/2019 na studia
I TURA (czerwiec-lipiec)
(rejestracja kandydatów od 11.06 do 10.07.2018 r.)

Kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną Wydziału FilologicznegoDodano: 2018-06-11 11:36:22CUDZOZIEMCY

UWAGA!!!
CUDZOZIEMCY PODEJMUJĄCY STUDIA NA ZASADACH INNYCH NIŻ OBOWIĄZUJĄCE OBYWATELA POLSKIEGO NIE REJESTRUJĄ SIĘ W UCZELNIANYM SYSTEMIE REKRUTACYJNYM

Cudzoziemcem jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie obywatelstwo polskie i obywatelstwo innego państwa lub kilku innych krajów, są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

Szczegóły rekrutacji pod adresem: http://www.ur.edu.pl/rekrutacja/cudzoziemcyDodano: 2018-06-11 11:34:38HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 - I TURA

Rozpoczęcie rejestracji w systemie rekrutacyjnym Ostatni dzień rejestracji
w systemie oraz wnoszenia opłaty rekrutacyjnej
Terminy egzaminów wstępnych Wyniki kwalifikacji na rekrutacyjnym koncie kandydata Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia Ostateczny wykaz osób przyjętych na studia

11 czerwca

10 lipca

12 lipca 2018 (czwartek) godz. 11:00

dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia – rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia; - sala 127, bud. A1, al. Rejtana 16c;

dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia – rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów będących absolwentami innych kierunków niż dziennikarstwo i komunikacja społeczna; - sala 127, bud. A1, al. Rejtana 16c;

filologia angielska I stopnia - egzamin dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (część pisemna i ustna w tym samym dniu) oraz kandydatów, którzy w ramach „nowej matury” nie zdawali egzaminu z języka angielskiego; - sala 114, bud. A3, al. mjr. W. Kopisto 2b;

filologa germańska I stopnia – rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, sprawdzająca opanowanie języka niemieckiego; - sala 207, bud. A3, al. mjr. W. Kopisto 2b;

filologa germańska II stopnia – rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim dla absolwentów innych kierunków niż filologia germańska, dotycząca tłumaczenia tekstów z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki, sprawdzająca kompetencje kandydata do podjęcia w/w studiów; - sala 207, bud. A3, al. mjr. W. Kopisto 2b;

filologia rosyjska I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe; - sala 315, bud. A3, al. mjr. W. Kopisto 2b;

filologia rosyjska II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów będących absolwentami innych kierunków niż filologia rosyjska; - sala 315, bud. A3, al. mjr. W. Kopisto 2b;

filologia polska I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe; - sala 127, bud. A1, al. Rejtana 16c;

filologia polska II stopnia - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów będących absolwentami innych kierunków niż filologia polska; - sala 127, bud. A1, al. Rejtana 16c;

polonistyka stosowana I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze „starą maturą”, świadectwem zagranicznym lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. - sala 127, bud. A1, al. Rejtana 16c;

 I termin:
16 lipca
godz. 19.00

 

 

I termin:
17-19 lipca

 

27 lipca

 II termin:
20 lipca
po godz. 15.00

 

 

II termin:
23-24 lipca

 

 III termin:
24 lipca
po godz. 15.00

 

 

III termin:
25-26 lipca

IV termin:
26 lipca
po godz. 15.00

  IV termin:
27 lipcaDodano: 2018-06-06 12:40:23Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów

Kandydaci składają komplet dokumentów w opisanej białej teczce (imię, nazwisko, PESEL, adres, numer telefonu, adres mailowy, kierunek, forma studiów: stacjonarne lub niestacjonarne;  forma kształcenia: studia I lub II stopnia, np. FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne I stopnia) – rok akad. 2018/2019.


W przypadku kandydatów na studia I stopnia „komplet dokumentów” obejmuje:

 1. Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową (wydrukowane wraz z danymi z systemu rekrutacyjnego - wydruk jest możliwy gdy kandydat ma status "zakwalifikowany" lub "rejestracja kompletna");
 2. Świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (oryginał + czytelna kserokopia do poświadczenia przez Uniwersytet Rzeszowski).
 3. Obustronne ksero dowodu osobistego (do poświadczenia przez Uniwersytet Rzeszowski);
 4. 2 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane na odwrocie – nazwisko, imię) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgrywana przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym);
 5. W przypadku dostarczenia dokumentów przez osoby trzecie:
 6. Kandydaci na kierunek Lingwistyka stosowana, którzy wprowadzili do systemu informację o Certyfikacie lub innym uprawniającym dokumencie wg zasad rekrutacji, zobowiązani są do przedłożenia tego dokumentu w oryginale i czytelnej kserokopii.

W przypadku kandydatów na studia II stopnia „komplet dokumentów” obejmuje:

 1. Podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową (wydrukowane wraz z danymi z systemu rekrutacyjnego - wydruk jest możliwy gdy kandydat ma status "zakwalifikowany" lub "rejestracja kompletna");
 2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał + czytelna kserokopia do poświadczenia przez Uniwersytet Rzeszowski) oraz suplement do dyplomu (oryginał + czytelna kserokopia do poświadczenia przez Uniwersytet Rzeszowski). W przypadku braku tych dokumentów należy złożyć zaświadczenie z dziekanatu o zdaniu egzaminu dyplomowego;
 3. Zaświadczenie z dziekanatu o średniej z toku studiów (zaświadczenie jest wymagane w przypadku gdy brak zapisu o średniej w suplemencie do dyplomu);
 4. Obustronne ksero dowodu osobistego (do poświadczenia przez Uniwersytet Rzeszowski);
 5. 2 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane na odwrocie – nazwisko, imię) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgrywana przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym);
 6. W przypadku dostarczenia dokumentów przez osoby trzecie:


UWAGA

 • Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów będzie jednoznaczne z decyzją kandydata o rezygnacji z podjęcia studiów.
 • Przyjmowany będzie tylko komplet dokumentów.
 • Dokumentów prosimy nie wkładać do foliowych koszulek.


Dodano: 2018-06-06 12:35:44[ 1 ]