DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty

Nowości wydawnicze


  

  
Współpraca ze szkołami - WydarzeniaUroczysta inauguracja współpracy ze szkołami w roku akademickim 2019/2020
21 listopada 2019 r.


21 listopada 2019 r. w Kolegium Nauk Humanistycznych  Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się uroczystość inaugurująca w roku akad. 2019/2020 cykl wykładów pod hasłem: „Wymiary wolności”, adresowanych do młodzieży szkół średnich.

Z zaproszenia skorzystali uczniowie następujących szkół: LO w Boguchwale, I LO w Dębicy, I LO w Jarosławiu, I LO w Krośnie, II LO w Krośnie, II LO w Łańcucie, LO Sióstr Pijarek,  VI LO w Rzeszowie, IX LO w Rzeszowie, V LO w Mielcu, ZSZ w Mielcu, I LO w Jaśle, ZS w Kańczudze, I LO w Przeworsku, LO w Rymanowie.

W spotkaniu udział wzięli: Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Wojciech Walat, prof. UR, Dziekan Kolegium Nauk Humanistycznych dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR, Zastępca Prorektora ds. Kolegium Nauk Humanistycznych dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR,  dyrekcje: Instytutu Historii, Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa oraz Instytutu Filozofii, nauczyciele akademiccy, a także dyrektorzy i nauczyciele szkół współpracujących z naszymi instytutami.

Ponad 500 uczniów wysłuchało wykładów:

  • Wolność słowa jako świadectwo dojrzałości człowieka dr hab. Bożeny Taras, prof. UR z Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa;
  • Sens ludzkiej wolności dra hab. Andrzeja Niemczuka, prof. UR z Instytutu Filozofii;
  • Wolność a prawa człowieka dra hab. Jana Pisulińskiego, prof. UR z Instytutu Historii.Dodano: 2019-12-12 12:14:58Wykłady dla licealistów w roku akademickim 2018/2019
11 marca i 20 maja 2019 r.


Pomiędzy literaturą a grami cyfrowymi

Wykłady wiosenne rozpoczęliśmy od prelekcji pana dra Michała Żmudy pt.  Wielomedialność gier cyfrowych jako przejaw współczesnych tendencji kulturowych.

      Badacz reprezentujący młode pokolenie uczonych w swoich naukowych ustaleniach wychodzi z założenia, że gry nie tylko włączają literackie środki semiotyczne w swoje struktury, ale także poddają je daleko idącym transformacjom. 
      Ponadto pan dr Żmuda zgłębia relację między czytaniem a graniem. Uważa bowiem, że myślenie o praktykach czytelniczych i ludycznych jako całkowicie rozłącznych jest błędem, gdyż medialność gier cyfrowych zmienia się w poszczególnych momentach rozgrywki. Ta płynność – w myśl ustaleń badacza – może wynikać ze zmian aparatu semiotycznego, które następują na różnych etapach rozgrywki, ludycznych procedur i umiejętności gracza, jakie wpływają na czas poświęcony na odmienne aspekty gry, a także z podejścia użytkownika, który może pominąć bądź skoncentrować się na danej płaszczyźnie medialnej. Literackość konkretnej gry można więc mierzyć – zdaniem badacza – tylko w kategorii potencjału, który realizuje się finalnie w trakcie rozgrywki i pod wpływem użytkownika. Procesy recepcji są w takim ujęciu przemieszczaniem się od jednej medialności do innej, a nie stałą wypadkową wszystkich elementów układu.  
      Pan dr Żmuda śledzi więc mechanizmy, które stoją za powstawaniem gier ufundowanych na bazie literackiego pierwowzoru. Wyróżnia i omawia nowe formy międzytekstualnych referencji, w przypadku których tekst literacki zostaje przywołany za pomocą immanentnych cech gier (reguł rozgrywki, proceduralności, przestrzenności). Występowanie tych form badacz obrazuje poprzez szczegółowe analizy konkretnych przypadków. Bada tytuły, które ewokują w różnorodny sposób wybrane utwory literackie. I tak, na przykład internetowa gra paragrafowa Bałwochwał wywodzi idę światów możliwych z twórczości Brunona Schulza i realizuje ją poprzez zmieniające się ścieżki tekstualne. Z kolei japońska produkcja The Legend of Zelda: Skyward Sword zaprasza użytkownika do eksplorowania przestrzeni, której architektura odwołuje się do opowiadania Ryūnosuke Akutagawy. 
      Eksploracja intermedialnych relacji między grami cyfrowymi a literaturą – zdaniem pana dra Żmudy – prowadzi do diagnozy na temat miejsca literatury w nowym paradygmacie medialnym oraz tego, jaką rolę odgrywa literackość w systemie cyfrowych technologii. Prowadzone przez niego badania wyjaśniają, w jaki sposób przemiany technologiczne i kulturowe wpływają na literaturę (w kontekście gier cyfrowych). Ponadto badacz próbuje wyjaśnić, jak kulturowy i medialny status gier definiowany jest w odniesieniu do tradycji literackiej.
      Pan dr Żmuda jest autorem kilku artykułów naukowych oraz współredaktorem książki pt. Czytanie narracji. O figurach narracyjnych w literaturze (nie tylko) polskiej XX i XXI wieku.

 

„Słowacki wysp tropikalnych” 

      11 marca 2019 roku do spotkania z twórczością Józefa Conrada-Korzeniowskiego – polskiego marynarza z Kresów zachęcał z kolei pan dr Jan Wolski, którego zainteresowania naukowe koncentrują się w obrębie literaturoznawstwa oraz krytyki literackiej (dotyczą głównie twórczości poetyckiej, w mniejszym stopniu prozatorskiej i dramaturgicznej), a także zagadnień edytorstwa. Zasadniczy obszar naukowych dociekań pana doktora stanowią problemy literatury emigracyjnej i migracyjnej XX i XXI wieku. Równie ważne miejsce pośród studiów pana dra Wolskiego zajmuje współczesna literatura polska (krajowa i literatura regionu).
      Badania pana dra Jana Wolskiego można pogrupować w kilka cykli. Pierwszy to problem literatury emigracyjnej XX wieku wraz z jej naturalnymi,  najnowszymi ciągami dalszymi w postaci literatury migracyjnej. Drugi z kolei cykl odnosi się do zagadnień literatury współczesnej i najnowszej, ale sięgającej po swe naturalne konteksty chronologiczne od literatury Młodej Polski poczynając, ze szczególnym uwzględnieniem literatury regionu. Za istotny wypada także uznać trzeci cykl badań w zakresie kontaktów międzykulturowych ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych relacji polsko-szwajcarskich, także samej literatury szwajcarskiej (głównie niemieckojęzycznej i retoromańskiej). Poza artykułami naukowymi owocuje on także twórczością przekładową. Wiąże się z nim część odrębna dotycząca relacji polsko-ukraińskich czy polsko-niemieckich. Cykl ostatni stanowi problematyka edytorstwa i sztuki książki.
      Tak różnorodne zainteresowania naukowe pana dra Wolskiego sprawiają, że jest on autorem wielu książek i artykułów naukowych. Warto wymienić przynajmniej jedną z monografii, najnowszą, zatytułowaną  Szwajcaria w piśmiennictwie polskim od XIX wieku do czasów najnowszych. Rekonesans badawczy.
      Pośród zaproszonych na wykłady gości znaleźli się nauczyciele i uczniowie z następujących szkół:  LO w Bieczu, LO w Boguchwale, LO w Dębicy, LO w Dynowie, II LO w Łańcucie, V LO oraz ZST w Mielcu, LO w Tarnobrzegu oraz VI i IX LO w Rzeszowie.
      Ponadto uczniowie wysłuchali wykładów pana prof. dra hab. Marka Olbrychta (Instytut Historii) pt. Świat islamu – powstanie i rozwój oraz pana dra hab. prof. UR Piotra Berdowskiego (Instytut Historii) nt. Święte teksty chrześcijaństwa: narodziny literatury nowotestamentowej. 

 

Projektując jesienną Literacką Nagrodę Nobla 

      Z kolei majowa prelekcja (20.05.2019r.), wygłoszona przez panią dr hab. Magdalenę Rabizo-Birek, prof. UR, została zatytułowana Olga Tokarczuk – polska pisarka światowa.
      Za sprawą wykładu  uczniowie i nauczyciele I LO w Dębicy, LO w Kolbuszowej, LO w Rymanowie, VI i IX LO w Rzeszowie oraz SP w Urzejowicach mieli okazję poznać twórczość niezwykłej polskiej noblistki.
      Pani dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR jest krytykiem literackim, redaktorem naczelnym kwartalnika literacko-artystycznego „Fraza”. To także autorka i współautorka wielu publikacji naukowych, m.in. książek: Czytanie obrazów. Teksty o sztuce z lat 1991-1996Między mitem a historią. Twórczość Włodzimierza Odojewskiego czy Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej. Warto też zaznaczyć, że badaczka jest laureatką Nagrody Fundacji im. Władysława i Nelli Turzańskich w 2004 roku.
      Zainteresowania naukowe pani profesor koncentrują się wokół zagadnień literatury polskiej po roku 1939, literatury najnowszej, krytyki i życia literackiego oraz artystycznego, związków literatury ze sztukami, problematyki historycznej i kulturowej w literaturze oraz tradycji romantycznej w literaturze współczesnej.
      Warto dodać, że zgromadzeni goście, zgodnie z dotychczasowym zwyczajem, mieli okazję wysłuchać także wykładów pracowników Wydziału Socjologiczno-Historycznego – pana dra Jarosława Kinala (socjologa i medioznawcy) nt.  Jak być własną marką. Kreowanie i zarządzanie własnym wizerunkiem oraz pana dra Jarosława Łysiaka (kulturoznawcy) nt. gestu i ruchu scenicznego, budowania spektaklu teatralnego oraz reżyserii.

      O oprawę fotograficzną przedsięwzięcia zadbał pan mgr inż. Norbert Czuba, informatyk IPiD.
      Wszystkie wykłady młodzież przyjęła z ogromnym zadowoleniem, oczekując z zainteresowaniem na ofertę dydaktyczną obu instytutów w roku akademickim 2019/2020.Dodano: 2019-10-30 10:39:08Spotkania z literaturą współczesną.
Kolejne wykłady dla licealistów w roku akademickim 2018/2019
14 stycznia i 4 lutego 2019 r.


Po spektakularnej prelekcji pani dr hab. prof. UR Agnieszki Myszki, która spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony naszych gości, licealiści rozpoczęli cykl wykładów poświęconych literaturze współczesnej.
     W styczniowe przedpołudnie (14.01.2019 r.) z uczniami spotkał się pan dr hab. prof. UR Janusz Pasterski, który wygłosił wykład pt. Dwukulturowość w polskiej literaturze emigracyjnej drugiej połowy XX wieku. Pan profesor jest znanym historykiem literatury, krytykiem i poetą, autorem kilku monografii (m. in. Tristium liber. O twórczości literackiej Stefana Napierskiego oraz Inne wyzwania. Poezja Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy w perspektywie dwukulturowości), współredagowanych prac zbiorowych (Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia; Inna literatura? Dwudziestolecie 1989–2009) oraz ponad stu artykułów naukowych i szkiców publicystycznych.
Zainteresowania naukowe pana dr. hab. prof. UR Janusza Pasterskiego koncentrują się wokół następujących zagadnień: historii literatury polskiej XX i XXI wieku, zwłaszcza problematyki tradycji literackiej oraz interpretacji poezji współczesnej, a także poezji i prozy drugiej emigracji niepodległościowej. 
Pośród zaproszonych gości znaleźli się nauczyciele i uczniowie z następujących szkół:  LO w Boguchwale, LO w Dynowie, III LO w Krośnie oraz II LO w Łańcucie.

Z kolei lutowy wykład (04.02.2019 r.) dotyczył Tradycji biblijnej w poezji współczesnej, stając się jednocześnie pretekstem do spotkania słuchaczy z panem Dziekanem Wydziału Filologicznego, dr. hab. prof. UR Zenonem Ożogiem.
Nauczyciele i uczniowie z LO w Boguchwale, I LO w Dynowie, I LO w Jaśle, II LO w Łańcucie,  ZST w Mielcu oraz SP w Studzianie wysłuchali prelekcji badacza, który w swoich pracach koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących genologii i stylistyki poezji religijnej, problemach literatury polskiej XX wieku, tradycji literackiej oraz literaturze polskiej na emigracji. Jest autorem wielu książek i artykułów naukowych. Nie sposób wskazać wszystkich, jednak mając na uwadze przedstawioną prelekcję, warto wymienić przynajmniej jedną monografię pana profesora zatytułowaną Modlitwa w poezji współczesnej
     Zgromadzeni goście, zgodnie z dotychczasowym zwyczajem, mieli okazję wysłuchać także wykładów pracowników Wydziału Socjologiczno-Historycznego. Rzeszowskie spotkania po raz kolejny okazały się fantastyczną podróżą intelektualną, tym razem do świata literatury.
Dodano: 2019-03-11 12:48:41Uroczysta inauguracja współpracy ze szkołami w roku akademickim 2018/2019
19 listopada 2018 r.


19 listopada 2018 r. uroczyście rozpoczęliśmy kolejny cykl wykładów, które cechuje wielogłosowość na jeden „zadany” temat. W tym roku nasi wykładowcy reprezentujący nauki humanistyczne i społeczne będą rozmawiać z uczniami na temat wielokulturowości.
Każdy wykład będzie dotyczył jednego hasła, które zostanie przedstawione i zanalizowane odmiennie za sprawą przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.
Spotykanie inaugurujące cykl zajęć odbyło się w wyjątkowym dniu, gdyż data 19 listopada jest symboliczna. Otóż ponad 250 lat temu premierą Natrętów Józefa Bielawskiego swoją działalność rozpoczął Teatr Publiczny w Polsce. Skoro jego idea przetrwała do czasów obecnych, wypada mieć nadzieję, że także nasza inicjatywa okaże się znacząca i perspektywiczna.
Z zaproszenia skorzystali uczniowie następujących szkół:  Dwujęzycznego  LO w Boguchwale, I LO w Dębicy, I LO w Jarosławiu, II i VI LO w Rzeszowie, III i V LO w Mielcu, II LO w Łańcucie, I LO w Jaśle, II LO w Krośnie, LO w Rymanowie oraz SP w Studzianie i Urzejowicach.

W podróż po językowej i kulturowej mapie Podkarpacia (terenie, na którym krzyżowały się wpływy dialektów małopolskich i ruskich) blisko 500 uczniów zabrała pani dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka, która wygłosiła wykład pt. Podkarpacie w języku i kulturze. Prelegentka jest językoznawcą,  autorką książek dotyczących nazw rzeszowskich ulic oraz urbanonimii stolicy Podkarpacia. Prof. Myszka to wykładowczyni, która zapytana, z pewnością odpowie, w jaki sposób PANIAGĄ dojdziemy POD LUFTMASZYNĘ, i czy STĄD JUŻ BLISKO NA BALDACHÓWKĘ…
Niemniej interesującą prelekcję zatytułowaną Wielokulturowość w perspektywie filozofii zaprezentował pracownik Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR, pan dr hab. prof. UR Witold Nowak. Pan profesor jest  filozofem specjalizującym się w antropologii filozoficznej, antropologii kulturowej, filozofii historii oraz filozofii kultury. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z filozofią kultury. Do najważniejszych jego publikacji należą prace: Spór o nowoczesność w poglądach Charlesa Taylora i Alasdaira MacIntyre’a. Analiza krytyczna, Wspólnota i wspólnotowość w filozofii dawnej i współczesnej czy Rozum, świat, zaangażowanie.
W uroczystości wzięli udział także gospodarze Uczelni oraz współpracujących ze sobą Wydziałów, a także dyrektorzy obu Instytutów: pan prof. dr hab. Marek Koziorowski, Prorektor UR ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą; pan dr hab. prof. UR Kazimierz Maciąg, Prodziekan Wydziału Filologicznego UR, pan dr hab. prof. UR Paweł Grata, Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR, pani dr hab. Agnieszka Myszka, Dyrektor Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa, pan dr hab. prof. UR Andrzej Bonusiak, Dyrektor Instytutu Historii UR oraz nauczyciele akademiccy i studenci z obu wydziałów, a także dyrektorzy i nauczyciele ze szkół współpracujących z Instytutem Polonistyki i Dziennikarstwa oraz Instytutem Historii.
O oprawę medialną przedsięwzięcia zadbali pan dr Jarosław Kinal, Prodziekan ds. Promocji  Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR oraz pan mgr inż. Norbert Czuba, informatyk IPiD.


Media o nas:

Poranek TVP Rzeszów https://rzeszow.tvp.pl/39985210/16112018-poranek-730 od 10.40

„Gazeta Wyborcza” http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,24147284,cykl-wykladow-na-uniwersytecie-rzeszowskim-w-tym-roku-pod-haslem.htmlhttp://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,24147284,cykl-wykladow-na-uniwersytecie-rzeszowskim-w-tym-roku-pod-haslem.htmlDodano: 2018-12-03 12:38:49Warsztaty z 26 stycznia 2018 r.

Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Bieczu oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie uczestniczyli w dniu 26 stycznia br. w wykładzie poświęconym zagadnieniom powstania styczniowego. W Instytucie Historii spotkali się z panem dr. hab. prof. UR Jerzym Kuzickim.
Następnie odbyli niezwykle interesujące warsztaty z zakresu pracowni telewizyjnej (z panią mgr Małgorzatą Bożek oraz studentami III roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej), a także z zakresu pracowni radiowej (z panem dr. Jarosławem Kinalem).
Ponadto licealiści mieli możliwość w dziennikarskiej pracowni telewizyjnej „sprawdzić się” przed kamerą, a także przeczytać przygotowane przez siebie felietony w Akademickim Radiu „Fenix”.
Uczniowie – jak przekazali nam ich nauczyciele – „wrócili pełni wrażeń i pozytywnej energii”.


Czytaj więcej »


Dodano: 2018-02-08 10:25:01Wykłady z 8 stycznia 2018 r.

       8 stycznia 2018 r. odbyły się kolejne zajęcia dla młodzieży licealnej i gimnazjalnej. Ponownie zrealizowane wspólnie przez profesorów z Instytutu Filologii Polskiej i Instytutu Historii. Co ciekawe, oprócz licealistów (z Dwujęzycznego LO w Boguchwale, I LO w Dębicy, I LO w Jaśle, II i III LO w Krośnie, ZSL w Leżajsku, V LO w Mielcu, SLO w Tarnobrzegu, VI LO w Rzeszowie) w zajęciach uczestniczyli także uczniowie 8 Gimnazjum w Rzeszowie. Problematyka wykładów tym razem dotyczyła literatury i historii dziewiętnastowiecznej.
       Zaprezentowano następujące prelekcje: Kobieta w wieku XIX – obyczajowość i literatura (dr hab. prof. UR Joanna Rusin, IFP), Henryk Sienkiewicz: reporter, pisarz, noblista (dr hab. prof. UR Kazimierz Maciąg, IFP), Być kobietą w XIX wieku. W małżeństwie i w rodzinie (dr hab. prof. UR Szczepan Kozak, IH) oraz Historia feminizmu (dr hab. prof. UR Witold Nowak, IH). Wykłady zostały przyjęte przez młodzież z zadowoleniem.

http://www.powiat-lancut.itl.pl/duliban/48-aktualne/258-kobieta-w-wieku-xix-obyczajowosc-i-literaturaDodano: 2018-01-16 08:39:30Warsztaty z 8 grudnia 2017 r.

Uczniowie klas II i III z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku w roku akademickim 2017/2018 rozpoczęli kolejny cykl zajęć w Instytucie Filologii Polskiej w ramach dziennikarskiej klasy akademickiej. Od października do grudnia odbędą  warsztaty z zakresu gatunków dziennikarskich oraz pracowni radiowej i telewizyjnej. Będą uczestniczyć także w zajęciach zarówno w Radiu „Feniks”, jak i telewizyjnej pracowni dziennikarskiej. Ponadto spotkają się ze studentami działającymi w Klubie Dziennikarzy Studenckich, aby zobaczyć, w jaki sposób funkcjonuje kierowana przez nich elektroniczna gazeta „Nowy Akapit” oraz internetowa telewizja BezCenzURy.

Zajęcia z uczniami poprowadzą: pani dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg, pan dr Jarosław Kinal (red. Radia „Feniks”) oraz pani mgr Małgorzata Bożek (red. TVP).Dodano: 2017-12-08 12:44:57Wykłady z 4 grudnia 2017 r.

4 grudnia 2017 roku w Instytucie Filologii Polskiej oraz Instytucie Historii kontynuowano cykl wykładów skupionych wokół zagadnień związanych z kobietą. Uczniów czekała w tym dniu jakże intrygująca uczta intelektualna, bowiem mieli okazję wysłuchać aż czterech pasjonujących wykładów odnoszących się do czasów wieku rozumu. Prelekcje wygłosili: pani dr hab. prof. UR Beata Lorens, IH (Wiek XVIII stuleciem kobiet? Wpływ kobiet na politykę europejską w oświeceniu), ks. dr hab. Sławomir Zabraniak, IH (Kobieta za klasztornym murem w czasach nowożytnych. Zakonnice, wychowanki i rezydentki), a także pan dr hab. prof. UR Marek Nalepa, IFP (Miłość, rodzina, kobieta w dawnych epokach) oraz pani dr Jolanta Kowal (Wizerunek damy modnej w literaturze polskiego oświecenia).


Czytaj więcej »


Dodano: 2017-12-08 12:42:43Uroczysta inauguracaj współpracy, 20 listopada 2017 r.

20 listopada 2017 r. uroczyście zainaugurowano  współpracę Instytutów Filologii Polskiej i Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego z grupą podkarpackich i małopolskich liceów ogólnokształcących, wśród których znalazły  się: Dwujęzyczne  LO w Boguchwale, I LO w Dębicy, I LO w Jarosławiu, Społeczne LO w Tarnobrzegu, VI LO w Rzeszowie, V LO w Mielcu, LO w Dynowie, I i II LO w Łańcucie, LO ss. Prezentek w Rzeszowie, I  LO w Jaśle, II LO w Krośnie, LO w Rymanowie oraz LO w Bieczu.


Czytaj więcej »


Dodano: 2017-12-08 12:40:41Wykłady z 30 października 2017 r.

30 października 2017 roku – w ramach wspólnego projektu propagowania szeroko rozumianej humanistyki – pracownicy Instytutu Filologii Polskiej oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego wygłosili prelekcje dla licealistów z Boguchwały, Dębicy, Dynowa, Kańczugi, Krosna, Łańcuta, Mielca i Rzeszowa.


Czytaj więcej »


Dodano: 2017-12-08 11:09:27

rok akademicki 2016/2017

W roku akademickim 2016/2017 w Instytucie Filologii Polskiej UR utworzono dziennikarską klasę akademicką, w ramach której zajęcia odbywali uczniowie klas II i III z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.
Od listopada do kwietnia licealiści uczestniczyli w warsztatach dotyczących zagadnień z zakresu gatunków dziennikarskich, prawa mediów oraz współczesnych mediów w Polsce z lektoratem prasy krajowej.
Zajęcia z uczniami prowadzili: pani dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg, pan dr Wojciech Maryjka oraz pan mgr Artur Kołacz.

 

rok akademicki 2015/2016 

W roku akademickim 2015/2016, wzorem lat ubiegłych, pracownicy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego wygłosili wykłady skierowane do uczniów i nauczycieli ze szkół współpracujących z naszym Instytutem.

 

rok akademicki 2014/2015

W roku akademickim 2014/2015 – w związku z jubileuszem pięćdziesięciolecia polonistyki rzeszowskiej – uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich zapraszaliśmy na imprezy okolicznościowe oraz wykłady odbywające się w ramach trwających z tej okazji uroczystości.Dodano: 2017-12-08 11:05:55Wykład otwarty dr Agnieszki Myszki

      9 stycznia 2013 r. w Instytucie Filologii Polskiej wygłoszony został wykład otwarty, którego tematem stały się rzeszowskie ulice. Ich nazwy, podawane w celu lokalizacji obiektów w przestrzeni miejskiej, stanowią częsty element codziennej komunikacji. Zazwyczaj jednak wymieniane są bez refleksji nad historią miasta.

    Dr Agnieszka Myszka w wystąpieniu zatytułowanym: Paniaga i Kanałowaskąd się wzięły nazwy rzeszowskich ulic? przedstawiła genezę oraz motywy nazewnictwa wybranych plateonimów Rzeszowa, ulic: Pańskiej, Kanałowej, Farnej, Grunwaldzkiej, Dąbrowskiego i Marszałkowskiej. Słuchacze mieli także możliwość obejrzenia map i fotografii prezentujących wygląd rzeszowskich ulic w I połowie XX wieku.Dodano: 2013-01-11 09:33:32Wykład otwarty mgr Magdaleny Balawender

  12 grudnia 2012 r. w Instytucie Filologii Polskiej wygłoszony został wykład otwarty pt.: Przychodzi człowiek do urzędu - językowe i pragmatyczne aspekty komunikacji urzędowej

  Styl urzędowy odbierany jest jako trudna i często niezrozumiała odmiana funkcjonalna współczesnego języka polskiego.


Czytaj więcej »


Dodano: 2012-12-17 09:00:57Wykład otwarty dra Roberta Słabczyńskiego


21 listopada 2012 r. o godz. 16.30 dr Robert Słabczyński wygłosił wykład otwarty dla pracowników, studentów oraz osób zainteresowanych problematyką szkolnego dyskursu. Referat pt. Jak nauczyciel komunikuje się z uczniem – pragmatyczny aspekt wypowiedzi zainspirował słuchaczy do dyskusji na temat specyficznych cech komunikacji edukacyjnej.

Zapraszamy na kolejne wykłady.
Dyrekcja Instytutu Filologii PolskiejDodano: 2012-11-26 11:27:06

 Dodano: 2010-10-28 13:44:50