DZIENNIKARSTWO
FILOLOGIA POLSKA
POLONISTYKA STOSOWANA

Na skróty





Nowości wydawnicze






  

  












Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - II stopień


Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Studia stacjonarne II stopnia

      Jest to kierunek sytuujący się przede wszystkim w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Zaprojektowane studia mają więc charakter interdyscyplinarny – odpowiadający współczesnym trendom uniwersyteckim – łączą wiedzę z zakresu językoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, komunikacji i literaturoznawstwa, co umożliwi studentom uzyskanie szerokich możliwości zatrudnienia.

      W trackie dwuletnich studiów magisterskich student będzie poszerzał swoją wiedzę i przygotowywał się do samodzielnego prowadzenia badań naukowych. W programie studiów zwrócono szczególną uwagę na zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności związanych z różnymi gatunkami wypowiedzi dziennikarskiej (telewizyjnymi, radiowymi i prasowymi), mechanizmami produkcji medialnej, pracą z kamerą, zasadami montażu filmowego oraz na kształcenie kompetencji językowych (pisanie tekstów, przygotowywanie scenariuszy telewizyjnych spotów, reklam dla różnorodnych środków masowego przekazu, broszur reklamowych, ulotek itp.; tworzenie form o funkcji użytkowej; znajomość strategii komunikacyjnych itd.).

      Student dziennikarstwa i komunikacji społecznej II stopnia może wybrać jedną z dwóch opcji:

       Student będzie mógł rozwijać swoją twórczą aktywność w kołach naukowych, będzie mógł prezentować wyniki swoich badań naukowych na konferencjach oraz w studenckich monografiach naukowych, będzie mógł współorganizować wydarzenia kulturalne, współredagować pisma i programy studenckie. Może też – w ramach programu Erasmus+ – studiować przez jeden semestr w którejś z naszych zagranicznych uczelni partnerskich.

      Absolwent studiów tytuł magistra dziennikarstwa i komunikacji społecznej i jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) lub do rozpoczęcia kariery zawodowej (zgodnie z wybraną specjalnością).



Dodano: 2019-03-25 11:42:07



« Wstecz